eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89396a47-a0a6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076305

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym
z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę sprzętu gastronomicznego w 2023 roku”, nr postępowania: 2/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa - AUTOMATYCZNA KRAJALNICA ŻYWNOŚCI - ELEKTRYCZNA
minimalna ilość zamówienia 3 szt; maksymalna ilość zamówienia 6 szt. Miejsce dostawy - Magazyn służby żywnościowej 82-300 Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15.
Przeznaczenie:
Do krojenia sera, wędlin, mięsa i pieczywa przy przygotowywaniu posiłków
w obiektach żywienia zbiorowego.
Materiał konstrukcyjny:
1. Podstawa, stół przesuwny wykonane ze stali nierdzewnej lub podwyższonej jakości stopów oksydowanych aluminiowych.
2. Ostrze noża wykonane z utwardzanej stali chromowej nierdzewnej hartowanej o średnicy 280 – 370 mm.
3. Powierzchnie robocze wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktów
z żywnością (stal nierdzewna o dużej gładkości).
Wymagania techniczne i eksploatacyjne:
1. Zasilanie: prąd przemienny jednofazowy 230 V, 50 Hz.
2. Moc znamionowa napędu noża do 0,4 kW.
3. Moc znamionowa napędu stołu do 0,2 kW.
4. Automatyczny tryb krojenia,
5. Min. zakres regulacji grubości plastrów: 1 – 20 mm;
6. Minimalna wydajność – min. 30 plastrów na minutę.
7. Funkcja liczenia plastrów (elektroniczny licznik krojonych plastrów);
8. Funkcja programowania ilości plastrów (min. 900 plastrów);
9. Funkcja automatycznego wyłączania maszyny w przypadku braku materiału do cięcia lub po realizacji żądanej ilości plastrów.
10. Prędkość obrotowa noża min 250 obr/min.
11. Powierzchnia robocza stołu 350 x 250 mm (± 80 mm).
12. Części łatwe do montażu i bezpieczne w obsłudze.
13. Wyposażenie:
a) osłona przezroczysta z tworzywa,
b) ostrzarka noża zintegrowana z maszyną z wymiennymi kamieniami,
c) teflonowane noża oraz jego osłony (pokrywy noża).
Wymagania dodatkowe: w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42215100-7 - Maszyny do krojenia żywności

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1, 2, 3):
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej


W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 30 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT IV – zaoferowanie 48 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie:
- od dnia dostawy do Zamawiającego – dla części zamówienia nr 1
- od dnia rozruchu technicznego i technologicznego u Zamawiającego – dla części zamówienia nr 2, 3.
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 48 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 48-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa - PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY, 20-PÓŁKOWY
Z WYPOSAŻENIEM minimalna ilość zamówienia 2 szt; maksymalna ilość zamówienia 4 szt. Miejsce dostawy: Kuchnia i stołówka 11-200 Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4
Urządzenia podlegające zakupowi:
Piec konwekcyjno-parowy 20-półkowy z wyposażeniem przeznaczony do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie:
a) gotowanie w parze w temperaturze min. 30 – 120 oC;
b) pieczenie w temperaturze do min. 250 oC;
c) kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min. 250 oC;
d) podgrzewanie i regeneracja potraw;
e) pieczenie z sondą.
Właściwości techniczne:
a) jednorazowy wsad 20 pojemników 1/1 GN;
b) moc całkowita 30 – 40 kW;
c) zasilanie: 3N~/380-415V/50-60 Hz;
Wymagania technologiczne pracy:
1. Wprowadzanie do pamięci min. 99 programów po min. 5 kroków każdy.
2. Wyposażony w funkcję: regulacji temperatury do min. 250 ºC i wilgotności 99%, funkcję ustawiania czasu pracy do min 8 godzin w trybie ręcznym i automatycznym (automatyczne wyłączenie po upłynięciu zaprogramowanego czasu pracy).
3. Wyłącznik czasowy z sygnałem dźwiękowym.
4. Elektroniczna diagnoza usterek – system serwisowo diagnostyczny umożliwiający wyświetlanie błędów na wyświetlaczu.
5. Program automatycznego mycia i czyszczenia komory pieca uzależniony od stopnia zabrudzenia pieca.
6. Oświetlenie komory pieca wykonane w technologii LED.
7. Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy min. czas, temperatura (możliwość wyświetlania w ºC), numer programu.
8. Menu w języku polskim.
9. Minimum 8 kategorii automatycznych programów przyrządzania potraw.
10. Możliwość podłączenia USB, wgrania i zgrania oprogramowania.
11. Podwójna lub potrójna szyba drzwi.
12. Dwufunkcyjny prysznic myjący komorę pieca.
13. Wielopunktowa sonda temperatury rdzenia pieczeni.
14. Konstrukcja pieca powinna gwarantować bezpieczną obsługę dla personelu, szczególnie pod względem zabezpieczenia przed poparzeniem się gorącą parą powstającą w procesach technologicznych przygotowywania potraw.
15. Kable zasilające i przyłączeniowe oraz przewody doprowadzające wodę o długości pozwalającej na bezpieczną eksploatację, ustalane indywidualnie w miejscu montażu.
16. Łącze do podłączenia komputera.
Wyposażenie dodatkowe:
1. Pojemniki GN z uchwytami chowanym lub bez uchwytów :
a) 1/1 GN 020 - 6 szt. (grubość min. 0,70 mm);
b) 1/1 GN 040 - 3 szt. (grubość min. 0,65 mm);
c) 1/1 GN 065 - 3 szt. (grubość min. 0,65 mm);
d) 1/1 GN 100 - 3 szt. (grubość min. 0,65 mm);
e) 1/1 GN 065 perforowany - 3 szt.;
f) 1/1 GN 100 perforowany - 3 szt. z uchwytami chowanymi;
2. Stelaż – wózek ruchomy poj. min. 20x1/1GN.
Wyposażenie dodatkowe pozostałe:
1. Zmiękczacz wody:
a) średni przepływ wody – min 15 l/min.;
b) ilość żywicy – min. 4,0 kg.;
c) skuteczność usuwania twardości wody – min. 15 stopni niemieckich;
d) ilość wody zużywanej do regeneracji – max. 10 % wody uzdatnionej;
e) tryb pracy – bezobsługowy, samoregenerujący w sposób ciągły;
f) zasilanie zmiękczacza prądem przemiennym jednofazowym 230 V, 50 Hz.
2. Filtr mechaniczny:
a) materiał wkładu – włókna polipropylenowe lub równorzędne;
b) skuteczność filtracji – pierwsza warstwa min. 75 µm;
c) druga warstwa min. 25 µm.;
d) przepływ przez filtr min. 25 l/min.;
e) zakres czyszczenia – redukcja zawiesiny i mętności wody, usuwanie związków: żelaza, manganu, zanieczyszczeń mechanicznych.
3. Tabletki myjące – 2 opakowania.
4. Tabletki spłukujące rozpuszczające wapń – 2 opakowania.
Wymagania dodatkowe w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42214100-0 - Piece kuchenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1, 2, 3):
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej


