eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › "Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej"Ogłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LIMANOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Marka 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.limanowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.limanowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e36208d5-a094-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052693/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej - Etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072290

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZ.272.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji obiektu krytej pływalni w Limanowej w zakresie określonym w programie funkcjonalno – użytkowym jako etap I. Modernizacja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę obiektu, jednakże przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie ograniczonym do etapu I.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
1) czynności projektowych wykonanych na podstawie załączonego programu funkcjonalno-użytkowego oraz czynności administracyjnych polegających na takich działaniach Wykonawcy, aby uzyskał w imieniu Zamawiającego na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach niniejszego zadania dokumenty pozwalające na realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) robót budowlanych na obiekcie krytej pływalni zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i odpowiednimi przepisami prawa, wraz z nadzorem autorskim.
Zakres robót budowlanych obejmował będzie w szczególności:
a) parter:
- przebudowę części rekreacyjnej hali basenowej w rejonie wanien jacuzzi, brodzika dla dzieci i zjeżdżalni wraz z wieżą,
- przebudowę strefy wejściowej i szatniowej (nowa aranżacja holu wejściowego, w tym sklepiku basenowego, pomieszczenia socjalnego przy stanowisku esok i strefy wejściowej do szatni wraz z wyposażeniem),
- remont strefy zaplecza sanitarnego basenu;
b) podbasenie
- remont części saunaryjnej wraz z wyposażeniem,
- remont kręgielni wraz z wyposażeniem;
c) infrastrukturę
- przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z wymianą złoża filtracyjnego,
- przebudowę i rozbudowę instalacji CO,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- montaż pomp ciepła,
- budowę zbiornika bufora w strefie istniejącego podbasenia,
- budowę zbiornika wód popłucznych w strefie istniejącego podbasenia,
- docieplenie istniejących niecek basenowych i zbiorników,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne na hali basenowej;
3) czynności administracyjnych polegających na takim działaniu Wykonawcy, aby w przypadku istniejącego obowiązku prawnego uzyskał w imieniu Zamawiającego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.
3. W ramach czynności projektowych Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania/uzyskania innych dokumentów, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich rozruchów, prób i sprawdzeń oraz do opracowania dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich instrukcji, znaków i innych dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji i wymaganych do prawidłowego funkcjonowania tego typu obiektów, w tym również zgłoszeń i zawiadomień odpowiednich organów o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
5. Szczegółowy opis i wymagania dla realizacji zamówienia zostały określone w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SWZ.
6. Zamawiający zastrzega, że prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia realizowane będą podczas ruchu ciągłego obiektu. Wykonawca obowiązany będzie do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zabezpieczenia zdrowia i życia osób przebywających wokół wydzielonego terenu budowy. W przypadku konieczności wykonania prac wymagających zamknięcia obiektu, Zamawiający dopuszcza przerwę techniczną na czas wykonania niezbędnych robót.
7. Termin wykonywania głośnych i uciążliwych prac będzie każdorazowo uzgadniany z Dyrektorem pływalni lub osobą go zastępującą. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania uciążliwych prac po godzinnych funkcjonowania obiektu lub w dni wolne od pracy.
8. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji w wysokości 48 miesięcy, liczonego od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 20.2 ppkt 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 - Dekorowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

42511110-5 - Pompy grzewcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na przedmiotowe zadanie Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 5 480 000,00 zł, o czym poinformował przed otwarciem ofert publikując stosowną informację. W postępowaniu, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 20.02.2023 r. do godz. 10:00 złożone zostały dwie oferty, gdzie oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 8 055 300,00 zł, a kolejna na kwotę 8 609 735,55 zł, zatem żadna z ofert nie mieści się w limicie ustalonym przez Zmawiającego. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej, Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, wobec czego konieczne jest unieważnienie postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.