eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juszkowo › Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz GdańskiOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674931

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zakątek 1

1.4.2.) Miejscowość: Juszkowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pruszczgdanski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085160

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00061788

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
.
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie boiska sportowego lub zespołu boisk sportowych z nawierzchnią trawiastą naturalną, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł,
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- jedną osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub posiadającą uprawnienia równoważne.
Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach.
UWAGA!
Uprawnienia posiadane przez osoby w ww. wymaganym zakresie, powinny być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Stosownie do art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1646 z późn. zm.).

Po zmianie:
.
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie boiska sportowego lub zespołu boisk sportowych z nawierzchnią trawiastą naturalną, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł,
b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- jedną osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą uprawnienia równoważne,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub posiadającą uprawnienia równoważne.
Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach.
UWAGA!
Uprawnienia posiadane przez osoby w ww. wymaganym zakresie, powinny być zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Stosownie do art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1646 z późn. zm.).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-10 09:00

Po zmianie:
2023-02-15 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-10 10:00

Po zmianie:
2023-02-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-11

Po zmianie:
2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.