eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodziczno › Cyfrowa gminaOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Cyfrowa gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziczno 17a

1.5.2.) Miejscowość: Grodziczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-324

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564729722

1.5.8.) Numer faksu: 564729725

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: benia@grodziczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cyfrowa gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c711b143-9e24-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005337/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Cyfrowa gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiotowe zamówienie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl) - https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl) - https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem plat-formazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl). Wy-magany podpis (kwalifikowany/zaufany/osobisty)
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infor-macje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiado-mość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klik-nięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wia-domość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednic-twem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest kon-kretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazaku-powa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiado-mień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środ-ków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udo-stępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją ko-rzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z tre-ścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiado-mość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obo-wiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególno-ści logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w za-kładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani(a) danych osobowych jest Wójt Gminy Grodziczno z siedzibą Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno, tel. 564729710 e-mail: ug@grodziczno.pl,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem email: iod@grodziczno.pl,
c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,
e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata – okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),
f) obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pan(i):
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO – organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3. Nie przysługuje Pani(u):
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 8 a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osobowy, której dane dotyczą, wskazania dodo takowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp);
2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby. Której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp).
Obowiązek informacyjny Wykonawcy:
1) W przypadku, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe osób fizycznych, których te dane dotyczą i które przekazuje Zamawiającemu, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem tych osób, wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam(y), że w wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy)w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poniżej agenda szkolenia stacjonarnego w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno:
1. Liczba wszystkich uczestników szkolenia 29 (zostaną podzieleni na dwie grupy).

2. Czas trwania 4h dla jednej grupy.

3. Zakres szkolenia:
1) Czym jest cyberbezpieczeństwo i dlaczego jest tak ważne w dzisiejszych czasach?
2) Jakie są metody nieautoryzowanego pozyskania danych? Przykłady.

4. Przykłady zagrożeń:
1) Na jakie zagrożenia należy zwrócić szczególna uwagę? Przykłady.
2) Czym jest phishing?
3) Czym jest ransomware?
4) Czym jest malware
5) Jak bezpiecznie przetwarzać dane: szyfrowanie, przechowywanie, udostępnianie
6) Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

5. Metody obrony oraz przeciwdziałania przed:
1) Wyłudzeniem danych osobowych za pomocą metod socjotechnicznych (phishing)
2) Oprogramowaniem mogącym zablokować dostęp do urządzeń firmowych wraz z plikami znajdującymi się na tych urządzeniach (ransomware).
3) Szkodliwymi programami mogącymi pozyskać dane firmowe oraz osobiste pracowników (malware).
4) Ciekawością pracowników podczas wykonywania ich obowiązków służbowych (czynnik ludzki).

6. Wskazanie miejsc organizacji oraz informacji, które należy chronić, aby zniwelować ryzyko narażenia firmy na straty finansowe.
7. Pytania uczestników.
8. Zamawiający otrzyma materiały ze szkolenia w postaci elektronicznej.
9. Zamawiający otrzyma zapis szkolenia w postaci elektronicznej umożliwiający odtworzenie szkolenia przy pomocy standardowego oprogramowania do odtwarzania plików multimedialnych systemu Windows.
10. Zamawiający otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie, ukończeniu szkolenia dla uczestników szkolenia na podstawie wykazu uczestników przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza elektroniczną wersję zaświadczenia.
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
2) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt. 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6) Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 20 laptopów z oprogramowaniem biurowym oraz 2 urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina”. Pozostałe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

30121100-4 - Fotokopiarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
2) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybie-rze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt. 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatko-wych zawierających nową cenę lub koszt.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6) Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady.
2. Dostawa systemu konferencyjnego - 11 pulpitów przewodowych.
3. Dostawa tabletów do obsługi systemu – 15 sztuk.
4. Przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Biura Rady oraz Radnych.
5. Zapewnienie transmisji z Sesji Rady poprzez dedykowany serwer transmisji wraz z przeniesieniem nagrań archiwalnych eSesji od początku kadencji 2018-2023.
6. Utrzymanie wdrożonego systemu w infrastrukturze technicznej wykonawcy.
7. Dostęp do aplikacji umożliwiającej automatyczną transkrypcję nagrań z sesji rady 36 godzin nagrań.
8. Świadczenie usługi zdalnej asysty technicznej oraz serwisu systemu informatycznego przez okres 24 miesięcy od dnia wdrożenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
2) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt. 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6) Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone na podstawie art. 112 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź.zm.), oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.) oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r poz.835) zwaną dalej „UOBN”.

