eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › "Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LIMANOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Marka 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.limanowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.limanowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e36208d5-a094-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052693/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej - Etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl, zwanej dalej jako: „Platforma”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem: https://e-propublico.pl zwanej dalej „Platformą”. 2.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3.Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą:„Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej”–znak sprawy:BZ.272.4.2023. 4.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. 5.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 6.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 7.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: a)podpisie zaufanym–należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; b)podpisie osobistym–należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 8.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; b)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; c)do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego), d)w przypadku podpisywanie pliku przez kilka osób, zalecamy stosować podpisy tego samego rodzaju. 9.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo–aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a)stały dostęp do sieci Internet; b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa-Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych, e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 10.Zamawiający dopuszcza pliki o wielkości do 80 MB. Zamawiający nie określa limitu liczby plików. 11.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 12.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej; b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas, widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”; c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. 13.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 14.Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy (karta: „Oferta/Załączniki”), podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 816, e-mail starostwo@powiat.limanowski.pl;
b) osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel.18 33 37 835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy,
d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Wykonawcom oraz wszystkim
zainteresowanym, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w przepisach prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla
dokumentacji zamówień publicznych, zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt dla organów powiatu oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zakres wymaganych danych wynika z przepisów ustawy Pzp i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ograniczenia stosowania przepisów RODO:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.272.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji obiektu krytej pływalni w Limanowej w zakresie określonym w programie funkcjonalno – użytkowym jako etap I. Modernizacja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę obiektu, jednakże przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie ograniczonym do etapu I.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
1) czynności projektowych wykonanych na podstawie załączonego programu funkcjonalno-użytkowego oraz czynności administracyjnych polegających na takich działaniach Wykonawcy, aby uzyskał w imieniu Zamawiającego na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach niniejszego zadania dokumenty pozwalające na realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) robót budowlanych na obiekcie krytej pływalni zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i odpowiednimi przepisami prawa, wraz z nadzorem autorskim.
Zakres robót budowlanych obejmował będzie w szczególności:
a) parter:
- przebudowę części rekreacyjnej hali basenowej w rejonie wanien jacuzzi, brodzika dla dzieci i zjeżdżalni wraz z wieżą,
- przebudowę strefy wejściowej i szatniowej (nowa aranżacja holu wejściowego, w tym sklepiku basenowego, pomieszczenia socjalnego przy stanowisku esok i strefy wejściowej do szatni wraz z wyposażeniem),
- remont strefy zaplecza sanitarnego basenu;
b) podbasenie
- remont części saunaryjnej wraz z wyposażeniem,
- remont kręgielni wraz z wyposażeniem;
c) infrastrukturę
- przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z wymianą złoża filtracyjnego,
- przebudowę i rozbudowę instalacji CO,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- montaż pomp ciepła,
- budowę zbiornika bufora w strefie istniejącego podbasenia,
- budowę zbiornika wód popłucznych w strefie istniejącego podbasenia,
- docieplenie istniejących niecek basenowych i zbiorników,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne na hali basenowej;
3) czynności administracyjnych polegających na takim działaniu Wykonawcy, aby w przypadku istniejącego obowiązku prawnego uzyskał w imieniu Zamawiającego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.
3. W ramach czynności projektowych Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania/uzyskania innych dokumentów, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich rozruchów, prób i sprawdzeń oraz do opracowania dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich instrukcji, znaków i innych dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji i wymaganych do prawidłowego funkcjonowania tego typu obiektów, w tym również zgłoszeń i zawiadomień odpowiednich organów o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
5. Szczegółowy opis i wymagania dla realizacji zamówienia zostały określone w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SWZ.
6. Zamawiający zastrzega, że prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia realizowane będą podczas ruchu ciągłego obiektu. Wykonawca obowiązany będzie do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zabezpieczenia zdrowia i życia osób przebywających wokół wydzielonego terenu budowy. W przypadku konieczności wykonania prac wymagających zamknięcia obiektu, Zamawiający dopuszcza przerwę techniczną na czas wykonania niezbędnych robót.
7. Termin wykonywania głośnych i uciążliwych prac będzie każdorazowo uzgadniany z Dyrektorem pływalni lub osobą go zastępującą. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania uciążliwych prac po godzinnych funkcjonowania obiektu lub w dni wolne od pracy.
8. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji w wysokości 48 miesięcy, liczonego od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 20.2 ppkt 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 - Dekorowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

42511110-5 - Pompy grzewcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Punkty przyznawane za podane w pkt 20.1 SWZ kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Kryterium 1 – Cena (C)
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
2) Kryterium 2 – Gwarancja (G)
W kryterium „Gwarancja” oceniana będzie długość dodatkowego okresu gwarancji na jakość wykonanych robót objętych zamówieniem, liczonego w miesiącach ponad minimum określone na 48 miesięcy od dnia odbioru prac protokołem końcowym. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 48 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane należy wpisać w Formularzu oferty pkt 2.
Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Oferta o najdłuższym dodatkowym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o 12 miesięcy, czyli Wykonawca może zaoferować łącznie maksymalnie 60 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 60 miesięcy nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla Wykonawcy, który zaoferował dodatkowo 12 miesiące gwarancji i taki okres gwarancji zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga, gdzie:
- Gof – okres dodatkowej gwarancji w badanej ofercie,
- Gmax – najdłuższy spośród wszystkich ofert okres dodatkowej gwarancji.
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w niniejszym kryterium (niezgodnie z
zaleceniami Zamawiającego) np. brak wskazania okresu gwarancji, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres gwarancji zostanie przejęty okres 48 miesięcy.
Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów za wszystkie kryteria obliczoną wg wzoru: P = C + G, gdzie P - wynik oceny. Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów. Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, że posiada środki w wysokości co najmniej: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał (zakończył):
a) minimum 1 zadanie obejmujące swym zakresem co najmniej budowę, przebudowę lub remont systemu uzdatniania wody basenowej o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł oraz
b) minimum 1 zadanie obejmujące swym zakresem co najmniej wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 50 kW oraz
c) minimum 1 zadanie obejmujące swym zakresem co najmniej zainstalowanie pomp ciepła o łącznej mocy minimalnej 50 kW.
Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Nie można sumować zadań o mniejszej wartości aby uzyskać wymagane wartości.
Użyte w treści opisu warunku pojęcia budowa, przebudowa lub remont mają takie znaczenie jak nadaje im ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) zgodnie z którą przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
d) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
e) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
f) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę, w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień lub kwalifikacji.
2. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający przeliczy wartość według średniego kursu NBP podanego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli podsiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej (określonych w pkt 6.2 ppkt 3) i 4) SWZ) Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w kwocie określonej przez Zamawiającego w pkt 6.2 ppkt 3 SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego ww. dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca wraz z Formularzem oferty zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 11.2 SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców na zasadach określonych w pkt 10.5. SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 8.9. SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy - dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych zasadach określonych w pkt 8.2. i 8.3. SWZ.
4) Oświadczenie, z którego wynika które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w pkt 10.7. SWZ.
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w ppkt 5.
7) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 10.1. i 10.2. SWZ. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 7 SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 11.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.5. SWZ odpowiednio przez Wykonawcę/ów który/rzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. SWZ.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji w przypadkach określonych w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. a) – k) PPU;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 16 ust. 2 pkt 2 lit. a) – f) PPU;
3) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia w przypadkach określonych w § 16 ust. 2 pkt 3 lit. a) – f) PPU;
4) zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w § 16 ust. 2 pkt 4 PPU;
5) realizacji dodatkowych robót nieobjętych umową,
6) wystąpienia okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w dokumentacji projektowej sposób zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
7) zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności na warunkach określonych w § 16 ust. 2 pkt 7 PPU;
8) z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
9) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji,
10) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku jeśli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych na warunkach określonych w § 16 ust. 2 pkt 10 PPU.
2. W przypadku zastosowania zapisów § 16 ust. 2 pkt 2 lit. f) PPU, zwaloryzowane ceny będą obowiązywały od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o waloryzację wynagrodzenia z tym zastrzeżeniem, że wartość prac już rozpoczętych i realizowanych (określonych harmonogramem rzeczowo-finansowym) zostaje rozliczona na podstawie cen obowiązujących w dacie rozpoczęcia ich realizacji.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 2 lit. f) PPU, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli takim posługuje się przy wykonaniu niniejszej umowy.
4. Zmiana umowy może zostać dokonana z inicjatywy zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą, która zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie i opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
5. Wprowadzenie zmian do niniejszej umowy winno skutkować zmianą umów z podwykonawcami w odpowiednim zakresie.
6. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Nie wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej zmiany, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3 lit. a) i lit. f) PPU, w przypadku, gdy zmiany te nie wpływają na wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 PPU. Zmiany te wymagają sporządzenia stosownego protokołu, podpisanego przez strony umowy.
8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129), z postępowania wykluczy:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.