eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-02-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-062

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433-56-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@mnk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c14dc5c-90a4-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061626/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mnk.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Ofertę, oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X SWZ składa się, a także inne dokumenty zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MarketPlanet dostępnej pod adresem https://mnk.ezamawiajacy.pl.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://mnk.ezamawiajacy.pl W przypadku trudności technicznych związanych z korzystaniem z Platformy, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania informacji drogą elektroniczną: zam_publ@mnk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://mnk.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy na Platformie trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
2. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Marketplanet tel. (22) 576-87-90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl).
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Krakowie - adres e-mail: iod@mnk.pl .
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: EP-ZP-271-04/22 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
• a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP-ZP-271-04/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego i członków ich rodzin, w zakresie pakietowych świadczeń medycznych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje profilaktykę medyczną w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zmawiającego, a także kandydatów do pracy oraz osób odbywających staż oraz dodatkowy pakiet usług zdrowotnych dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin, w podziale na części.
3. Przedmiotowe zadanie objęte jest prawem opcji. Opcją objęte są usługi medyczne w zakresie realizacji:
1) Pakiet Indywidualny (Zakres II-V)
2) Pakiet Partnerski (Zakres II-V)
3) Pakiet Rodzinny (Zakres II-V)
w czasie terminu realizacji umowy.
UWAGA! Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, należy obliczyć cenę z uwzględnieniem prawa opcji.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, z odniesieniem do postanowień w zakresie prawa opcji.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia. Zapewniona zostaje w ten sposób jednolitość świadczenia oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy. Podział zamówienia na części oznaczałaby znaczący wzrost zaangażowania Zamawiającego do nadzoru i koordynacji nad realizacją zamówień oraz generowałoby dodatkowy, niepotrzebny wzrost kosztów u Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania, wybranemu Wykonawcy, zamówienia z wolnej ręki obejmującego realizację podobnych Usług, w terminie do 3 lat od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia z wolnej ręki określa rozdział XXVII SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85121000-3 - Usługi medyczne

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3. Przedmiotowe zadanie objęte jest prawem opcji. Opcją objęte są usługi medyczne w zakresie realizacji:
1) Pakiet Indywidualny (Zakres II-V)
2) Pakiet Partnerski (Zakres II-V)
3) Pakiet Rodzinny (Zakres II-V)
w czasie terminu realizacji umowy.
UWAGA! Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, należy obliczyć cenę z uwzględnieniem prawa opcji.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, z odniesieniem do postanowień w zakresie prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Wykonawcy wybranemu w toku przedmiotowego postępowania.
2. Zamówienie może zostać udzielone w terminie do 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
3. Zakres zamówienia podobnego będzie obejmował powtórzenie podobnych usług tj. usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie i członków ich rodzin, w zakresie pakietowych świadczeń medycznych, określonych w przedmiotowym postępowaniu jako zamówienie podstawowe oraz prawo opcji, przez okres 12 miesięcy. Do wyceny Zamawiający przyjmuje zakres maksymalny jak w ilościach określonych Formularzu Cenowym, w zakresie poszczególnych Pakietów i Zakresów.
4. Warunkiem udzielenia zamówienia z wolnej ręki na powtórzenie podobnych usług jest realizacja zamówienia podstawowego zgodnie z postanowieniami umowy podstawowej, z najwyższą starannością oraz zapewnienie wykonania usług w standardzie nie gorszym niż w zamówieniu podstawowym.
5. Zamówienie podobne będzie realizowane w oparciu o warunki określone w umowie podstawowej (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z negocjacji, z zastrzeżeniem utrzymania zapisów dot. kar umownych oraz podstawowych kwestii związanych ze świadczeniem usług). Podstawą do określenia ostatecznej wartości umowy na realizację usług podobnych będą stawki zaoferowane w umowie podstawowej, z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz pozostałych zmian wpływających na wysokość cen świadczonych usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w kryterium „Cena” (C).
Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:
C obliczana = (Xmin : Xb) x 60
gdzie:
- C obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”;
- Xmin – najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert;
- Xb – cena badanej oferty.

