eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmiec › "Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie i sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej w Gminie Chełmiec" w ramach PROW na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie i sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej w Gminie Chełmiec" w ramach PROW na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00004907522163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-395

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 548 02 27

1.5.8.) Numer faksu: 18 548 02 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie i sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej w Gminie Chełmiec" w ramach PROW na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76bd3008-a3c8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000545/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej

1.1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu odbywa się wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym; podpisem zaufanym, -
lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art.
13ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję,
że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-
395Chełmiec2. Pana/Pani dane nie podlegają współadministrowaniu, 3. Zamawiający powołał
inspektora ochrony danych osobowych, którym jest dostępny pod adresem – email: iod@chelmiec.pl 4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: ZGKIM.271.4.2023
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie zart. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7. obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 9. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, d) prawo do wniesienia skarg i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 10.
Wykonawca składa do oferty oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO. 11. W przypadku gdy
Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego,stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa(usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3lit.b,d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKIM.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę sieci wodociągowej dn110 o długości 2864m wraz z hydrantami. Na działkach objętych inwestycją zaprojektowano wodociąg w celu dostawy wody do przyszłych odbiorców. Projektowany wodociąg będzie włączony do istniejącego wodociągu. Projektowane sieci będą przebiegać wzdłuż drogi gminnej, po drogach gminnych oraz przez działki prywatne. Ukształtowanie terenu nie zmieni się i zostanie przywrócone do stanu pierwotnego. Na trasie projektowanych rurociągów wodociągowych występują skrzyżowania z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi, przewodami gazowymi, wodociągami i inną infrastrukturą. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych należy wyznaczyć miejsca skrzyżowań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium pierwsze – „Cena”:
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie według poniższego wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 60 pkt.
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie – „Rękojmia za wady”:
W kryterium „Rękojmia za wady” ilość punktów zostanie obliczona według poniższego wzoru:
K2 = ( RB / RN ) x 40 pkt.
K2 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Rękojmia za wady”
RN – najdłuższy termin udzielonej rękojmi za wady spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
RB – termin rękojmi za wady zaoferowany w ofercie badanej
Zamawiający wymaga wpisania w ofercie konkretnej liczby pełnych miesięcy na jaki udziela rękojmi za wady. Wykonawca może zaoferować termin rękojmi za wady nie krótszy niż 36 msc i nie dłuższy niż 60 msc.
W przypadku zaoferowania terminu rękojmi za wady na okres dłuższy niż 60 msc, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

PC = K1 + K2
PC – całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „ Cena”
K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Rękojmia za wady”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Paszyn. Projektowana kanalizacja obsługiwać będzie zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Ścieki z przedmiotowego terenu odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Piątkowa. Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej:
- PVC fi 200 mm 2026 m – kanalizacja grawitacyjna
- PVC fi 160 mm 419 m – kanalizacja grawitacyjna
- PE fi 225 754 m – kanalizacja grawitacyjna
- PE fi 180 mm 131 m – kanalizacja grawitacyjna
- PE fi 90 mm 310 m – kanalizacja ciśnieniowa
Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej - 3640 m
Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w gminie Chełmiec
Obszar objęty niniejszą inwestycją charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem powierzchni terenu z przewagą spadków terenu co umożliwiło w większości przypadków zaprojektować sieć kanalizacji grawitacyjnej. W obszarze przysiółka Rzeki, ze względu na zróżnicowany teren oraz przebieg rzeki Łubinka zaprojektowano trzy przepompownie sieciowe żelbetowe o średnicy fi 1200 i fi 1500.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium pierwsze – „Cena”:
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie według poniższego wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 60 pkt.
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie – „Rękojmia za wady”:
W kryterium „Rękojmia za wady” ilość punktów zostanie obliczona według poniższego wzoru:
K2 = ( RB / RN ) x 40 pkt.
K2 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Rękojmia za wady”
RN – najdłuższy termin udzielonej rękojmi za wady spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
RB – termin rękojmi za wady zaoferowany w ofercie badanej
Zamawiający wymaga wpisania w ofercie konkretnej liczby pełnych miesięcy na jaki udziela rękojmi za wady. Wykonawca może zaoferować termin rękojmi za wady nie krótszy niż 36 msc i nie dłuższy niż 60 msc.
W przypadku zaoferowania terminu rękojmi za wady na okres dłuższy niż 60 msc, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

PC = K1 + K2
PC – całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „ Cena”
K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Rękojmia za wady”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
dla części 1: roboty budowlane o wartości co najmniej 800.000,000 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100); w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże jedną, zrealizowaną robotę budowlaną o łącznej wartości co najmniej 800.000,00 zł brutto, która dotyczyła budowy sieci wodociągowej.
dla części 2: roboty budowlane o wartości co najmniej 4.000.000,000 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100); w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże jedną, zrealizowaną robotę budowlaną o łącznej wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto, która dotyczyła budowy sieci kanalizacyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu
Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SWZ,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
• art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp
• art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
•art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. d SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a, b i c SWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów):
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w zakresie robót wskazanych w rozdziale VII ust. 1 lit. d) SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- kosztorys ofertowy, - oświadczenie o aktualnościach składanych
oświadczeń, - w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi zawierać
w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; - w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie (załącznik nr 11 do SWZ), w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów - należy dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 10 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
b) W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
c) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
d) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
e) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 Zamawiający informuje, że dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia:
1)niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w
postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące
zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a)określają rodzaj i zakres zmian,
b)określają warunki wprowadzenia zmian,
c)nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
2. Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych bez
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 15% wartości
zamówienia brutto, a zmiany nie powodują ogólnego charakteru umowy.
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały zamieszczone w projekcie umowy,
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający wskazuje, że w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do
negocjacji ofert, zamierza zastosować kryterium ,,Ceny” oraz kryterium ,,Rękojmia za wady”
według zasad,wag i wzorów przyznawania punktacji określonych w rozdziale XIX. Przy
czym maksymalnie 3wykonawców zostanie zaproszonych do negocjacji ofert z zastrzeżeniem
ust. 6.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.