eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-062

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433-56-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@mnk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mnk.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c14dc5c-90a4-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00134147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061626/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług medycznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062209/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EP-ZP-271-04/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 363662,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego i członków ich rodzin, w zakresie pakietowych świadczeń medycznych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje profilaktykę medyczną w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zmawiającego, a także kandydatów do pracy oraz osób odbywających staż oraz dodatkowy pakiet usług zdrowotnych dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin, w podziale na części.
3. Przedmiotowe zadanie objęte jest prawem opcji. Opcją objęte są usługi medyczne w zakresie realizacji:
1) Pakiet Indywidualny (Zakres II-V)
2) Pakiet Partnerski (Zakres II-V)
3) Pakiet Rodzinny (Zakres II-V)
w czasie terminu realizacji umowy.
UWAGA! Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, należy obliczyć cenę z uwzględnieniem prawa opcji.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, z odniesieniem do postanowień w zakresie prawa opcji.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia. Zapewniona zostaje w ten sposób jednolitość świadczenia oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy. Podział zamówienia na części oznaczałaby znaczący wzrost zaangażowania Zamawiającego do nadzoru i koordynacji nad realizacją zamówień oraz generowałoby dodatkowy, niepotrzebny wzrost kosztów u Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania, wybranemu Wykonawcy, zamówienia z wolnej ręki obejmującego realizację podobnych Usług, w terminie do 3 lat od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia z wolnej ręki określa rozdział XXVII SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85121000-3 - Usługi medyczne

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 435060,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLMED S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 192110780

7.3.3) Ulica: os. Kopernika 21

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie części dotyczącej Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny w firmie I MED 24 z siedzibą w Krakowie ul. Michała Życzkowskiego 29, stanowi 10% wartości całego zamówienia
wykonanie części dotyczącej rehabilitacji w firmie NZOZ Beluga-med. s.c. z siedzibą w Krakowie ul. Obopólna 4a, stanowi 10% wartości całego zamówienia


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.