eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Minoga › USŁUGA CATERINGU - PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MINODZE W ROKU 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA CATERINGU – PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MINODZE W ROKU 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im.Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350675830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Minoga

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-043

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123899009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolaminoga@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spminoga.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://skala.pl/zamowienia-publiczne/usluga-cateringu-przygotowanie-i-dowoz-posilkow-dla-dzieci-i-uczniow-szkoly-podstawowej-im-stulecia-odzyskania-niepodleglosci-polski-w-minodze-w-roku-2023/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA CATERINGU – PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MINODZE W ROKU 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1e370f8-2766-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00466700/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474015/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPM.26.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 324675,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia w liczbie 100 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat i w wieku szkolnym 7-15 lat które będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Minodze w okresie od 02.01.2023 r. do 29.12.2023 r. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) I pakiet - przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 60 dzieci w wieku 3-6 lat które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych; b) II pakiet - przygotowanie i dostawę obiadu dwudaniowego, tj. zupa, drugie danie i kompot dla grupy maksymalnie 35 uczniów w wieku 7-15 lat które będą uczęszczać do szkoły podstawowej z wyjątkiem przerw w nauce;
c) III pakiet - przygotowanie i dostawę obiadu jednodaniowego, tj. drugie danie i kompot dla grupy maksymalnie 5 uczniów w wieku 7-15 lat które będą uczęszczać do szkoły podstawowej z wyjątkiem przerw w nauce.
2. Wartość kaloryczna posiłków: 950 – 1050 kcal.
3. Posiłki będą dostarczane do szkoły w termosach od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 9:30 śniadanie dla dzieci oddziałów przedszkolnych.
11:00-11:30 obiad dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej. Wykonawca o liczbie obiadów dla szkoły i śniadań, obiadów dla oddziałów przedszkolnych na dany dzień powiadamiany będzie do godziny 08:15. Liczba zamawianych porcji będzie uzależniona od zapotrzebowania. Zapotrzebowanie uzależnione jest od frekwencji dzieci korzystających z dożywiania i liczby dni nauki, opieki stacjonarnej w szkole i oddziałach przedszkolnych. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 21640 posiłków w tym: 14160 (I pakiet) dla dzieci przedszkolnych oraz 6545 (II pakiet), 935 (III pakiet) dla uczniów szkoły podstawowej. Wykonawca dostarczał będzie dekadowy jadłospis w formie pisemnej w każdy piątek poprzedzający kolejny okres dożywiania do godziny 12.00. Na każdym jadłospisie powinna widnieć gramatura oraz kaloryczność posiłku – do wiadomości Zamawiającego oraz wyszczególnione produkty alergizujące. Przez jadłospis dekadowy należy rozumieć 10 kolejnych dni roboczych w trakcie, których usługa będzie świadczona przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby dożywianych osób w zależności od potrzeb.
Szacunkowa wielkość zamówienia: Oddziały przedszkolne: 60 dzieci x 236 dni (ilość dni szacunkowa), Szkoła podstawowa: 40 uczniów x 187 dni (ilość dni szacunkowa).

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 350650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BMD Catering Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 368435514

7.3.3) Ulica: ul. Żeromskiego 1

7.3.4) Miejscowość: Olkusz

7.3.5) Kod pocztowy: 32-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.