1.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w:
a) art. 108 ust.1 Pzp;
b) art. 109 ust. 1 pkt. 1,4,5,7, 8 Pzp;
c) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

1.2.Zgodnie z art.7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

1.3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania w/w okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

1.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
a) posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
- być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;
b) posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;
d) posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Ocena spełnienia warunków określonych w ppkt. 2 zostanie przez Zamawiającego dokonana poprzez analizę dokumentów, określonych w pkt. X SWZ, złożonych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1, załącznik nr 1.2);
2) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzie-lenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowa-niu
(Załącznik nr 2, jeżeli dotyczy Załącznik nr 2a) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem
udostępniającym za-soby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów;
5) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej;
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
8) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubez-pieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1, załącznik nr 1.2,);
2) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzie-lenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowa-niu
(Załącznik nr 2, jeżeli dotyczy Załącznik nr 2a) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem
udostępniającym za-soby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów;
5) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej;
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
8) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubez-pieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z zapisami w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy załączyć:
1) Formularz oferty o treści zgodnej z załącznikiem nr 1, załącznik nr 1.2 do SWZ,
2)
3) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2a do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą
– jeżeli dotyczy (jeżeli Wykonawca korzysta z udostępnienia zasobów);
6) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale XIII SWZ (jeśli zamawiający stawia wymagania w Rozdziale VIII),
7) Inne dokumenty, o których mowa w SWZ, których złożenie wymagane jest razem z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezento-wania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamó-wienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności: art. 860 §1 k.c.) Zamawiający traktuje spółkę cywilną jako stosunek zobowiązaniowy jej wspólników, a nie odrębny podmiot wyposażony w osobowość prawną, w związku z czym oferta składana przez wspólników spółki cywilnej musi być sporządzona zgodnie z SWZ oraz zawierać doku-menty (jeżeli są wymagane na podstawie pkt. X SWZ), odpowiednio:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (z art. 125 ustawy) – złożone przez każdego ze wspólników,
b) oświadczenie o dot. przynależności do grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy) – złożone przez każdego ze wspólników,
c) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków – złożone przez każdego ze wspólników oraz przez spółkę cywilną,
d) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – złożone przez każdego ze wspólników oraz przez spółkę cywilną,
e) zaświadczenie z KRK – złożone przez każdego ze wspólników, jeżeli jest wy-magane,
f) odpis z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – złożony przez każdego ze wspólników.
4. Oferta wspólna składana przez Wykonawców innych niż spółka cywilna musi być spo-rządzona zgodnie z SWZ oraz zawierać:
a) oświadczenia (w szczególności z art. 125 i dot. sytuacji z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy) oraz dokumenty, dotyczące każdego Wykonawcy, w szczególności: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodar-czej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie z wła-ściwego oddziału ZUS, informacja z KRK jeżeli jest wymagane – składane przez każ-dego z Wykonawców osobno,
b) wypełniony formularz oferty, oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni członkowie konsorcjum oraz oświadczenia i do-kumenty dotyczące spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków – nie wymienione w lit. a – składane przez pełnomocnika Wykonawców w ich imieniu,
c) pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt. 2.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.
6. Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępo-wania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kie-ruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.
7. Wadium, wniesione w formie innej niż gotówka, może być wystawione na wszystkich Wykonawców. W innym wypadku odpowiedzialność z tytułu przepadku wadium w sytua-cjach przewidzianych prawem rozpatrywana będzie w oparciu o zasadę solidarności, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
8. Umowa pomiędzy Wykonawcami ustanawiająca konsorcjum powinna zawierać co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmu-jącego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
b) wskazanie pełnomocnika do reprezentowania partnerów oraz zakresu jego peł-nomocnictwa (czy obejmuje ono także podpisanie umowy),
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmu-jący realizację zamówienia.
9. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu – przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia – umowę, o której mowa w ppkt. 8.
10. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną wa-runki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:
a) wykonane zamówienia równoważne – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,
b) dysponowanie osobą z uprawnieniami – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,
c) polisa OC – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta, oświadczenie oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) mogą zostać złożone w przedmiotowym postępowaniu wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Profilu Nabywcy Zamawiającego (platformazakupowa.pl) pod adresem: Profil Nabywcy – Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.