eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w ramach realizacji projektu "Stawiamy na przyszłość".Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych
w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świecki

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Józefa Hallera 9

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 525683247

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jakubik.a@oswiata.csw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzeas-swiecie.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych
w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f887ec0-a2e3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077399/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Stawiamy na przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zawarto w Rozdziale XI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzulę informacyjną zawarto w Rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZEA.251.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych
w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Opis części zamówienia: Całość zamówienia podzielono na 4 części.

3. Część 1: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy w Świeciu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3:
1) pracownia robotyki: zestaw robotów – 6 zestawów wraz z dodatkowym wyposażeniem, w skład jednego zestawu wchodzą: akumulatorki AA – po 6 szt., ładowarka do akumulatorków – 1 szt. oraz dodatkowe czujniki np. kolorów, odległości itp.


2) pracownia chemiczna:
a) zestaw wyposażenia do pracowni chemicznej – 1 zestaw, w skład zestawu wchodzą: okulary ochronne – 8 szt., rękawiczki lateksowe – 8 op., bagietki – 20 szt., krystalizatory – 10 szt., łyżki do spalań – 10 szt., łyżki laboratoryjne – 10 szt., wodorotlenek sodu – 1 szt., fenoloftaleina – 1 szt., wskaźnik uniwersalny – 10 szt., dichromian potasu – 1 szt., manganian potasu – 1 szt., siarczan miedzi – 1 szt., oranż metylowy – 1 szt., glicerol – 1 szt., alkohol etylowy – 1 szt., płyn Lugola – 1 szt. chromian sodu – 1 szt., benzen – 1 szt.;
b) siarczan (VI) miedzi (II) – 1 szt.

3) pracownia fizyczna: Zasilacz laboratoryjny 0-30V/5A DC prądu stałego – 1 szt., obwody elektryczne – 1 zestaw szkolny, czerwone pióropusze do prezentacji linii pola centralnego oraz oddziaływania ładunków (Z271) – 1 szt., wielka mapa księżyca – 1 szt., zestaw do doświadczeń z elektrostatyki – 3 zestawy, zestaw do doświadczeń z elektrostatyki – 3 szt., zestaw siłomierzy – 3 zestawy., maszyna elektrostatyczna – 1 szt., kuweta drgań prosta – 1 szt., maszyna do mieszania barw demonstrator kolorów rgb – 1 szt., układ okresowy pierwiastków chemicznych – 1 szt., jednostki układu SI plansza dydaktyczna – 1 szt., przyrząd do prezentacji Prawa Hooka – 1 szt., równia pochyła do doświadczeń z tarciem – 1 szt., stolik do badania momentów sił
z odważnikami – 1 szt., zestaw przewodów z uchwytem – 1 zestaw., waga elektryczno-dydaktyczna do 5 kg – 1 szt., zestaw obwodów elektrycznych – 1 szt., elektrometr z puszką elektroskopową – 1 szt.

4) pracownia biologiczna: Mikroskop optyczny – 8 szt., Zestaw wyposażenia do pracowni biologicznej – 1 zestaw. W skład zestawu wchodzą: szalki Petriego – 16 szt., bagietka – 16 szt., szczotka do probówek – 8 szt., probówki okrągłodenne szklane – 16 zestawów, zlewka 25 ml
– 16 szt., zlewka 50 ml – 16 szt., zlewka 100 ml – 16 szt., 400 ml – 16 szt., pipety Pasteura – 16 zestawów, preparaty mikroskopowe – 2 szt.

5) pracownia geograficzna: Zestaw wyposażenia do pracowni geograficznej – 1 zestaw,
w skład zestawu wchodzi: deszczomierz – 8 szt., barometr – 8 szt., higrometr – 8 szt., wiatromierz – 8 szt., aparat fotograficzny – 1 szt., lornetka – 8 szt.

6) pracownia ogólna: Słownik do j. angielskiego wersja papierowa – 6 szt., gra dydaktyczna Angielski Quiz konwersacyjny – 8 szt., gra dydaktyczna Quiz do nauki angielskich idiomów – 8 szt., Pomoce do matury. Znajomość środków językowych. Poziom podstawowy – 8 szt., Pomoce do matury. Znajomość środków językowych. Poziom rozszerzony – 8 szt., Pomoce do matury. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej – 16 szt., Zadania i zestawy maturalne z matematyki – 24 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamowienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych
w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Opis części zamówienia: Całość zamówienia podzielono na 4 części.

