eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi sprzątania pomieszczeń Przychodni Lekarskiej WAT SPZOZ w Warszawie w okresie 2 latOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082178 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
˜Usługi sprzątania pomieszczeń Przychodni Lekarskiej WAT SPZOZ w Warszawie w okresie 2 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 013282511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Kartezjusza 2

1.5.2.) Miejscowość: ˜Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜01-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜kancelaria@plwat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.plwat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Usługi sprzątania pomieszczeń Przychodni Lekarskiej WAT SPZOZ w Warszawie w okresie 2 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-aa4b5d5c-ccfd-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00038863/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi sprzątania pomieszczeń w budynku PLWAT SPZOZ w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

˜www.plwat.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜www.plwat.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny po-stępowania tj. ZP 04/2021.a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini portalb) drogą elektroniczną na adres kancelaria@plwat.pl, przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfro-wania), które należy składać w sposób wskazany w ppkt a

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ˜ZP 04/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 541656 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 455256 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ w okresie 2 lat. (CPV: 90.90.00.00-6 usługi w zakresie sprzątania i odkażania; 90.91.00. 00-9 - usługi sprzątania, 90.91.12.00-8 usługi sprzątania budynków, 90.91.13.00-9 - usługi czyszczenia okien)2. Ogólna powierzchnia pomieszczeń do sprzątania obliczona na podstawie dokumentacji technicz-nej budynku, podana jest w Zał. Nr 1 i wynosi 5.908,12 m2. W załączniku wyodrębniono metraż różnych rodzajów pomieszczeń według stref czystości, z podziałem na segmenty budynku i kon-dygnacje.3. W Przychodni występują dwa obszary: medyczny i administracyjno-gospodarczy, a w ramach tych obszarów występują strefy:a) Strefa II: „ogólnej czystości medycznej”, (największy) to jest: gabinety lekarskie, gabinety diagnostyki nieinwazyjnej, korytarze, klatki schodowe, szatnie, windy, pokoje biurowe, po-mieszczenia techniczne o powierzchni ok. 4.547,32 m2 + pomieszczenia, sprzątane okresowo o pow. 433,38 m2, co łącznie wynosi 4.980,70 m2.b) Strefa III: to jest: gabinety zabiegowe o pow. 679,63 m2;c) Strefa IV: to jest: toalety i łazienki, pomieszczenia do składowania odpadów o pow. 247,79 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: ˜Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 10% wartości zamó-wienia podstawowego, polegających na wykonywaniu usług sprzątania budynku PL WAT.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Jakość świadczonych usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

˜Zdolność techniczna lub zawodowa;Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: - wykaże, że wykonuje lub wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okre-sie, co najmniej jedną usługę sprzątania w obiektach budowlanych, w których świad-czone są usługi zdrowotne lub opiekuńcze, należących do klasy 1264 PKOB, trwającą nieprzerwanie nie krócej niż 12 miesięcy, a wartość usługi nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł, - wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały czas realizacji umowy klu-czowym personelem skierowanym do realizacji zamówienia, tj. Koordynatorem, który posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w kierowaniu pracownikami świad-czącymi usługi sprzątania w obiektach budowlanych, w których świadczone są usługi zdrowotne lub opiekuńcze, należących do klasy 1264 PKOB,- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały czas realizacji umowy oso-bami, które będą świadczyły usługi sprzątania w wymiarze minimum 4 etaty (Zamawia-jący dopuszcza zatrudnienie większej liczby osób z zastrzeżeniem, że, ilość osób musi zabezpieczyć ilość czasu przypadającą na pełne 4 etaty) tj. które posiadają co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w świadczeniu usług sprzątania w obiektach budowlanych, w których świadczone są usługi zdrowotne lub opiekuńcze, należących do klasy 1264 PKOB,- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przez cały czas realizacji umowy co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia:1) Szorowarka zmywająco - odsysająca – min. 1 szt.2) Urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do mycia okien – min. 1 szt.;3) Urządzenie do czyszczenia parą wodną o uniwersalnym przeznaczeniu – min. 1 szt.;4) Odkurzacz piorący z funkcją odsysania wody – min. 1 szt.;5) Odkurzacz do powierzchni suchych bezpyłowy lub z filtrem HEPA – min. 3 szt.;6) Wózek na kółkach do bezpiecznego transportu odpadów medycznych – min. 1 szt.7) Wózek do sprzątania (serwisowy) posiadający na wyposażeniu co najmniej dwa wiadra i wyciskarkę do mopa – min. 5 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ˜Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ˜1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeńpowtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentysporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wprzypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykony-wanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanychprzez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) wykaz narzędzi iurządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz zinformacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.4) oświadczenie o spełnianiu warunków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

˜1) wykaz osób;2) wykaz środków chemicznych do czyszczenia i dezynfekcji;3) koncepcjaświadczenia usług;4) certyfikat „Gwarant czystości i higieny” lub inny równoważny,potwierdzający, że usługi świadczone przez Wykonawcę mają określony poziom jakości,gwarantowany wdrożonym systemem kontroli jakości usług sprzątania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

˜1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 13.000,00 zł (słownie: trzy-naście tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upły-wu terminu związania ofertą.3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiają-cemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 35 1130 1017 0020 1460 0520 0006 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na „Usługi sprzątania pomieszczeń Przychodni Lekarskiej WAT SPZOZ w Warszawie w okresie 2 lat” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pienięż-nej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

˜W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dlapotwierdzenia spełniania warunków opisanych w SWZ, Zamawiający uzna, że postawionywarunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z nich (Wykonawca lub podmiot trzeci, np.Podwykonawca) udokumentuje w całości wymaganą zdolność techniczną lub zawodową

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

˜1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdykonieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć wchwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisówprawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnychwłaściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowaniapostanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,2) siłą wyższą - rozumianąjako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia izapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, aktóre uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W raziewystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celuograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobo-wiązań umownych,powstałego na skutek działania siły wyższej.2. Poza zmianami określonymi w ust. 1 oraz Stronydopuszczają możliwość zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, jeżeliłączna wartość zmian nie przekracza 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 6Umowy.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu świadczonych usług i w związkuz tym wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: wystąpienia w szczególności: pracremontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączeń pomieszczeńz eksploatacji.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpiproporcjonalnie do okresu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i nie możeprzekroczyć kwoty określonej na podstawie ust. 2.5. Strony zobowiązują się dokonać zmianywysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo wprzypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług;2) wysokości minimalnegowynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej ustalonych na podstawieustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wy-nagrodzeniu za pracę;3) zasadpodlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawkiskładki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat dopracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 opracowniczych planach kapitałowychjeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonaniaumowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ˜Złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.