eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › CZYSZCZENIE i KONSERWACJA KANAŁÓW i ROWÓW OTWARTYCH, ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH oraz URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH należących do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
CZYSZCZENIE i KONSERWACJA KANAŁÓW i ROWÓW OTWARTYCH, ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH oraz URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH należących do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510620050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oficerska 16A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-218

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 798841601

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: galikp@pwik.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwik.olsztyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CZYSZCZENIE i KONSERWACJA KANAŁÓW i ROWÓW OTWARTYCH, ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH oraz URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH należących do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac94a1d7-989e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033577/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 CZYSZCZENIE i KONSERWACJA KANAŁÓW i ROWÓW OTWARTYCH, ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH oraz URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH należących do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym: składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów i oświadczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się obligatoryjnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej „platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings
3. Zamawiający korzysta w niniejszym postepowaniu z narzędzia komunikacji elektronicznej, jakim jest platforma zakupowa (https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings), która jest narzędziem niedyskryminującym, ogólnie dostępnym oraz interpelacyjnym z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych i nie ograniczającymi wykonawcom dostępu do postępowania. Przekazanie ofert przy użyciu platformy zapewnia zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności, poufności oraz zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej
256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
4. Korzystanie z platformy odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, który jest umieszczony pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego wykonawcy.
6. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie: wnioski, zapytania informacje należy przekazywać elektronicznie są za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania.
7. Format danych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) zalecany przez zamawiającego:
- dla oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz wynikające z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictwa oraz innych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale XII SWZ ust. 4 - zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, wykonawca może przygotować ofertę również w dowolnym formacie określonym w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, z tym, że format .pdf – zapewnia największą integralność danych w pliku;
- do kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z, .gzip, .rar;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia - Załącznik Nr 7 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.K.262.59.2022.RSK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 600000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na wykonywaniu prac związanych eksploatacją, czyszczeniu i konserwacji kanałów i rowów otwartych, zbiorników retencyjnych oraz urządzeń towarzyszących należących do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należących do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Olsztynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określają dołączone do SWZ dokumenty, m.in.: WARUNKI WYKONANIA USŁUGI (WWU), projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia (wzór umowy).
Wykaz urządzeń przewidzianych do czyszczenia i konserwacji zawiera zestawienie istniejących rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych na układzie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej miasta Olsztyna, który stanowi załącznik Nr 1 do opracowania pn.: Warunki Wykonania Usługi (WWU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. według jednego kryterium – cena – waga 100% najniższa cena (brutto). Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta wykonawcy wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ustawy Pzp dotyczących:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 1 000 000 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (jedna umowa), związane z przedmiotem zamówienia polegające
na wykonaniu usługi, której zakres obejmował eksploatację, czyszczenie i konserwację kanałów
i rowów otwartych oraz zbiorników retencyjnych o wartości min. 300 000,00 zł brutto;
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (środki transportu) oraz osobami zdolnymi
do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację na odpowiednim poziomie jakości;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy żąda niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w ROZDZIALE VI ust. 1, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP;
b) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
d) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór – Załącznik Nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu żąda niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy  sporządzony wg wzoru - Załącznik Nr 4;
b) oświadczenia wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym,
a w szczególności środkami transportu oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem ostatecznego terminu składania ofert w wysokości: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/00).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 97
ust. 7 ustawy Pzp:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w Rozdziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
2) Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp.
4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców zgodnie z art. 59 ustawy Pzp.
2. Sposób spełniania warunków w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ustawy Pzp:
- warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej opisany w ust. 3 pkt 2) – zostanie spełniony, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługę i do realizacji, której te zdolności są wymagane;
W przypadku, o którym mowa w pkt. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączą do oferty OŚWIADCZENIE, z którego treści wynika zakres usługi, które wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w zakresie terminu wykonania umowy w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z: siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów; warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności.
3. Zmiany powodujące zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy możliwe będą pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na jego zapłatę.
4. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT zmianie ulegnie tylko i wyłącznie kwota brutto umówionego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w Rozdziale XIII SWZ ust.4 należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn/proceedings do upływu terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Może on zaprosić jednocześnie 3 najwyżej ocenionych Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach):
Oceniane będą oferty wg jednego kryterium - cena - waga 100%.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.