eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi prawne na rzecz Departamentu Zdrowia PublicznegoOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082496 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
˜Usługi prawne na rzecz Departamentu Zdrowia Publicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Ministerstwo Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 000287987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Miodowa 15

1.5.2.) Miejscowość: ˜Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜00-952

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜zamowieniapubliczne@mz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

˜https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Usługi prawne na rzecz Departamentu Zdrowia Publicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-e466be53-8ba7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00007434/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.23 Usługi prawne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00028972/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜ADR.250.93.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie właściwości Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, w tym analizy rozwiązań prawnych możliwych do zastosowania w toczących się procesach administracyjnych, analizy prawno-porównawcze, analizy aktualnych i najnowszych orzeczeń administracyjnych, sądowo-administracyjnych, opracowywanie strategii oraz projektów pism procesowych na etapie administracyjnym i sądowo-administracyjnym, opracowanie w oparciu o analizy postulatów legislacyjnych de lege ferenda.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173430,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 553500,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173430,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜TOGATUS KANCELARIA PRAWNA TROJANOWSKI SŁAWOMIR I PARTNERZY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜7392995871

7.3.3) Ulica: ˜Warmińska 7 lok 1

7.3.4) Miejscowość: ˜Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: ˜10-544

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173430,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜12 miesiące

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.