W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 30 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT IV – zaoferowanie 48 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie:
- od dnia dostawy do Zamawiającego – dla części zamówienia nr 1
- od dnia rozruchu technicznego i technologicznego u Zamawiającego – dla części zamówienia nr 2, 3.
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 48 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 48-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa - ZMYWARKA TUNELOWA Z TRANSPORTEM KOSZOWYM DO MYCIA ZASTAWY STOŁOWEJ I TAC KONSUMENCKICH minimalna ilość zamówienia 1 szt; maksymalna ilość zamówienia 2 szt. Miejsce dostawy Kuchnia i stołówka 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 41
Przeznaczenie:
Do mycia wstępnego, mycia zasadniczego i suszenia zastawy stołowej oraz tac w systemie ciągłym.
Wymagania konstrukcyjne:
1. Spełnienie wymagań dotyczących:
a) klasyfikacji zgodnie z normą PN-90/A-55655 Zmywarki i urządzenia pomocnicze w zakładach żywienia zbiorowego,
b) wykonania zgodnie z normą PN-91/A-55636 Zmywarki do naczyń elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania uzupełniającego zgodnie z normą PN-91/E-2562-03 zmywarki do naczyń elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego.
2. Urządzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej, proces technologiczny ciągły (dotyczy wszystkich cykli pracy urządzenia związanych z myciem wstępnym, myciem zasadniczym, płukaniem i suszeniem).
3. Wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej min. AISI 304, OH18N9.
1. Komora robocza typu przelotowego oraz przystosowana do mycia zastawy stołowej i tac konsumenckich.
2. System koszowy dla naczyń porcelanowych mytych w koszach 500 x 500 mm
3. Konstrukcja spełniająca wymogi mycia zasadniczego w temperaturze 55 – 60 ˚C i płukania z wyparzaniem w temperaturze 80 – 85 ˚C.
4. Przystosowana do zasilania wodą o ciśnieniu minimalnym 2,0 – 2,5 bar (29 psi), ciśnieniu maksymalnym 9,0-10 bar(145 psi) zimną o temperaturze od 12 ˚C i ciepłą o temperaturze od 50 do 60 ˚C.
5. Część załadowcza tunelu minimum 440 mm wysokości.
6. Długość komory mycia wstępnego tunelu minimum 500 mm, wyposażona w ramiona myjących na dole komory i na górze komory mycia wstępnego, wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9.
7. Komora mycia zasadniczego i płukania tunelu o długości minimum 1350-1450 mm wyposażona w minimum po 3 ramiona myjących na dole komory i 4 ramiona myjące na górze komory mycia wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9.
8. Komora suszenia umytych naczyń o długości 650-800 mm, o mocy grzałki suszenia minimum 3-6 kW (+/- 5%), z nadmuchem. Komora suszenia musi być oryginalna tzn. wyprodukowana przez tego samego producenta co zmywarka tunelowa.
9. Osłony wejścia do tunelu o zwiększonej izolacyjności,( tzn. fabryczne zabezpieczenia przeciw rozbryzgowi wody i nadmierną emisją pary na zewnątrz – kurtyny paskowe).
10. Panel sterowania, włącznik główny, wskaźniki temperatur oraz przełącznik prędkości transportu koszy zabezpieczony przed zalaniem -standard IPX-4 (PN-EN 60335- 2-58).
11. Kable zasilające i przyłączeniowe oraz przewody doprowadzające wodę o długości pozwalającej na bezpieczną eksploatację, ustalane indywidualnie w miejscu montażu.
Wymagania techniczne:
1. Napięcie zasilania - 400 V.
2. Moc maksymalna urządzenia do 39 kW.
3. Wydajność teoretyczna minimum 100 koszy (1800 talerzy) na godzinę.
4. Minimum dwie prędkości transportu taśmy,
5. Zużycie wody do maksymalnie do 230 l. na godzinę.
6. Wymiary tunelowej maszyny do mycia naczyń:
a) długość maksymalnie do 2000 mm,
b) szerokość maksymalnie do 775 mm,
c) wysokość maksymalnie do 1474 mm,
d) wysokość komory tunelu myjącego minimalnie 440 mm.
Wymagania dotyczące eksploatacji:
1. Mgielna charakterystyka pracy dysz.
2. Osłony wejścia do tunelu (tzn. fabryczne zabezpieczenia przeciw rozbryzgowi wody
i nadmiernej emisji pary).
3. Sterowanie procesem mycia (panel sterujący ze wskaźnikami temperatury mycia
