eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa 6 zeszytów 'Biblioteczki leśniczego' oraz 4 zeszytów 'Postępów techniki w leśnictwie' na rok 2021Ogłoszenie z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057758 z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 6 zeszytów 'Biblioteczki leśniczego' oraz 4 zeszytów 'Postępów techniki w leśnictwie' na rok 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000115772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 127

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-124

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 221855353

1.5.8.) Numer faksu: 221855371

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: platforma@cilp.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/cilp_warszawa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/450159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Polityka komunikacyjna LP, promocja i kształtowanie korzystnego wizerunku LP, krzewienie i popularyzacja wiedzy leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 6 zeszytów 'Biblioteczki leśniczego' oraz 4 zeszytów 'Postępów techniki w leśnictwie' na rok 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc9d5b30-a730-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podst. prawna: art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy PZPUzasadn. fakt.: Wydawcą i właścicielem obu publikacji jest SITLiD. Wydawca ten nie prowadzi dystrybucji poprzez podmioty komercyjne; ZG SITLiD będący właścicielem tytułów obu serii uzyskał numery ISSN w Bibliotece Narodowej. Zakres tematyczny publikacji ma charakter autorski. Został zatwierdzony przez Radę Programową, w skład której wchodzą również przedstawiciele DGLP. Jedynie SITLiD jako organizacja społeczna, zrzeszająca grono naukowców-leśników, gwarantuje fachowy dobór i opracowanie tematów. Tytuły obu ww. serii mają na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych leśnej kadry inżynieryjno-technicznej, co jest zapisane w celach statutowych SITLiD. Kadra inżynieryjno-techniczna Lasów Państwowych od wielu lat korzysta zarówno z „Biblioteczki Leśniczego”, jak i z „Postępów techniki w leśnictwie”, szczególnie ceniąc je ze względu na fachowość, przystępną formę i aktualność.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KN.270.1.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 296000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 zeszytów „Biblioteczki leśniczego” oraz 4 zeszytów „Postępów techniki w leśnictwie” na rok 2021.Parametry techniczne publikacji są następujące:1. Biblioteczka leśniczego- format A5- objętość - od 12 str. do 20 str. po wydrukowaniu- szata graficzne: okładka kolorowa /pełny kolor/, foliowana, zdjęcia kolorowe zamieszczone na wkładce kredowej- oprawa zeszytowa- nakład 6 800 egz. 2. Postępy techniki w leśnictwie- format B5- objętość - od 44 str. do 72 str. po wydrukowaniu- szata graficzna: okładka kolorowa /w pełnym kolorze/, foliowana. wkładka barwna drukowana na kredzie- oprawa zeszytowa- nakład 2 000 egz.Dostawy obu publikacji do odbiorców będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z rozdzielnikiem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Gówny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5251323134

7.3.3) Ulica: Czackiego 3/5

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-043

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Druk i dystrybucja Wydawnictwo Świat Sp. z o.o.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319680,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej, jako: „RODO”), Zamawiający informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.1) Administratorem danych osobowych jest: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 18 55 353, faks 22 18 55 371, e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl2) Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej, lub poprzez adres e-mail kancelaria@mkp-legal.pl3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa 6 zeszytów „Biblioteczki leśniczego” oraz 4 zeszytów „Postępów techniki w leśnictwie” na rok 2021” oraz realizacją umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.4) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących danej osoby, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania.5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Centrum Informacyjnego LP, jednostkom organizacyjnym PGL LP, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną lub takimi, z którymi Centrum Informacyjne LP zawarło umowę, w szczególności: firmy i kancelarie prawnicze, operatorzy pocztowi, banki, itp.6) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.7) Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):- dostępu do danych dotyczących danej osoby (zgodnie z art. 15 RODO),- sprostowania danych dotyczących tej osoby (zgodnie z art. 16 RODO),- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych dotyczących danej osoby (zgodnie z art. 18 RODO),- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.8) Osobie tej nie przysługuje:- prawo do usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zgodnie z art. 21 RODO).2. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
2021-05-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.