4. Ocena ofert w kryterium „Rabat na usług dodatkowe” (C).
„Rabat na usług dodatkowe” rozumiany jako stała zniżka na wszystkie usługi medyczne, nieobjęte żadnym Zakresem zamówienia, a ujęte w obowiązującym (oficjalnym) Cenniku świadczeń medycznych, dostępnym w Placówce własnej Wykonawcy – Kraków.
Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:
R obliczana = (Rb : Rmax ) x 25
gdzie:
- R obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „Rabat na usług dodatkowe”;
- Rb – wysokość zadeklarowanego rabatu w badanej ofercie;
- Rmax – najwyższy rabat .

5. Ocena ofert w kryterium Termin realizacji” (T).
„Termin realizacji” rozumiany jako termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się do zapewnia konsultacji u lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry oraz lekarzy specjalistów.
Zamawiający podzielił przedmiotowe kryterium na dwa podkryteria:
- termin konsultacji u lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry;
- termin konsultacji u lekarza specjalisty

Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:
T obliczana = Tp + Ts
gdzie:
- T obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „Termin realizacji”;
- Tp – liczba punktów w Podkryterium – termin konsultacji u lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry;
- Ts – liczba punktów w Podkryterium – termin konsultacji u lekarza specjalisty.
Maksymalną ilość punktów (15 pkt.) w niniejszym kryterium uzyska Wykonawca który w ofercie wskaże najkrótsze terminy w zakresie konsultacji lekarskich w ww. podkryteriach, z zastrzeżeniem poniższych zasad przyznawania punktów.
1) Punktacja w Podkryterium termin konsultacji u lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, zostanie obliczona w następujący sposób: W przypadku jeśli Wykonawca wskaże w Ofercie, że zapewni każdej Osobie objętej Pakietem, konsultacji u lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry w terminie:
- 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia się Osoby do rejestracji Wykonawcy otrzyma 5 punktów.
- Do 2 dni roboczych, od dnia zgłoszenia się Osoby do rejestracji Wykonawcy otrzyma 0 punktów
UWAGA!
a) Wykonawcy są zobligowani do wskazania terminu w przedziale od 1 do 2 dni roboczych;
b) W przypadku jeśli Wykonawca wskaże termin dłuższy niż 2 dni robocze, wówczas jego oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymogów SWZ.
c) W przypadku jeśli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu, Zamawiający uzna że zadeklarowany termin wynosi 2 dni robocze i poprawi w tym zakresie treść oferty w oparciu o art. 223 ust. 2 pkt. 3 Pzp
2) Punktacja w Podkryterium termin konsultacji u lekarza specjalisty (z zakresu pozostałych specjalizacji niż wymienione w pkt. 1, szczegółowo określone załączniku nr 2 do SWZ), zostanie obliczona w następujący sposób: W przypadku jeśli Wykonawca wskaże w Ofercie, że zapewni każdej Osobie objętej Pakietem, konsultacji u lekarza specjalisty w terminie:
- Do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia się Osoby do rejestracji Wykonawcy otrzyma 10 punktów;
- Do 6 dni roboczych od dnia zgłoszenia się Osoby do rejestracji Wykonawcy otrzyma 8 punktów;
- Do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia się Osoby do rejestracji Wykonawcy otrzyma 6 punktów;
- Do 8 dni roboczych od dnia zgłoszenia się Osoby do rejestracji Wykonawcy otrzyma 4 punkty;
- Do 9 dni roboczych od dnia zgłoszenia się Osoby do rejestracji Wykonawcy otrzyma 2 punkty;
- Do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia się Osoby do rejestracji Wykonawcy otrzyma 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat na usługi dodatkowe