3. Część 2: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 85:
1) pracownia chemiczna: Zestaw wyposażenia do pracowni chemicznej – 1 zestaw, w skład zestawu wchodzą: fartuchy laboratoryjne – 3 szt., okulary ochronne – 3 szt., rękawiczki lateksowe – 3 opakowania, modele do budowania cząsteczek – 5 zestawów, waga laboratoryjna – 3 szt.

2) pracownia geograficzna: Zestaw wyposażenia do pracowni geograficznej – 1 zestaw, w skład zestawu wchodzi: kompas – 3 szt., globus fizyczny – średnica 22 cm – 3 szt., globus fizyczny – średnica 32 cm – 3 szt., mapa świata polityczna – 1 szt., mapa ścienna świata klimatyczna – 1 szt., mapa ścienna świata geologia i tektonika – 1 szt., miernik do badania odczynu PH gleby – 3 szt., multimedialny geograficzny atlas świata – 1 szt., tellurium – 1 szt., model układu słonecznego – 1 szt., zestaw skamieniałości – 1 zestaw, zestaw skał i minerałów – 1 zestaw, profile glebowe – min. 15 próbek różnych gleb.

3) pracownia biologiczna: Mikroskop optyczny – 3 szt., model szkieletu człowieka – 1 szt., model budowy anatomicznej człowieka – 1 szt. Zestaw wyposażenia do pracowni biologicznej – 1 zestaw, w skład zestawu wchodzi: blender ręczny – 2 szt., tacki, deski do krojenia – 3 szt., rękawiczki lateksowe – 3 opakowania, mikroskop terenowy – 1 szt., waga laboratoryjna 0,01g – 1 szt., Zestaw pęset o różnej długości – 1 zestaw, probówki ze statywem – 3 szt., pipety Pasteura – 1 opakowanie, pipety miarowe – 1 opakowanie, drewniane uchwyty do probówek – 3 szt., jodyna – 1 szt., skrobia – 1kg, glukoza – 1 kg, Sudan III – 1 szt., siarczan miedzi
– 1 szt., wodorowęglan sodu – 1 szt., Proste klucze do oznaczania roślin (książka) – 3 szt., preparaty mikroskopowe – 1 zestaw różnych preparatów, odczynniki Fehlinga – 1 litr , model serca – 1 szt., model skóry człowieka – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamowienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych
w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Opis części zamówienia: Całość zamówienia podzielono na 4 części.

