eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w HajnówceOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w Hajnówce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050582500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Doc. Adama Dowgirda 9

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozhajnowka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w Hajnówce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93f3b882-9d49-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058193/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pralniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System, który gwarantuje obsługę procesu
udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w
postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Zamawiającego odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w
postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki „Pytania/informacje”.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego
uprawnionego Użytkownika Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzystają Użytkownicy
Wykonawcy i Użytkownicy Zamawiającego następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 4/1mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
10. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Systemu określa Regulamin (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/termslub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Systemie), akceptuje
warunki korzystania z Systemu, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących
korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania
z usług Systemu.
13. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl
(nie dotyczy składania ofert lub jednolitych europejskich dokumentów zamówienia).
14. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx. Za
pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików. Każdy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): A. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9.
B. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych, można uzyskać informację,
kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: iod@spzozhajnowka.pl
• listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00520624 z dnia 2022-12-29
2022-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
C. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Krzysztofa Snarskiego,
z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@spzozhajnowka.pl
D. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
1. obsługa korespondencji z kontrahentami, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora lub osobę trzecią;
2. realizacja umów z kontrahentami (osobami prawnymi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony
interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią;
3. udzielenia zamówienia podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,
4. realizacja umów z klientami (osobami fizycznymi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO - czynności zmierzające do
zawarcia umowy;
5. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów - podstawa przetwarzania: art. 6
ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2023/TP/PRAL/01

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych, którego szacunkową ilość, wyrażoną w kilogramach, podano w Załączniku nr 2a – formularz asortymentowo - cenowy do niniejszej SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczenia usług zawiera Załącznik nr 2b do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z normami jakościowymi, wynikającymi z systemu zapewnienia jakości opartego na normie europejskiej w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wykonywanych dla placówek służby zdrowia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 a i 3 b do SWZ i zgodnie z rozdziałem VI SWZ .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 a i 3 b do SWZ i zgodnie z rozdziałem VI SWZ .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi zweryfikowaniu poprawności merytorycznej złożonej oferty.
2. Zamawiający na mocy przysługujących mu uprawnień (art. 106 p.z.p.) żąda złożenia wraz z ofertą, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem następujące dokumenty:
a) opisy procedur i technologii prania:
- przyjmowania i transportu asortymentu,
- czyszczenia i dezynfekcji samochodu transportującego asortyment,
- przebieg procesu prania wodnego, chemicznego i dezynfekcji,
- pranie asortymentu z oddziałów zakaźnych,
- pranie asortymentu z oddziałów neonatologicznych,
- pranie odzieży operacyjnej wielokrotnego użytku.
b) pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalność w zakresie prania i transportu bielizny z uwzględnieniem bielizny z placówek lecznictwa otwartego, bielizny ogólnoszpitalnej, operacyjnej, noworodkowej, zakaźnej i skażonej.
c) protokół z okresowej kontroli Stacji Sanitarnej za ostatni rok (2022).
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył w/w przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Brak reakcji Wykonawcy zgodnie z wezwaniem Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy (art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt c p.z.p.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenia stanowiące Załączniki nr 3a i 3b do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 11 i 12 załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https:// https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.