eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Minoga › USŁUGA CATERINGU - PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MINODZE W ROKU 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA CATERINGU – PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MINODZE W ROKU 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im.Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350675830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Minoga

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-043

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123899009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolaminoga@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spminoga.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA CATERINGU – PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MINODZE W ROKU 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1e370f8-2766-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00466700/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://skala.pl/zamowienia-publiczne/usluga-cateringu-przygotowanie-i-dowoz-posilkow-dla-dzieci-i-uczniow-szkoly-podstawowej-im-stulecia-odzyskania-niepodleglosci-polski-w-minodze-w-roku-2023/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu mini portalu, jak również przy użyciu: Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl, strony internetowej Zamawiającego https://skala.pl/zamowienia-publiczne/usluga-cateringu-przygotowanie-i-dowoz-posilkow-dla-dzieci-i-uczniow-szkoly-podstawowej-im-stulecia-odzyskania-niepodleglosci-polski-w-minodze-w-roku-2023/. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczące korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 12 SWZ, tj. informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 24 SWZ, tj. ochrona danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 24 SWZ, tj. ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPM.26.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia w liczbie 100 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat i w wieku szkolnym 7-15 lat które będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Minodze w okresie od 02.01.2023 r. do 29.12.2023 r. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) I pakiet - przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 60 dzieci w wieku 3-6 lat które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych; b) II pakiet - przygotowanie i dostawę obiadu dwudaniowego, tj. zupa, drugie danie i kompot dla grupy maksymalnie 35 uczniów w wieku 7-15 lat które będą uczęszczać do szkoły podstawowej z wyjątkiem przerw w nauce;
c) III pakiet - przygotowanie i dostawę obiadu jednodaniowego, tj. drugie danie i kompot dla grupy maksymalnie 5 uczniów w wieku 7-15 lat które będą uczęszczać do szkoły podstawowej z wyjątkiem przerw w nauce.
2. Wartość kaloryczna posiłków: 950 – 1050 kcal.
3. Posiłki będą dostarczane do szkoły w termosach od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 9:30 śniadanie dla dzieci oddziałów przedszkolnych.
11:00-11:30 obiad dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej. Wykonawca o liczbie obiadów dla szkoły i śniadań, obiadów dla oddziałów przedszkolnych na dany dzień powiadamiany będzie do godziny 08:15. Liczba zamawianych porcji będzie uzależniona od zapotrzebowania. Zapotrzebowanie uzależnione jest od frekwencji dzieci korzystających z dożywiania i liczby dni nauki, opieki stacjonarnej w szkole i oddziałach przedszkolnych. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 21640 posiłków w tym: 14160 (I pakiet) dla dzieci przedszkolnych oraz 6545 (II pakiet), 935 (III pakiet) dla uczniów szkoły podstawowej. Wykonawca dostarczał będzie dekadowy jadłospis w formie pisemnej w każdy piątek poprzedzający kolejny okres dożywiania do godziny 12.00. Na każdym jadłospisie powinna widnieć gramatura oraz kaloryczność posiłku – do wiadomości Zamawiającego oraz wyszczególnione produkty alergizujące. Przez jadłospis dekadowy należy rozumieć 10 kolejnych dni roboczych w trakcie, których usługa będzie świadczona przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby dożywianych osób w zależności od potrzeb.
Szacunkowa wielkość zamówienia: Oddziały przedszkolne: 60 dzieci x 236 dni (ilość dni szacunkowa), Szkoła podstawowa: 40 uczniów x 187 dni (ilość dni szacunkowa).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: szczegółowo określono w rozdziale 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 50,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla szkoły, przedszkola, świadczonej w sposób ciągły w okresie minimum 4 miesięcy. Wartość usługi wykonanej w ciągu roku nie może być mniejsza od kwoty 100 tys. zł brutto oraz dołączy dowody (referencje) określające czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.
b) dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wymagane minimum potencjału technicznego to:
(1) pojemniki spełniające warunki sanitarno-higieniczne (naczynia GM i termosy do przewozu żywności),
(2) samochód odpowiadający wymaganiom sanitarno-higienicznym do transportu żywności,
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, w tym:
(1) szefem kuchni, który posiada wykształcenie gastronomiczne potwierdzone dyplomem oraz doświadczenie: co najmniej 5 lat na stanowisku starszego kucharza lub zastępcy kucharza.
(2) dietetykiem lub technologiem żywienia zbiorowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, który przygotuje jadłospis zgodnie z wymaganiami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
(3) personelem pomocniczym.
Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, a w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z Rozdziałem 8 ust. 3 pkt 2) oświadczeń i dokumentów wraz z informacją o podstawie do dysponowania wskazanymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków podmiotowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla szkoły, przedszkola, świadczonej w sposób ciągły w okresie minimum 4 miesięcy. Wartość usługi wykonanej w ciągu roku nie może być mniejsza od kwoty 100 tys. zł brutto oraz dołączy dowody (referencje) określające czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.
b) dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wymagane minimum potencjału technicznego to:
(1) pojemniki spełniające warunki sanitarno-higieniczne (naczynia GM i termosy do przewozu żywności),
(2) samochód odpowiadający wymaganiom sanitarno-higienicznym do transportu żywności,
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, w tym:
(1) szefem kuchni, który posiada wykształcenie gastronomiczne potwierdzone dyplomem oraz doświadczenie: co najmniej 5 lat na stanowisku starszego kucharza lub zastępcy kucharza.
(2) dietetykiem lub technologiem żywienia zbiorowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, który przygotuje jadłospis zgodnie z wymaganiami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
(3) personelem pomocniczym

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanej usługi z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następującego, aktualnego na dzień składania ofert, przedmiotowego środka dowodowego w postaci przykładowego jadłospisu, sporządzonego na okres 6 tygodni, z rozpisaniem składników, z wyodrębnieniem alergenów, wartości kalorycznych i gramaturowych każdego posiłku. W jadłospisie muszą być podane posiłki składające się z produktów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr. 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Mini Portalu (https:/miniportal.uzp.gov.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.