3. Część 3: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowem z siedzibą przy ul. Nowej 2:

1) pracownia chemiczna: Zestaw wyposażenia do pracowni chemicznej – 1 szt., w skład zestawu wchodzą: butla do wody destylowanej – 1 szt., fartuchy laboratoryjne – 10 szt. okulary ochronne – 10 szt., rękawiczki lateksowe – 6 opakowań, tace laboratoryjne – 4 szt., bibuła laboratoryjna – 1 zestaw, łapy do próbówek drewniane – 10 szt. łyżki laboratoryjne – 4 szt., moździerz – 4 szt., stojaki do probówek – 4 szt., szczypce metalowe – 4 szt., szkiełka zegarkowe – 8 szt., termometr – 4 szt., tryskawki – 4 szt.; apteczka z wyposażeniem – 1 szt., pehametr – 1 szt., waga laboratoryjna do 1kg – 1 szt., waga laboratoryjna do 200g – 1 szt., zestaw odczynników chemicznych – 2 zestawy, aceton – 1 szt., alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) – 1 szt., alkohol etylowy skażony (denaturat) – 1 szt., Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) – 1 szt., alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) – 1 szt. amoniak (roztwór wodny ok. 25%- woda amoniakalna) – 1 szt., azotan(V)amonu (saletra amonowa) – 1 szt., azotan(V)chromu(III) – 1 szt., azotan(V)potasu (saletra indyjska) – 1 szt., azotan(V) sodu (saletra chilijska) – 1 szt., azotan(V) srebra – 1 szt., benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) – 1 szt., bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca – 100 szt., błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) – 1 szt., błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) – 1 szt., bromek potasu – 1 szt., chlorek sodu – 1 szt., chlorek amonu – 1 szt., chlorek cyny (II) – 1 szt. chlorek potasu – 1 szt., chlorek wapnia – 1 szt., chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) – 1 szt., chlorobenzen – 1 szt., chloroform – 1 szt., cyna metaliczna (granulki) – 1 szt., cynk metaliczny (drut) – 1 szt., cynk metaliczny – 1 szt., cynk metaliczny (pył) – 1 szt., czterochloroetylen – 1 szt., dwuchromian(VI) sodu – 1 szt., fenol – 1 szt., fenoloftaleina (1% roztwór alkoholowy) – 1 szt., formalina – 1 szt., fosfor czerwony – 1 szt., fosforan sodu – 1 szt., glikol etylenowy – 1 szt., glin (metaliczny drut) – 1 szt., glin (pył) – 1 szt., glukoza – 1 szt., jodyna (alkoholowy roztwór jodu) – 1 szt., kamfora – 1 szt., krzemian sodu (szkło wodne) – 1szt., kwas aminooctowy (glicyna) – 1 szt., kwas azotowy(V) (ok.54 %) – 1 szt., kwas benzoesowy – 1 szt., kwas borowy – 1 szt., kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) – 2 szt., kwas cytrynowy – 1 szt., kwas fosforowy(V) (ok.85 %) – 1 szt., kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) – 1 szt., kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) –1 szt., kwas oleinowy (oleina) – 1 szt., kwas salicylowy – 1 szt., kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) – 2 szt., kwas stearynowy (stearyna) – 1 szt., magnez (metal - wiórki) – 1 szt., magnez (metal - wstążki) – 1 szt., manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) – 2 szt., miedź (metal- drut Ø 2 mm) – 1 szt., miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) – 1 szt., mocznik – 1 szt., nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) – 1 szt., naftalen – 1 szt., octan etylu – 1 szt., octan ołowiu(II) – 1 szt., octan sodu bezwodny – 1 szt., olej parafinowy – 1 szt., ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) – 1 szt., oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) – 1 szt., parafina rafinowana (granulki) – 1 szt., paski lakmusowe obojętne – 2 op.., paski wskaźnikowe uniwersalne – 2 op., rodanek amonu – 1 szt., ropa naftowa (minerał) – 1 szt., sacharoza (cukier krystaliczny) – 1 szt., sączki jakościowe (średnica 10 cm) – 2 op., siarczan (IV)sodu – 1 szt., siarczan (VI)cynku – 1 szt., siarczan (VI) glinu 18 hydrat – 1 szt., siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) – 1 szt., Siarczan (VI) manganu (II) monohydrat – 1 szt., Siarczan (VI) miedzi (II) 5 hydrat – 1 szt., siarczan (VI) sodu – 1 szt., siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) – 1 szt., siarczan (VI) wapnia 2 hydrat (gips krystaliczny-minerał) – 1 szt., siarka – 1 szt., skrobia ziemniaczana – 1 szt., sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) – 1 szt., tiosiarczan sodu – 1 szt., tlenek glinu – 1 szt., tlenek magnezu –1 szt., tlenek manganu (IV) –1 szt., tlenek miedzi(II) –1 szt., tlenek ołowiu(II) (glejta) – 1 szt., tlenek żelaza(III) –1 szt., toluen – 1 szt., węgiel drzewny (drewno destylowane) – 1 szt., węglan potasu bezwodny – 1 szt., węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) – 1 szt., węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) – 1 szt., węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) – 1 szt., węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) –1 szt., węglik wapnia (karbid ) – 1 szt., wodorotlenek litu –1 szt., wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) – 1 szt., wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) – 1 szt., wodorotlenek wapnia – 1 szt., żelazo (metal- drut Ø 1 mm) – 1 szt., żelazo (proszek) – 1 szt., zestaw szkieł laboratoryjnych (202 szt.) – 2 zestawy, kolba miarowa z korkiem –1 szt., kolba miarowa z korkiem – 1 szt., kolba miarowa z korkiem – 4 szt., kolba miarowa z korkiem – 2 szt., kolba miarowa z korkiem – 7 szt., kolba miarowa z lejkiem – 1 szt., kolba miarowa cukrownicza – 1 szt., pipeta jednomiarowa – 1 szt., pipeta jedno-miarowa –1 szt., pipeta wielomiarowa – 1 szt., pipeta Pasteura – 10 szt., pipetka – kroplomierz 30 ml - 2 szt., pipetka – kroplomierz 60 ml - 1 szt., pipetka – kroplomierz 100 ml - 1 szt., pipetka – kroplomierz 250 ml - 1 szt., cylinder miarowy z korkiem– 1 szt., cylinder miarowy z wylewem – 1 szt., cylinder kolorymetryczny (komplet) – 2 szt., cylinder kolorymetryczny (komplet) – 2 szt., kolba Erlenmayera ze szlifemi korkiem – 1 szt., kolba Erlenmayera ze szlifem i korkiem – 2 szt., kolba Erlenmayera ze szlifem – 14 szt., kolba Erlenmayera – 4 szt. kolba Erlenmayera – 1 szt., kolba płaskodenna ze szlifem – 1 szt., kolba kulista ze szlifem – 1 szt., rozdzielacz (wkraplacz) – 1 szt., probówka ze szlifem i korkiem 10 ml – 1 szt., probówka ze szlifem i korkiem 25 ml – 1 szt., probówka ze szlifem i korkiem 50 ml – 1 szt., probówka – 25 szt., probówka – 20 szt., probówka bor-krzem – 10 szt., probówka bor-krzem – 10 szt., U – rurka z lejkiem – 1 szt., bagietka – 4 szt., rurki różnych średnic – 4 szt., rurki różnych kształtów – 7 szt., rurka osuszająca (do spalania) –1 szt., rozpylacz płomienia– 1szt., szalki Petriego (komplet) – 2 szt., zlewka szklana – 7 szt., zlewka szklana – 5 szt., zlewka szklana – 1 szt., zlewka PP –7 szt., zlewka PP – 5 szt., zlewka PP –1 szt., lejek laboratoryjny PP – 1 szt., lejek laboratoryjny szklany – 1 szt., termometr laboratoryjny – 1 szt., tryskawka PP – 1 szt., palnik spirytusowy – 1szt., statyw wielostanowiskowy do probówek – 1 szt., trójnóg okrągły – 1 szt., siateczka do podgrzewania –1 szt., uchwyt do probówek – 2 szt., papierki lakmusowe (komplet) –1 szt., łącznik do węży – 1 szt., zaciskacz do węży – 1 szt., szczotka do mycia probówek – 2 szt., wężyki różnych średnic – 3 szt., korki polietylenowe – 1 szt., korki polietylenowe – 1 szt., korki polietylenowe –1 szt., korki polietylenowe – 2 szt., korki gumowe z otworem i bez – 7 szt., łyżeczka do spalań – 1 szt.

