eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Sukcesywny zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie KujawskimOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywny zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Ciechocińska 22, Odolion

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpodolion.rbip.mojregion.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e786ba7-9d5c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Utrzymanie dróg i mostów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e786ba7-9d5c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039648/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywny zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060033

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DUDiM.272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw, rozliczany w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych, maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, w szacunkowej ilości ogółem:
a) olej napędowy – 30 000 litrów,
b) benzyna bezołowiowa – 4 700 litrów,
Podane szacunkowe ilości mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności z tytułu realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.
W terminie składania ofert, tj. do dnia 03.02.2023 r. do godziny: 10:00 wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta. Ofertę poddano wstępnej weryfikacji w wyniku której okazało się, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferta Nr 1 Watis Sp. z o. o., Al. Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 us.t 1 pkt 5 ustawy pzp: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zgodnie Rozdziałem XVII pkt 6.1 SWZ do oferty należało dołączyć „Formularz ofertowy – Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia
i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą interaktywnego Formularza ofertowego, tym samym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.