eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Juszkowo › Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz GdańskiOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakątek 1

1.5.2.) Miejscowość: Juszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pruszczgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712313

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc36336e-957e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016529/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański (Rotmanka, Borkowo, Rokitnica)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061788

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6649362,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: „Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy.”:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- budowę boiska piłkarskiego o powierzchni z trawy naturalnej z rolki wraz z infrastrukturą: tj. oświetlenie, system nawadniający, instalację drenarską,
- wyposażenie boiska: piłkochwyty, wiaty dla rezerwowych, sędziów i noszowych, elektroniczna tablica wyników, maszty flagowe, trybuny modułowe - prefabrykowane, stanowiska do czyszczenia butów,
- małą architekturę: miejsce na ognisko z ławkami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, instalację artystyczną,
- ogrodzenie obiektu,
- budowę komunikacji wewnętrznej: ciągi piesze, droga wewnętrzna z kostki ażurowej, droga serwisowa,
- budowę miejsc postojowych,
- przebudowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej i wojewódzkiej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 3118146,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z zapleczem socjalno-szatniowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie. Budowa zaplecza dla sportowców i przebudowa boiska sportowego w Rotmance.”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Zadanie 1: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z zapleczem socjalno-szatniowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie”:
- budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem, oświetleniem,
- wyposażenie boiska: piłkochwyty, trybuny, bramki, ogrodzenie terenu,
- małą architekturę: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady,
- budowę chodników wewnętrznych,
- nasadzenia zieleni,
- budowę i wyposażenie zaplecza socjalno-szatniowego,

Zadanie 2: „Budowa zaplecza dla sportowców i przebudowa boiska sportowego w Rotmance”:
- budowę i wyposażenie parterowego budynku zaplecza wraz z przyłączami oraz instalacją fotowoltaiczną,
- przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z infrastrukturą, tj.: budowa drenażu i nawodnienia płyty boiska, oświetlenie, monitoring,
- wyposażenie boiska w bramki, chorągiewki, wiaty, podesty, trybuny, piłkochwyty, tablicę wyników,
- budowę komunikacji wewnętrznej: droga dojazdowa do budynku zaplecza i boiska, miejsca postojowe, chodniki,
- nasadzenia zieleni,
- małą architekturę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 3531216,34 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 ofert y . Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6772215,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7932508,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6772215,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7831693297

7.3.3) Ulica: Puławska 38

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty ziemne, sanitarne, elektryczne, zaplecze socjalno-szatniowe

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6772215,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 273 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.