2) pracownia biologiczna: Mikroskop z podłączeniem do komputera – 1 szt., zestaw wyposażenia do pracowni biologicznej – 1 zestaw, w skład zestawu wchodzi: jodyna – 2 szt., płyn Lugola – 1 szt., kwas siarkowy rozcieńczony – 1 szt., siarczan miedzi – 1 szt., wodorowęglan sodu – 1 szt., winian sodowo-potasowy –1 szt., sudan III - 100 g – 1 szt., Przewodniki roślin i zwierząt – 4 szt., Proste klucze do oznaczania roślin – 4 szt., preparaty mikroskopowe (protisty) – zestaw 10 szt.

3) pracownia fizyczna: Zestaw wyposażenia do pracowni fizycznej – 1 zestaw, w skład zestawu wchodzi: wskaźnik laserowy – 1 szt., soczewki skupiające o różnych ogniskowych – 1 zestaw – po 6 szt. w zestawie, statyw do mocowania soczewek – 1 szt., taśma miernicza – 4 szt., stoper – 4 szt., mierniki uniwersalne – 4 szt., zestaw do nauki elektryczności – 1 zestaw, zasilacz o regulowanym napięciu – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamowienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych
w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Opis części zamówienia: Całość zamówienia podzielono na 4 części.

3. Część 4: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 im. Jana Pawła II w Świeciu z siedzibą przy ul. Paderewskiego 5A:
Zestaw szkolnych robotów zawierający m.in. min. 2 roboty, min. 2 zestawy puzzli podstawowych, min. 2 zestawy puzzli dodatkowych, min 2 zestawy puzzli AR, min. 4 komplety flamastrów, dostęp do kursu online i pakiety scenariuszy zawierające propozycje zajęć o różnej tematyce, z zakresu różnych edukacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamowienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa
w tym zakresie szczegółowych wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych wymagań;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych wymagań;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o oddzielenia zamówienia publicznego obejmują:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1a/1b/1c/1d do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SWZ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w zakresie:
1) zmiany osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy lub zmiany osoby do kontaktu
ze strony Zamawiającego;
2) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie;
3) wystąpienia uzasadniających zdarzeń losowych po stronie Wykonawcy;
4) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić również w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zamian do umowy, stanowią uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.