eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Kokoszyckiej 180A, C-H w Wodzisławiu Śląskim



Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku
przy ul. Kokoszyckiej 180A, C-H w Wodzisławiu Śląskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6471277603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogumińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: ...DOMARO Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6472573120

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Dr L. Mendego 2

1.11.4.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-300

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.11.9.) Numer telefonu: (32)455 30 37 - wew. 31,32

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@domaro.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https:/domaro.com.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku
przy ul. Kokoszyckiej 180A, C-H w Wodzisławiu Śląskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2defbcf5-a15d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047202/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śl.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,116552,c0bfca3d514bd85b68af1de9ab7ab496.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,116552,c0bfca3d514bd85b68af1de9ab7ab496.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,116552,c0bfca3d514bd85b68af1de9ab7ab496.html oraz poczty elektronicznej wskazany w rozdziale I sekcja 1. Ofertę, oświadczenie , o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w rozdziale VII SWZ, która jest opublikowana na stronie: https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,116552,c0bfca3d514bd85b68af1de9ab7ab496.html

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,116552,c0bfca3d514bd85b68af1de9ab7ab496.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 17.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4. 17.2. Aministrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD ożliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta – pok. 207, 4-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4B, adres e-mail: iod@wodzislawslaski.pl, lub pod nr tel. 32 459 05 72. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
17.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 17.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 17.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółową określają umowy. 17.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest bezpośrednio Pani/pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww ustawy. 17.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 17.8. Posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO. 17.9. Nie przysługuje Pani/Panu : -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 3
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i odwodnienia piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokoszyckiej 180A, C-H w Wodzisławiu Śląskim.

Wymagany zakres opracowania:
- weryfikacja dokumentacji archiwalnej wraz z inwentaryzacją z natury,
- ocena techniczna elementów konstrukcyjnych, w które ingeruje projekt, np. określenia stanu ścian zewnętrznych, stan kominów, wraz z określeniem ewentualnych robót naprawczych, wzmacniających lub nowych do wykonania i uwzględnieniem ich w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- projektowana charakterystyka energetyczna budynku,
- projekt zagospodarowania terenu lub działki (zgodnie z Ustawą Prawo budowlane),
- projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny dla planowanego zakresu robót wymienionego w pkt. 1.2.1. SWZ, wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz ustawą Prawo budowlane,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- kosztorysy inwestorskie, wraz z ich aktualizacją w okresie 3 lat od protokolarnego przekazania dokumentacji,
- przedmiary robót wraz z zestawieniem materiałów,
- zbiorcze zestawienie kosztów,
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, jeśli projektowane prace będą tego wymagać,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz opinii (w tym m.in. uzgodnienie przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej inwentaryzacją oraz oceną stanu technicznego, uzgodnienie planowego przebiegu odwodnienia budynku z poszczególnymi gestorami sieci).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonano oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji ogrzewania wraz z przystosowaniem pomieszczenia wymiennikowni i wymianą węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kokoszyckiej 180A, C-H w Wodzisławiu Śląskim

Wymagany zakres opracowania:
- weryfikacja dokumentacji archiwalnej wraz z inwentaryzacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz sposobu zasilania ciepłej wody użytkowej, z natury,
- projekt budowlano-wykonawczy dla planowanego zakresu robót budowlano-instalacyjnych (wymienionych w pkt. 1.2.2. SWZ), dotyczących modernizacji sieci c.o., wraz z planowanymi demontażami, montażami, przystosowaniem pomieszczenia węzła cieplnego oraz włączenia do istniejącego źródła ciepła (sieć ciepłownicza PGG S.A.), wykonany zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz ustawą Prawo budowlane,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- kosztorysy inwestorskie, wraz z ich aktualizacją w okresie 3 lat od protokolarnego przekazania dokumentacji,
- przedmiary robót wraz z zestawieniem materiałów,
- zbiorcze zestawienie kosztów,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz opinii (w tym m.in. opinii kominiarskiej dla pomieszczenia wymiennikowni).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonano oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży sanitarnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2), 3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania
na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania zamówienie publicznego, którego dotyczy, wszystkich wykonawców biegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na
formularzu ofertowym);1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.1.7. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, w celu weryfikacji oferty w kryterium "Doświadczenie projektanta" - załącznik nr 5,6.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ełnomocnikiem.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty świadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy PZP w tym art.455 oraz w określonych projektowanych postanowieniach umownych. Szczegółowe informacje na temat zmian umowy, zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych par. 11 - stanowiących załącznik do SWZ, która jest opublikowana na stronie:
https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,116552,c0bfca3d514bd85b68af1de9ab7ab496.html

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,116552,c0bfca3d514bd85b68af1de9ab7ab496.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.