eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i staplerówOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i staplerów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092354746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 19

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-826

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 3709124

1.5.8.) Numer faksu: 3709125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.szpital.bydgoszcz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i staplerów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1034b0d5-6fd1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465277/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-270-71-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 123205,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 2 70-90 cm "1/2 koła 48-49 mm, okrągła/wzmocniona lub nie" op. x 24 szt. 93
2 1 70-90 cm "1/2 koła 48-49 mm, okrągła/ wzmocniona lub nie" op. x 24 szt. 13
3 1 70-90 cm "1/2 koła 36-37 mm okrągła/wzmocniona" op. x 24 szt. 26
4 1 70-90 cm "1/2koła 26-27 mm okrągła/wzmocniona" op. x 24 szt. 3
5 1/0 70-90 cm "1/2 koła 48-49 mm okrągła" op. x 24 szt. 71
6 1/0 70-90 cm "1/2 koła 30-31 mm okrągła" op. x 24 szt. 49
7 2/0 70-90 cm 1/2 koła 26-27 mm okrągła op. x 24 szt. 21
8 3/0 70-90 cm 1/2 koła 26-27 mm okrągła op. x 24 szt. 7
9 4/0 70-90 cm 1/2koła 22-23 mm okrągła op. x 24 szt. 21
poz. 2 grubość nici , poz.3 długość nici, poz. 4 rodzaj igły, poz. 4 jednostka miary , poz. 5 Ilośc na 6 miesięcy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 87413 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 2 75-90 cm "3/8 koła 77-80 mm odwrotnie tnąca" op x 12 szt. 4
2 2/0 75 cm "3/8 koła 25-26 mm odwrotnie tnąca" op x 10 szt. 17
3 2/0 45-50 cm "3/8 koła 25-26 mm odwrotnie tnąca," op x 10 szt. 1
4 3/0 90 cm "3/8 koła 24-26 mm odwrotnie tnąca" op x 12 szt. 2
5 3/0 75 cm "3/8 koła 24-26 mm odwrotnie tnąca" op x 10 szt. 93
6 3/0 45-50 cm "3/8 koła 24-26 mm odwrotnie tnąca" op x 10 szt. 88
7 4/0 45-50 cm "3/8koła 18-19 mm odwrotnie tnąca" op x 10 szt. 21
9 1/0 75 cm 3/8 koła 30 - 31 mm, odwrotnie tnąca op. x 10 szt 1
10 5/0 45-50cm 3/8 koła 15-16mm odwrotnie tnąca op x 12 szt. 3
poz. 2 grubość nici , poz.3 długość nici, poz. 4 rodzaj igły, poz. 4 jednostka miary , poz. 5 Ilośc na 6 miesięcy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 4647 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Stapler liniowy, nóż wbudowany w ładunek, posiadający mechanizm powodujący jednakową formację zszywek na całej długości szycia, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5-4,9mm, długość zszycia 55-60 mm szt. 3
2 Ładunek z wbudowanym nożem, do staplera liniowego, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5-4,9mm, długość zszycia 55-60 mm. Ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym – poz. 1 szt. 1
3 Stapler liniowy, nóż wbudowany w ładunek, posiadający mechanizm powodujący jednakową formację zszywek na całej długości szycia, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5-4,9mm, długość zszycia 75-80 mm szt. 1
4 Ładunek z wbudowanym nożem, do staplera liniowego, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5-4,9mm, długość zszycia 75-80 mm. Ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym – poz. 3 szt. 1
5 Stapler liniowy, nóż wbudowany w ładunek, posiadający mechanizm powodujący jednakową formację zszywek na całej długości szycia, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5-4,9mm, długość zszycia 100-106 mm szt. 10
6 Ładunek z wbudowanym nożem, do staplera liniowego, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5-4,9mm, długość zszycia 100-106 mm. Ładunek kompatybilny ze staplerem liniowym – poz. 5 szt. 4

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 5621 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jednorazowy uchwyt staplera liniowego, umożliwiający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5-1,6mm po zamknięciu), pośredniej (1,7-1,8mm po zamknięciu) i grubej (1,9-2mm po zamknięciu), kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 60-63mm (stapler niezaładowany ładunkiem) szt. 12
2 Uniwersalny ładunek ze zintegrowanym nożem do jednorazowego uchwytu staplera liniowego, posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,5-1,6mm po zamknięciu), pośredniej (1,7-1,8mm po zamknięciu) i grubej (1,9-2mm po zamknięciu). Ładunek zawierający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 60-63mm szt. 24
3 Jednorazowy uchwyt staplera liniowego, umożliwiający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5-1,6mm po zamknięciu), pośredniej (1,7-1,8mm po zamknięciu) i grubej (1,9-2mm po zamknięciu), kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 80-83mm (stapler niezaładowany ładunkiem) szt. 6
4 Uniwersalny ładunek ze zintegrowanym nożem do jednorazowego uchwytu staplera liniowego, posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,5-1,6mm po zamknięciu), pośredniej (1,7-1,8mm po zamknięciu) i grubej (1,9-2mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 80-83mm szt. 12

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 19524 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stapler liniowy z nożem, zapewniający jednoczesne zszycie i odcięcie tkanki z zakrzywioną głowicą ułatwiającą dostęp do miednicy małej w zabiegach resekcji odbytnicy, długość linii przecięcia 40-45mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5-4,8 mm szt. 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 6000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 94.406,04,, natomiast najkorzystniejsza oferta wynosiła 123.016,32 zł.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123016,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123016,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5.019,14 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta wynosiła 7.583,49 zł.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7583,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9369,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6291 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10023,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6291 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SUN-MED Spółka Cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7262653907

7.3.3) Ulica: Franciszkańska

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-845

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6291 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak złozonych ofert

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak złożonych ofert

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.