eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prabuty › Świadczenie usługi w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170746756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kuracyjna 30

1.5.2.) Miejscowość: Prabuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-550

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalprabuty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.prabuty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec5284ce-a072-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec5284ce-a072-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie zapytań, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się:
1) za pomocą poczty elektronicznej zamowienia@szpitalprabuty.pl lub
2) przy użyciu platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zasady korzystania z platformy e-Zamówienia:
1) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy e-Zamówienia określa regulamin platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl,
2) komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”),
3) możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie oraz możliwość złożenia oferty wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl,
4) za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-Zamówienia
5) wszelkie instrukcje związane z korzystaniem z platformy, w tym dotyczące logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu, znajdują się w zakładce „Centrum pomocy” dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/,
6) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępny na https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/oraz zobowiązuje się przestrzegać jego warunki.
7) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego https://ezamowienia.gov.pl pod nr tel. +48 (32) 77 88 999 (infolinia dostępna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
2.Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym (inna niż składanie ofert i załączników składanych z ofertą), w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający podaje w niniejszym postępowaniu adres email do komunikacji z Wykonawcami:zamowienia@szpitalprabuty.pl.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z platformy
e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz instrukcjach interaktywnych dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że: Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. (zwany dalej Szpitalem) z siedzibą w Prabutach
82-550, ul. Kuracyjna 30, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000432908, posiadająca numer NIP5811956717 oraz numer REGON 170746756; Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@szpitalprabuty.pl, Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora ; Dane osobowe wykonawcę zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia. Z uwagi na ograniczenia techniczne ( możliwość wprowadzenia tylko 4000 znaków) – nie ma możliwości wprowadzenia całej treści klauzuli. Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w rozdziale XIX SWZ. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan :- na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków ,o których mowa w art. 18 ust.2 RODO ***;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie
przysługuje Pani/Panu:- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników. ***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zostawania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o., przez okres 12 miesięcy, których szacunkowe ilości, szczegółowy opis oraz wymagania określone zostały w załączniku nr 1, 2 i 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

10. Zamawiający zastosował prawo opcji o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Oznacza to, iż podane w załączniku nr 1 do SWZ ilości są maksymalnym szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega, że zamówieniem podstawowym objęte jest 80% zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SWZ, a pozostałe 20% objęte jest prawem opcji. Zamawiający wykorzysta 80% przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SWZ. Pozostałe 20 % Zamawiający wykorzysta w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem zaistnienia potrzeby zwiększenia przez Szpital ilości zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną odpowiednią do składania zamówień. Z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamówienia nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta oceniana będzie pod względem:
a) formalnym, tj. warunki udziału w postepowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana
przez Wykonawcę,
b) merytorycznym, poprzez:
 sprawdzenie zgodności złożonej oferty z treścią SWZ i przedmiotem zamówienia,
 wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi poniżej kryteriami.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami : Cena waga 100%
Kryterium cena - zostanie ocenione zgodnie ze wzorem :
najniższa cena oferty
C(x) Liczba punktów w kryterium = ---------------------- x 100%
cena oferty badanej
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca spełni warunek, jeśli prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeśli przez cały okres wykonywania umowy, będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na wszystkie ryzyka z tytułu szkód na osobie i mieniu, niezależnie od liczby szkód wynikających z jednego zdarzenia. W wypadku jakiejkolwiek wypłaty, dokonanej przez ubezpieczyciela, suma gwarancyjna musi zostać automatycznie odnowiona.

d. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeśli zapewni/skieruje do realizacji zamówienia:
- kuchnię zatwierdzoną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych na czas realizacji przedmiotowego zamówienia;
- co najmniej jeden środek transportu służący do przewozu żywności, dopuszczony przez inspekcję sanitarną. Środek transportu musi być wykonany z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję. Procesy mycia i dezynfekcji środka transportu muszą być przeprowadzane po każdym przewozie pojemników i odnotowywane w dokumentacji (data, godzina wykonania czynności, rodzaj środka dezynfekcyjnego –do akceptacji Zamawiającego, podpis osoby wykonującej dezynfekcję). Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do w/w dokumentacji;
- co najmniej jedną osobę dietetyka posiadającego kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.11.151.896).

2. Zamawiający uzna za spełnione warunki wskazane w ust.1 powyżej w oparciu o prawidłowo wypełnione i złożone odpowiednio: załączniki 4 i 5 (jeżeli dotyczy) do SWZ stanowiące oświadczenie wstępne tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe w zakresie wskazanym w Rozdział VII ust 2 poniżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250.000 PLN.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania i niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
2) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowania i niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców.
II.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
III.21. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do wyznaczonego
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają
stosowne pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uprawniające do wykonania
określonych czynności w postępowaniu.Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy, brak podstaw
do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie; wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w
zakresie braku podstaw do wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie
występujących.Zamawiający nie przewiduje obowiązku o którym mowa w art. 60 Pzp osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych zadań. Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
21. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian zawiera projekt umowy. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków prosimy o szczegółowe
zapoznanie się z załącznikiem nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/ i zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz.835). Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane powyżej Wykonawca złoży prawidłowo wypełnione oświadczenie wstępne stanowiące załącznik do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.