eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. PożarowoOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WRONKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wronki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wronki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26beb5cb-9e2e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033953/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721073

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza „wyślij
wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy
poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Pozostałe informacje znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/721073

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
2. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja).
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma).
h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
3. Oferty składane są za pomocą platformy.
4. Więcej informacji zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta
i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:
poczta@wronki.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą
adresów mailowych:aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: a)osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą Pzp,
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa c)inne podmioty,które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora.
5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata,zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7.Prawo żądania od Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii.Administrator dostarcza
osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości,wynikającej b) z kosztów
administracyjnych.Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,c) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. d) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,e) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych wart. 21 RODO, g) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20RODO, h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 8.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10.Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Pozostałe informacje znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIiPP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 333090,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo, gm. Wronki o dodatkowe pomieszczenie:
a) powierzchnia zabudowy: 49,71 m2;
b) powierzchni użytkowa: 46 m2.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) wykonanie fundamentów (stopy żelbetowe, podwaliny) wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną,
2) montaż konstrukcji stalowej ścian i dachu,
3) zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich,
4) wykonanie pokrycia ścian i dachu z płyt warstwowych PIR,
5) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
6) wykonanie posadzki wykończonej płytkami gresowymi o antypoślizgowości minimum R10,
7) wykonanie elementów zewnętrznych dojścia i chodniki z kostki brukowej betonowej,
8) montaż dwóch układów klimatyzacji SPLIT o mocy 5kW,
9) montaż grzejników elektrycznych,
10) wykonanie instalacji elektrycznej: rozbudowa istniejącej rozdzielni, instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje teletechniczne RTV i internetowe.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załącznikach do Specyfikacji warunków zamówienia, tj. w dwóch kosztorysach ofertowych, w dwóch przedmiarach robót, projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Inwestycja realizowana jest na podstawie wydanej przez Starostę Powiatu Szamotulskiego decyzji Nr 25/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. (BR.6740.1027.2020) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto = waga 60% (tj. max. 60 pkt);
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji = waga 40% (tj. max. 40 pkt).
1. Zamawiajmy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100%, tj. 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi);
2) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi).
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie obejmujące remont i/lub/albo modernizację i/lub/albo budowę i/lub/albo przebudowę i/lub/albo rozbudowę budynku o powierzchni użytkowej min. 40 m2.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z załącznikami – dowodami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp i art.109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ,
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty składane RAZEM Z OFERTĄ:
1) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 1 do SWZ;
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
3) Kosztorysy ofertowe - sporządzone w oparciu o kosztorysy ofertowe i przedmiary robót Zamawiającego, stanowiące załączniki nr 12a i 12b (branża budowlana) oraz 13a i 13b (branża elektryczna) do SWZ;
4) Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy;
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;
6) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
8) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Wspólnicy spółki cywilnej jako Wykonawcy składający ofertę wspólną, na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli umocowanie do reprezentacji wynika z treści umowy spółki cywilnej, do oferty Wykonawcy powinni załączyć treść tej umowy. W takim przypadku nie będzie potrzebne odrębne pełnomocnictwo. Jeżeli treść oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnictwo nie musi być przez nich dołączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega całe Konsorcjum.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Uwzględniając powyższe Zamawiający zyskał uprawnienie wynikające z przepisów ustawy Pzp do weryfikowania na etapie przedkontraktowym rozkładu ciężaru obowiązków, jakie w przyszłości będą ciążyć na poszczególnych Wykonawcach ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Powyższe uprawnienie ma na celu ograniczenie sytuacji w której współpraca Konsorcjanta ma charakter pozorny i kończy się wraz z uzyskaniem zamówienia, które następnie realizowane jest przez Podmioty niedysponujące potencjałem, który był warunkiem koniecznym do uzyskania zamówienia. Jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, Zamawiający bada m.in. spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich Wykonawców na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. W związku z tym, że oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających ofertę wspólną, również na tym etapie postępowania Zamawiający ma obowiązek weryfikacji faktu złożenia tego oświadczenia przez wszystkich Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przy czym podmiotowe środki dowodowe składa:
a) odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
b) każdy z Wykonawców z zakresie podstaw wykluczenia.
7. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku konieczności dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów w tej dokumentacji.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie i wykonywaniu robót, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego obiektu/ów znajdującego/ych się w strefie oddziaływania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiany, o których mowa w niniejszej umowie wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji autora projektu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
5. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej np. 14 dni prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ujemna temperatura powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
c) niewypały i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne, występowanie źródeł podziemnych;
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych.
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
a w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni.
3) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
4) inne:
a) wykonanie koniecznych robót zamiennych,
b) wystąpienie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
c) przedłużanie się procedur administracyjnych nie wynikających z wyłącznej winy Wykonawcy.
6. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1) niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia zmian w ilości i jakości robót budowlanych polegających w szczególności na:
a) zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości, zakresu prac, robót, czynności,
b) pominięciu poszczególnych prac, robót, czynności,
c) zmianie - określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności wykonywania prac, robót, czynności, gdy wpłyną one na wartość zamówienia,
d) wykonaniu robót zamiennych, gdy wpłyną one na podwyższenie wartości zamówienia,
(...)
Ciąg dalszy w sekcji Informacje dodatkowe.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/wronki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy sekcji 7.4:
e) wykonaniu robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
2) dokonania zmiany technologicznej, a w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;
b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, skutkujące niemożliwością wykonania zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
f) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następującym innym zakresie:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku podwyższenia stawki VAT wynagrodzenie w zł brutto ulegnie podwyższeniu, a w przypadku obniżenia – zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wpłynie na zmianę kwoty w zł netto;
3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
4) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.
8. Wykonawca może proponować wprowadzenie zmian w zakresie określonym w ust. 2-6. Wprowadzenie takich zmian może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian dotyczących wykonywanych prac, robót, czynności bez pisemnego polecenia lub pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wszystkie wprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami zmiany dotyczące prac, robót, czynności związanych z realizacją inwestycji zostaną niezwłocznie ujęte przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
11. W przypadku gdy zmiany o których mowa w ust. 6 pkt 1 doprowadzą do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w taki sposób, że wartość prac i robót w nim przewidzianych ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, w sposób proporcjonalny ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy.
12. Zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe
od proponowanych w ofercie, o co najmniej 10%. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie. (...)
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy zawarte zostały w Zał. nr 2 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.