eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juszkowo › Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz GdańskiOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakątek 1

1.5.2.) Miejscowość: Juszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pruszczgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc36336e-957e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016529/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański (Rotmanka, Borkowo, Rokitnica)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712313

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z wykonawcami będzie prowadzona za pośrednictwem platformy
zakupowej, poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania, której adres wskazano w Sekcji III pkt 3.1.) niniejszego
ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dot. komunikacji elektronicznej i opisano w SWZ w Rozdziale XIII oraz na Profilu Nabywcy pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pruszcz_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski.
2. Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@pruszczgdanski.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) Standard kodowania znaków: UTF8,
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
7. Oferta oraz załączniki do niej powinny być:
1) sporządzone w języku polskim,
2) złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator danych - Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo,
- nr telefonu: 58 692 94 00,
- adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
Inspektor Ochrony Danych - We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego drogą mailową na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
Cel przetwarzania - Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
Podstawa przetwarzania danych - Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z:
- ustawą PZP,
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
- ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Obowiązek podania danych – Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Okres przechowywania danych - Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Umowy zawarte w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia będą przechowywane przez okres 10 lat od udzielenia zamówienia, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Protokół postępowania wraz z załącznikami będzie przechowywany przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Odbiorcy danych - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy lub porozumienia.
System platformazakupowa.pl podprzetwarza Pani/Pana dane osobowe. Operatorem platformazakupowa.pl jest Open Nexus Sp. z o.o.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 pkt) 1 i 2 ustawy PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa osób – Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: „Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy.”:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- budowę boiska piłkarskiego o powierzchni z trawy naturalnej z rolki wraz z infrastrukturą: tj. oświetlenie, system nawadniający, instalację drenarską,
- wyposażenie boiska: piłkochwyty, wiaty dla rezerwowych, sędziów i noszowych, elektroniczna tablica wyników, maszty flagowe, trybuny modułowe - prefabrykowane, stanowiska do czyszczenia butów,
- małą architekturę: miejsce na ognisko z ławkami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, instalację artystyczną,
- ogrodzenie obiektu,
- budowę komunikacji wewnętrznej: ciągi piesze, droga wewnętrzna z kostki ażurowej, droga serwisowa,
- budowę miejsc postojowych,
- przebudowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej i wojewódzkiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 273 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z zapleczem socjalno-szatniowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie. Budowa zaplecza dla sportowców i przebudowa boiska sportowego w Rotmance.”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Zadanie 1: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z zapleczem socjalno-szatniowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie”:
- budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem, oświetleniem,
- wyposażenie boiska: piłkochwyty, trybuny, bramki, ogrodzenie terenu,
- małą architekturę: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady,
- budowę chodników wewnętrznych,
- nasadzenia zieleni,
- budowę i wyposażenie zaplecza socjalno-szatniowego,

Zadanie 2: „Budowa zaplecza dla sportowców i przebudowa boiska sportowego w Rotmance”:
- budowę i wyposażenie parterowego budynku zaplecza wraz z przyłączami oraz instalacją fotowoltaiczną,
- przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z infrastrukturą, tj.: budowa drenażu i nawodnienia płyty boiska, oświetlenie, monitoring,
- wyposażenie boiska w bramki, chorągiewki, wiaty, podesty, trybuny, piłkochwyty, tablicę wyników,
- budowę komunikacji wewnętrznej: droga dojazdowa do budynku zaplecza i boiska, miejsca postojowe, chodniki,
- nasadzenia zieleni,
- małą architekturę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 273 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

.
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie boiska sportowego lub zespołu boisk sportowych z nawierzchnią trawiastą naturalną, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł,
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- jedną osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub posiadającą uprawnienia równoważne.
Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach.
UWAGA!
Uprawnienia posiadane przez osoby w ww. wymaganym zakresie, powinny być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Stosownie do art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1646 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: .
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy złożonym wraz z ofertą, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
4) w przypadku w którym Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wskazanych w art. 118 ustawy Pzp, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu tego innego podmiotu, złożonym wraz z ofertą, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: .
1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 10 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium:
1) w przypadku składania oferty na część nr 1 w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim o numerze: 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005  z dopiskiem „wadium – ZP.271.2.2023, część nr ….., Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański”.
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać w szczególności poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pruszcz Gdański.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór zawarto w Załączniku nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikało, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

.
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy, określony w § 2 ust. 2 umowy, może ulec zmianie z powodu opóźnień wynikających z:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy,
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,
c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji technicznej, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń – odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,
e) opóźnień w działaniu lub zaniechań innych niż Zamawiający podmiotów oraz organów, w szczególności eksploatatorów infrastruktury i innych zarządców dróg – o ilość dni adekwatną do danego przypadku,
f) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako: pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaźnej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia, nie można było im zapobiec, uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót, o ilość dni jej trwania lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej,
g) wystąpienia opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych do wykorzystania podczas prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, wynikających z terminów narzuconych przez dostawcę/producenta materiałów, na które Wykonawca nie ma wpływu.
2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
3) Każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 16 ust. 4 umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4) Każdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 6 ust. 2 umowy wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz zawarcia aneksu do umowy.

[cd w sekcji IX]

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania, wskazaną w Sekcji III pkt 3.1.) niniejszego ogłoszenia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

.
Zamówienie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

[zmiany do umowy cd z sekcji VII pkt 7.4]

2. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) d) muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy.
3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
4. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest możliwa pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę.
6. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, a także zmiany dotyczącej sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie prowadzących do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:
1) zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych,
2) usprawnienia procesu budowy,
3) ulepszenia realizowanego zamówienia,
4) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej
przy jednoczesnym zachowaniu założonego przez Zamawiającego efektu użytkowego obiektu budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych oraz zasad dofinansowania.
7. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w ust. 6 powyżej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego.
8. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz w ust. 2 ustawy Pzp, a także w ust. 6 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych określonych w ust. 6, zostanie ustalone na podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzanego przez Wykonawcę̨ i zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty, przedmiaru robót przedstawionego przez Wykonawcę̨ lub Projektanta, a w przypadku robót innych niż̇ w przedmiarze podstawowym – na podstawie szczegółowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzień́ zgłoszenia konieczności wykonania robót zamiennych, nie wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cenników producentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.