eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa oleju i tłuszczu do Zakładu Karnego we WłodawieOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju i tłuszczu do Zakładu Karnego we Włodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320934

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierzy Win 19

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_wlodawa@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-we-wlodawie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju i tłuszczu do Zakładu Karnego we Włodawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b4cc17f-6fcb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072145/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa oleju i tłuszczu do Zakładu Karnego we Włodawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464622/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Dkw.2232.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Margaryna jadalna przeznaczona do smarowania pieczywa o zawartości tłuszczu nie mniej niż 40g oraz 60g w 100g produktu – kostka 200 – 250g.
Opis produktu: Produkt spożywczy otrzymany z mieszaniny tłuszczów roślinnych i olejów surowych przeznaczonych do smarowania pieczywa, o zawartości tłuszczu nie mniej niż 40% oraz 60%.
Barwa produktu: kremowa do kremowo – żółtej po przekrojeniu całkowicie wyrównana.
Konsystencja: jednorodna, w ustach powinna się natychmiast lub z lekkim opóźnieniem jednakowo rozpływać, powierzchnia rozsmarowania gładka i błyszcząca.
Opakowania: jednostkowe: kostka o masie netto 200 – 250g. Opakowania zbiorcze karton z tektury.
Warunki transportu: przewozić pojazdami krytymi, suchymi, czystymi zabezpieczającymi produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi i ujemnym wpływem warunków atmosferycznych.
- Olej roślinny (rzepakowy) przeznaczony do smażenia, pieczenia oraz spożycia na surowo.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15411100-3 - Olej roślinny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93550 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93550 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93550 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OL-TRADE Spółka Cywilna, Michał Olek, Ryszard Pająk, Dariusz Gorycki, ul. Powstańców 127, 31-670 Kraków,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452170691

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93550 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.