eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-02-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-062

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 433-56-00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@mnk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00069064

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00062209/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy i ustalenia terminu zawarcia umowy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wnieść:
1) Oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale V ust. 3 SWZ są zatrudniane na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych podwykonawców). Treść oświadczenia musi zawierać wykaz z imienia i nazwiska oraz pełnionej roli przy realizacji przedmiotowego zamówienia
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
- datę złożenia oświadczenia,
- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
2) Oficjalny Cennik świadczeń medycznych Wykonawcy wykonywanych na terenie Placówki własnej w Krakowie na wszystkie Usługi medyczne nieobjęte przedmiotową Umową (żadnym Zakresem zamówienia).
3) Wykaz placówek, potwierdzający, że Wykonawca zapewni przez cały okres trwania umowy dostęp do minimum 1000 placówek medycznych (Własnych lub Współpracujących) w całej Polsce, z wyszczególnieniem województwa, miasta, pełnej nazwy i adresu Placówki.
3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, które stanowią załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców (jako konsorcjum), oraz gdy oferty ich zostanie wybrana jako najkorzystniejszej, zobligowani są przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego do przedłożenia kopii umowy regulującej współprace tych Wykonawców.

Po zmianie:
1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy i ustalenia terminu zawarcia umowy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wnieść:
1) Oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale V ust. 3 SWZ są zatrudniane na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych podwykonawców). Treść oświadczenia musi zawierać wykaz z imienia i nazwiska oraz pełnionej roli przy realizacji przedmiotowego zamówienia
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
- datę złożenia oświadczenia,
- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
2) Oficjalny Cennik świadczeń medycznych Wykonawcy wykonywanych na terenie Placówki własnej w Krakowie na wszystkie Usługi medyczne nieobjęte przedmiotową Umową (żadnym Zakresem zamówienia), w tym wycena udziału lekarza w posiedzeniach komisji BHP oraz w ocenie ryzyka zawodowego
3) Wykaz placówek, potwierdzający, że Wykonawca zapewni przez cały okres trwania umowy dostęp do minimum 1000 placówek medycznych (Własnych lub Współpracujących) w całej Polsce, z wyszczególnieniem województwa, miasta, pełnej nazwy i adresu Placówki.
3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, które stanowią załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców (jako konsorcjum), oraz gdy oferty ich zostanie wybrana jako najkorzystniejszej, zobligowani są przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego do przedłożenia kopii umowy regulującej współprace tych Wykonawców.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-03-01 12:00

Po zmianie:
2022-03-03 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-03-01 12:30

Po zmianie:
2022-03-03 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-03-30

Po zmianie:
2022-04-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.