eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Przeglądy techniczne, naprawy bieżące, okresowa obsługa techniczna oraz remonty główne pojazdów i sprzętu mechanicznego.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeglądy techniczne, naprawy bieżące, okresowa obsługa techniczna oraz remonty główne pojazdów i sprzętu mechanicznego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091581150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523564304

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.bysikiewicz@pgkimino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie składowiska odpadów, produkcja kompostu, biogazu, inne.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeglądy techniczne, naprawy bieżące, okresowa obsługa techniczna oraz remonty główne pojazdów i sprzętu mechanicznego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fe85613-9bd4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00099988/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Przeglądy techniczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w pkt 4 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 11 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DMP.2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług w zakresie: przeglądów technicznych, napraw bieżących, okresowej obsługi technicznej i remontów głównych pojazdów marki: Renault, Multicar, Scania, MAN, Fiat – w ilości 8 szt. oraz sprzętu mechanicznego marki Multicar – w ilości 1szt., zgodnie z wykazem pojazdów i sprzętu mechanicznego - zał. nr 1 do SWZ. 2. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne:
1) usługi będą obejmowały naprawy bieżące, eksploatacyjne i remonty kapitalne wykonywane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego;
2) części użyte w naprawach bieżących, remontach kapitalnych oraz przy usłudze technicznej muszą być zgodne z zaleceniami producentów poszczególnych pojazdów i sprzętu mechanicznego. Dopuszcza się zamontowanie części zamiennych, lecz ich parametry nie mogą być gorsze niż zalecane przez producenta pojazdu/sprzętu mechanicznego;
3) ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez głównych importerów/ producentów danej marki pojazdów;
4) wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych, które będą montowane lub wymieniane w pojazdach;
5) maksymalna odległość serwisu od bazy sprzętowej Zamawiającego (Inowrocław, ul. Bagienna 77): do 20 km;
6) wykonawca musi posiadać Okręgową Stację Kontroli Pojazdów;
7) wykonawca musi dysponować pojazdem pomocy drogowej, który zapewni holowanie uszkodzonego awaryjnie pojazdu z drogi. Czas reakcji od momentu zgłoszenia do 2 godzin.
Godziny pracy pojazdów Zamawiającego:
- od poniedziałku do piątku od 6:00 – 21:00,
- w soboty od 6:00 – 15:00.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował min. 2 mechanikami zatrudnionymi na umowę o pracę w rozumieniu przepisów stawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, przez cały okres realizacji zamówienia.
4. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru danych usług bez wad.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% zamówienia podstawowego.
Zakres i warunki zamówienia takie jak w zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ w pkt 22.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Marża doliczana do zamontowanych części

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot.:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują:
a) co najmniej dwoma stanowiskami obsługowymi,
b) pojazdem pomocy drogowej, który zapewni holowanie uszkodzonego awaryjnie pojazdu z drogi,
c) co najmniej 2 mechanikami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu - ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp), na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 8.2. ppkt 3) SWZ,
b) zdolności technicznej lub zawodowej
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 8.2. ppkt 4) lit. a) i b) SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 8.2. ppkt 4) lit. c) SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, zgodnie z pkt 11 SWZ:
1) formularz ofertowy, którego wzór określa załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia określa załączniki nr 3 do SWZ;
3) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia określa załączniki nr 4 do SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy). Wzór określa załączniki nr 5 do SWZ;
5) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wzór określa załączniki nr 6 do SWZ;
7) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
Dokumenty/oświadczenia, o których mowa wyżej Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu muszą wykazać, że:
1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1;
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
3) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza;
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy;
6) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp.
2. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Istotna zmiana urnowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Postanowienia dotyczące zmiany umowy zostały określone w pkt 26 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.