eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Wywóz stałych odpadów komunalnychOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz stałych odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271505514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pod Lasem 64

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-210

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzm@zielen.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zielen.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie zielenią miejską i cmentarzami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz stałych odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc8d4e7a-9e25-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038409/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wywóz stałych odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc8d4e7a-9e25-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, epuap, zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: korespondencja poprzez ESP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2120.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 140000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych.
2. Wywóz odpadów będzie się odbywał z następujących miejsc:
1) cmentarz komunalny przy ul. Rudzka 70 b w Rybniku-Północ,
2) cmentarz komunalny przy ul. Karłowej w Rybniku-Chwałęcicach,
3) cmentarz komunalny przy ul. Zadumy w Rybniku-Boguszowicach Starych,
4) cmentarz komunalny przy ul. Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach,
5) siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Pod Lasem 64,
6) park „Kozie Góry” przy ul. Chwałowicka,
7) park „Wiśniowiec” przy ul. L. Janiego,
8) oddział ZZM przy ul. Rzecznej 8b.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje;
4.1. Dla Cmentarza Komunalnego przy ulicy Rudzkiej 70 b w Rybniku
1) Rodzaj i kod odpadów:
a) pozostałości po sprzątaniu grobów i otoczenia, ziemia i kamienie z wykopów pod groby
(kod odpadu 20 02 - odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy, w szczególności:
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji,
- 20 01 02 – selektywnie gromadzone i segregowane odpady szklane,
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

2) Wielkość i rodzaj kontenerów:
Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego kontenerach
na odpady komunalne typ KP - 7 (7m³), KP - 10 (10m³), zamknięte, załadunek hakowy,
pojemnikach typu dzwon do segregacji odpadów (1100 l) przystosowane do rozładunku
HDS.
4.2. Dla Cmentarza Komunalnego przy ulicy Karłowej w Rybniku-Chwałęcicach
1) Rodzaj i kod odpadów:
a) pozostałości po sprzątaniu grobów i otoczenia, ziemia i kamienie z wykopów pod groby
(kod odpadu 20 02 - odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy, w szczególności:
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji,
- 20 01 02 – selektywnie gromadzone i segregowane szklane odpady komunalne,
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych..
2) Wielkość i rodzaj kontenerów:
Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego kontenerze na
odpady komunalne typ KP - 7 (7m³), zamkniętym, załadunek hakowy oraz pojemnikach typu dzwon do segregacji odpadów (1100 l) przystosowanych do rozładunku HDS.
4.3. Dla Cmentarza Komunalnego przy ulicy Zadumy 33 w Rybniku-Boguszowicach Starych
1) Rodzaj i kod odpadów:
a) pozostałości po sprzątaniu grobów i otoczenia, ziemia i kamienie z wykopów pod groby
(kod odpadu 20 02 - odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy, w szczególności:
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji,
- 20 01 02 – selektywnie gromadzone i segregowane szklane odpady komunalne,
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.
2) Wielkość i rodzaj kontenerów:
Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego kontenerach
na odpady komunalne typ KP - 7(7m³) zamkniętych, załadunek hakowy oraz pojemnikach
typu dzwon do segregacji odpadów (1100 l) przystosowanych do rozładunku HDS.
4.4. Dla Cmentarza Komunalnego przy ulicy Kamiennej 8 w Rybniku - Chwałowicach
1) Rodzaj i kod odpadów:
a) pozostałości po sprzątaniu grobów i otoczenia, ziemia i kamienie z wykopów pod groby
(kod odpadu 20 02 - odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy, w szczególności:
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji,
- 20 01 02 – selektywnie gromadzone i segregowane szklane odpady komunalne,
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.
2) Wielkość i rodzaj kontenerów:
Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego kontenerach
na odpady komunalne typ KP - 7 (7m³), KP - 10 (10m³), zamknięte, załadunek hakowy
oraz w workach 120 l do segregacji odpadów.
4.5. Dla siedziby ZZM przy ulicy Pod Lasem 64 w Rybniku
1) Rodzaj i kod odpadów:
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 20 01 02 - selektywnie gromadzone i segregowane szklane odpady komunalne,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji,
2) Wielkość i rodzaj kontenerów:
Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego w pojemnikach 1100 l i dzwonach/koszach 1100 l przystosowanych do rozładunku HDS.
4.6. Dla parków „Kozie Góry” i „Wiśniowiec” oraz oddział ZZM przy ul. Rzecznej 8 b w Rybniku
1) Rodzaj i kod odpadów:
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
2) Wielkość i rodzaj kontenerów:
Odpady gromadzone są obecnie w stanowiących własność Zamawiającego w dzwonach/koszach 1100 l przystosowanych do rozładunku HDS
5. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:
- wywozu napełnionych kontenerów na odpady z cmentarzy,
- dostarczenie kontenerów z odpadami do punktów utylizacji odpadów zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami,
- odstawienie pustych kontenerów na te same miejsca,
- opróżnienie pojemników z odpadami w miejscach wyszczególnionych w pkt. 2.
5.2. Usługi świadczone będą każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. Zlecenia składane będą drogą elektroniczną (e-mail) od poniedziałku do piątku.
5.3. Wykonanie usługi winno odbyć się w godzinach 7ºº - 15ºº od poniedziałku do piątku w
terminie wynikającym z przedstawionej oferty, liczonym od chwili zgłoszenia zapotrzebowa-
nia wywozu odpadów.
5.4. Każdorazowy wywóz winien być odnotowany w rejestrze wywozów prowadzonym przez za-
mawiającego i poświadczony przez Wykonawcę.
5.5. Wykonawca winien zabezpieczyć tabor niezbędny do realizacji zamówienia.
5.6. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy i wykonywania zamówienia do dysponowania stałą dostępną dla Zamawiającego łącznością pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń na usługi.
5.7. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi powstałych z jego winy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.8. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się od wykonywania usług na czas trwania na
cmentarzu ceremonii pogrzebowych, jeżeli zakłócałyby ich przebieg.