i płukania, prędkości posuwu koszy, wyłącznik). Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny panel sterujący ze wskaźnikami temperatury mycia i płukania, informują o usterkach technicznych oraz braku detergentu myjącego).
Panel posiada funkcje:
a. liczenia ilości umytych koszy,
b. odczytywania temperatur wody myjącej i płuczącej z alarmem dźwiękowym
o ich zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze,
c. alarmowania o konieczności wymiany wody zbiornikowej w przypadku jej zabrudzenia przekraczającej dopuszczalne normy,
d. regulacji wielkości dozowania środka chemicznego w zależności
od zabrudzenia wody poprzez czujnik zabrudzenia wody.
4. System mycia uruchamiany automatycznie przy wejściu naczyń.
5. Filtry powierzchniowe w komorze mycia.
6. Wyjmowany osadnik zanieczyszczeń.
7. Bezspoinowy zbiornik komory mycia z zaokrąglonymi narożnikami.
8. Zaokrąglone krawędzie komory zapewniające pełną higienę i uniemożliwiające osadzanie się brudu.
9. Łatwy dostęp elementów wymagających czyszczenia.
10. Elementy systemu mycia wymagające codziennego czyszczenia kodowane optycznie w celu łatwego rozpoznania przez obsługę.
11. Funkcja oszczędzania wody i energii (pompa płukania z wyparzaniem włączają się, gdy myty element trafia do strefy płukania).
12. Elektrozawór na doprowadzeniu wody do bojlera.
13. Wyposażenie w system filtracji wody zbiornikowej.
14. Pojemność zbiornika myjącego nie przekraczająca 100 litrów wody.
15. Kierunek pracy z prawej na lewo. (z lewej na prawo) w zależności od usytuowania maszyny w zmywalni.
16. Zabezpieczenie przed pracą na sucho.
17. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
18. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku
a) zaniku dopływu wody,
b) zaniku fazy,
c) przeciążenia napędu,
d) otwarcia komór roboczych w trakcie pracy,
e) przegrzanie bojlera.
19. Automatyczny system usuwania drobnych zabrudzeń w komorze mycia podczas pracy maszyny – filtracja zabrudzeń.
20. Zewnętrzna automatyczna stacja uzdatniania wody zmiękczająca wodę z sieci do maksimum 3˚ dH ( 3,75 clark – 0,5 mmol, 80-120 µS/cm) dopasowana do parametrów maszyny.
Wyposażenie dodatkowe w załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 42959000-3 - Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1, 2, 3):
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej


W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 30 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT IV – zaoferowanie 48 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie:
- od dnia dostawy do Zamawiającego – dla części zamówienia nr 1
- od dnia rozruchu technicznego i technologicznego u Zamawiającego – dla części zamówienia nr 2, 3.
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 48 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 48-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2).
4) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przepisy ust. 1 pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku, jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 niniejszej SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W przypadku, jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 niniejszej SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w części zamówienia nr 1, nr 2, nr 3.
Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części zamówienia nr 1 – 1 000,00 PLN;
b) dla części zamówienia nr 2 – 1 800,00 PLN;
c) dla części zamówienia nr 3 – 1 400,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie ze wzorem – załącznik nr 3 SWZ (Rozdział II oświadczenia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzana za zgodność z oryginałem przez mocodawcę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłoży umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT;
3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 1, 2, 3 – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek opisanych w przepisie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.