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: 2 zamówienia z których każde pojedyncze zamówienie obejmowało świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej, przez okres co najmniej 12 miesięcy dla co najmniej 500 osób.
UWAGA!
 zamówienie należy rozumieć jako jedną umowę odpłatną pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca zrealizował w ramach 2 zamówień (2 odrębnych umów) zakres zamówienia, o którym mowa ust. 1).
 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale X ust. 2 pkt. 1.
 W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP)dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
 Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w przypadku skorzystania z negocjacji, o których mowa w rozdziale XXIII SWZ po ocenie ofert dodatkowych), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych: 3) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. ust. 1 niniejszego rozdziału) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w przypadku skorzystania z negocjacji, o których mowa w rozdziale XXIII SWZ po ocenie ofert dodatkowych), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ ;
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Wykazu placówek medycznych na terenie kraju, w których osoby uprawnione będą mogły korzystać z usług objętych przedmiotem zamówienia, w podziale na województwa, miasta, z podaniem nazwy i adresu placówki.
2. Z treści ww. przedmiotowych środków dowodowych musi wynikać, że Wykonawca dysponuje Placówkami, w których będą świadczone usługi medyczne objęte przedmiotem zamówienia (Zakresy I-V) w co najmniej następujących miastach na terenie Polski: Kraków, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Poznań i Wrocław, z zastrzeżeniem ust. 3
3. Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, musi dysponować na terenie miasta Krakowa co najmniej 3 Placówkami Własnymi lub Współpracującymi, z czego co najmniej 1 Placówka Własna musi mieścić w obrębie którejś z następujących Dzielnic: Stare Miasto, Krowodrza, Grzegórzki.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie - Wykaz placówek medycznych na terenie kraju, w których osoby uprawnione będą mogły korzystać z usług objętych przedmiotem zamówienia, w podziale na województwa, miasta, z podaniem nazwy i adresu placówki - o którym mowa powyżej w ogłoszeniu - Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści Umowy w zakresie:
1) przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, w przypadku zwiększenia zakresu świadczonych Usług w oparciu o zapisy art. 455 ust. 2 Pzp
2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu;
b) rozszerzenia zakresu zamówienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp. Ceny jednostkowe zostaną ustalone na podstawie Formularza Cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy lub oficjalnego Cennika Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 5 pkt. 3 Pzp;
3) zmiana lub rezygnacja Podwykonawców wskazanych w Umowie:
a) będących jednocześnie podmiotem udostępniającym na zasoby, którego Wykonawca powoływał się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest możliwa wyłącznie wtedy jeśli zaproponowany Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże, że zgodnie z treścią SWZ:
- spełnia określony warunek udziału w postępowaniu,
- nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania.
b) niebędących podmiotem udostępniającym, w przypadku kiedy z uzasadnionych przez Wykonawcę przyczyn osoby te nie są w stanie wziąć udział w realizacji zamówienia
4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie, lub zmianami w zakresie współfinansowania ze środków Pracowników;
5) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 Pzp
(np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów –w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych.
6) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem: https://mnk.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

• Cena (C) 60%
• Rabat na usługi dodatkowe (R) 25%
• Termin realizacji (T) 15%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy i ustalenia terminu zawarcia umowy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wnieść:
1) Oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale V ust. 3 SWZ są zatrudniane na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych podwykonawców). Treść oświadczenia musi zawierać wykaz z imienia i nazwiska oraz pełnionej roli przy realizacji przedmiotowego zamówienia
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
- datę złożenia oświadczenia,
- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
2) Oficjalny Cennik świadczeń medycznych Wykonawcy wykonywanych na terenie Placówki własnej w Krakowie na wszystkie Usługi medyczne nieobjęte przedmiotową Umową (żadnym Zakresem zamówienia).
3) Wykaz placówek, potwierdzający, że Wykonawca zapewni przez cały okres trwania umowy dostęp do minimum 1000 placówek medycznych (Własnych lub Współpracujących) w całej Polsce, z wyszczególnieniem województwa, miasta, pełnej nazwy i adresu Placówki.
3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, które stanowią załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców (jako konsorcjum), oraz gdy oferty ich zostanie wybrana jako najkorzystniejszej, zobligowani są przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego do przedłożenia kopii umowy regulującej współprace tych Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.