eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Minoga › USŁUGA CATERINGU - PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MINODZE W ROKU 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA CATERINGU – PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MINODZE W ROKU 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im.Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350675830

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: brak

1.4.2.) Miejscowość: Minoga

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-043

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 123899009

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolaminoga@poczta.onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spminoga.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476717

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00474015/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla szkoły, przedszkola, świadczonej w sposób ciągły w okresie minimum 4 miesięcy. Wartość usługi wykonanej w ciągu roku nie może być mniejsza od kwoty 100 tys. zł brutto oraz dołączy dowody (referencje) określające czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.
b) dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wymagane minimum potencjału technicznego to:
(1) pojemniki spełniające warunki sanitarno-higieniczne (naczynia GM i termosy do przewozu żywności),
(2) samochód odpowiadający wymaganiom sanitarno-higienicznym do transportu żywności,
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, w tym:
(1) szefem kuchni, który posiada wykształcenie gastronomiczne potwierdzone dyplomem oraz doświadczenie: co najmniej 5 lat na stanowisku starszego kucharza lub zastępcy kucharza.
(2) dietetykiem lub technologiem żywienia zbiorowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, który przygotuje jadłospis zgodnie z wymaganiami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
(3) personelem pomocniczym

Po zmianie:
PO ZMIANIE:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to należy sporządzić na formularzu zgodnym co do treści ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, że wykonawca nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w tym w szczególności o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do SWZ;
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.