6. Prognozowana ilość wywozu kontenerów i opróżniania pojemników w okresie trwania zamówienia. Szacuje się, że w okresie wykonywania zamówienia Wykonawca dokona wywozu kontenerów i opróżniania pojemników w następujących ilościach:
6.1. z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Rudzka 70 b:
a) kontener 7m³ (kod odpadu 20 02 03) - 103 wywozy,
b) kontener 10 m³ (kod odpadu 20 02 03) - 22 wywozy,
c) dzwony 1100 l (kod odpadu 20 01 02, 15 01 02) - 50 wywozów.
6.2. z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Karłowej:
a) kontener 7m³ (kod odpadu 20 02 03) - 6 wywozów, -
b) dzwony 1100 l (kod odpadu 20 01 02, 15 01 02) - 12 wywozów,
6.3. z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Zadumy 33:
a) kontener 7m³ (kod odpadu 20 02 03) - 14 wywozów,
b) dzwony 1100 l (20 01 02, 15 01 02) - 60 wywozów.
6.4. z terenu cmentarza komunalnego ul. Kamienna 8:
a) kontener 7m³ (kod odpadu 20 02 03) - 12 wywozów,
b) kontener 10 m³ (kod odpadu 20 02 03) - 18 wywozów,
c) worki 120 l (kod odpadu 15 01 02, 20 01 02) - 30 sztuk do wywozu.
6.5. z siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej:
a) pojemnik 1100 l (kod odpadu 20 02 03) - 26 wywozów
b) dzwony/kosz 1100 l (kod odpadu 15 01 02, 15 01 01, 20 01 02) - 48 wywozów
6.6. z parków Kozie Góry i Wiśniowiec oraz z oddziału ZZM przy ul. Rzecznej
a) dzwony/kosz 1100 l (kod odpadu 15 01 02) - 3 wywozy.
UWAGA!
Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi.

Wszystkie wymagania określone powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art 226 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a.a zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
a.b sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
a.c uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – opis spełnienia warunku - wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień tj.:
a) uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych:
- w odniesieniu do cmentarza komunalnego przy ul. Rudzka 70 b w Rybniku – Północ na terenie Gminy Miasta Rybnik,
- w odniesieniu do cmentarza komunalnego przy ul. Karłowej w Rybniku – Chwałęcicach na terenie Gminy Miasta Rybnik,
- w odniesieniu do cmentarza komunalnego przy ul. Zadumy 33 w Rybniku – Boguszowicach Starych na terenie Gminy Miasta Rybnik,
- w odniesieniu do cmentarza komunalnego przy ul. Kamiennej 8 w Rybniku – Chwałowicach na terenie Gminy Miasta Rybnik,
- w odniesieniu do siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Pod Lasem 64 na terenie Gminy Miasta Rybnik,
- w odniesieniu do parku „Kozie Góry” przy ul. Chwałowickiej na terenie Gminy Miasta Rybnik,
- w odniesieniu do parku „Wiśniowiec”przy ul. L.Janiego na terenie Gminy Miasta Rybnik,
- w odniesieniu do oddziału Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Rzecznej 8 b na terenie Gminy Miasta Rybnik.
-dokonanego zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 888) i obejmuje swym zakresem rodzaj odpadów określonych w opisie przedmiotu zamówienia / rozdział II SWZ/.
a.d zdolności technicznej lub zawodowej – opis spełnienia warunku – wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga posiadania :
a) pojazdu specjalistycznego do transportu kontenerów z odpadami wyposażonego w hakowy system załadowczy – minimum 1 szt,
b) pojazdu specjalistycznego przystosowanego do rozładunku HDS pojemników typu dzwon,
c) pojazdu specjalistycznego przystosowanego do rozładunku pojemnika metalowego na 4 kółkach o poj 1100 l.
a.e wskażą instalację komunalną, do której będą przekazywane odbierane od Zamawiającego odpady komunalne. Należy podać nazwę i adres podmiotu zarządzającego instalacją oraz adres instalacji zgodnie z wykazem funkcjonujących na terenie danego województwa instalacji komunalnych – oświadczenie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy PZP.
W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia zamówienia (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie lub
2) przez minimum jeden podmiot (podwykonawcę) udostępniający doświadczenie samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
6.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.
1) Formularz ofertowy.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:
5.1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
5.2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2 i 3.
8) W przypadku ubiegania się o zamówienie przez spółkę cywilną dołączenie umowy spółki cywilnej.
9) Oświadczenie, z podaniem adresu do której instalacji komunalnej będą przekazywane odpady komunalne Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. :
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych,
- lista pojazdów i sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców -załącznik nr 2 i załącznik nr 3 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.