eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU



Ogłoszenie z dnia 2021-05-11

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00051467 z dnia 2021-05-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-612

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71/347-34-48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szymon.kulaga@awf.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45e12be9-b24e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001639/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługa druku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/awf_wroc.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniuprowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę za pośrednictwemformularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy:https://platformazakupowa.pl/pn/awf_wroc w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszegopostępowania. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w innysposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Zamawiający będzieprzekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy: 1)informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert –kierowane do ogółu zainteresowanych Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji„Komunikaty”;2) korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jestkonkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dokonkretnego Wykonawcy.https://platformazakupowa.pl/pn/awf_wroc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4. Linux,lub ich nowsze wersje;c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10 0;d) włączona obsługa JavaScript;e) zainstalowany program AdobeAcrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;g) oznaczenie czasu odbioru danych przezPlatformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar;h) dopuszczalnych formatów przesyłanychdanych:- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszeniajednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej orazminimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.- Zamawiający rekomenduje wykorzystanieformatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf- W celu ewentualnej kompresjidanych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip; .7Z.- Wśród formatówpowszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.i) Zamawiający zwracauwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składaniapodpisu osobistego, który wynosi max 5MB.j) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralnościpliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisemkwalifikowanym PAdES. k) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznympodpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie zdokumentem podpisywanym.l) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilkaosób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. m) Zamawiającyzaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowegowykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.n) Zaleca się, aby komunikacja zwykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość dozamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.o) Osobą składającą ofertę powinna być osobakontaktowa podawana w dokumentacji.p) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dlapodmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniegoodstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24godziny przed terminem składania ofert/wniosków.q) Podczas podpisywania plików zaleca sięstosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. r) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plikZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. s) Zamawiającyrekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.t) Zamawiający zaleca abynie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może toskutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia ofertyw postępowaniu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) dalejzw. RODO informuje się, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AkademiaWychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław;b)prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych, z którym możnaskontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.wroc.pl;c) Pani/Pana dane osoboweOgłoszenie nr 2021/BZP 00048868/01 z dnia 2021-05-072021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługiprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowychbędą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednioPani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanymz udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy Pzp;g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do postanowień art. 22 RODO;h)posiada Pani/Pan:i) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących;ii) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;iii)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; iv) prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługujePani/Panu:ii) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;iii)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;iv) na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZ-9/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 145000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 87185,55 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk certyfikatów na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dotyczących szkoleń z projektu „Aktywny powrót do szkoły - realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie dolnośląskim i opolskim”;

4.2.5.) Wartość części: 66640,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania zamówienia z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego zgodnie z formularzami cenowymi. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień opcjonalnych (prawo opcji) polegających na: wznowieniu, zwiększeniu zamówienia podstawowego tzn.: ilościowe zwiększenie zamówienia podstawowego w danej części polegającego na zleceniu usług wyszczególnionych w zamówieniu podstawowym o maksymalnie 40% wartości zamówienia podstawowego.3. Okoliczności skorzystania z opcji: a) Zamawiający może dokonać uruchomienia opcji w jednym lub kilku zamówieniach, których łączna wartość nie może przekroczyć maksymalnej wartości opcji.b) Termin realizacji opcji nie może być dłuższy niż termin obowiązywania umowy –zgodnie z zasadami opisanymi w istotnych postanowieniach umowy/ wzorze umowy.c) Warunkiem uruchomienia/zlecenia opcji, jest posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację części zamówienia objętej opcją, poprawne, terminowe wykonywanie zamówienia podstawowego przez Wykonawcę. d) Zamawiający zaznacza, że prawo opcji jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego.e) Zamawiający oświadcza, że niedopuszczalnym jest przekroczenie ustanowionego (maksymalnego) zakresu prawa opcji oraz, że może być ono uruchomione wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. f) Część zamówienia wykonana w ramach prawa opcji rozliczona będzie oddzielną fakturą zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie dla zamówienia podstawowego (dotyczy poszczególnych pozycji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 3. Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość - Ocena próbek

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 3. Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk cyfrowy i oprawa książek dla wydawnictwa AWF we Wrocławiu, łącznie 8 publikacji

4.2.5.) Wartość części: 12380,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 3. Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość - Ocena próbek

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 3. Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk materiałów promocyjnych w tym plakatów, zaproszeń ulotek papieru firmowego, kopert toreb papierowych wizytówek, zdjęć

4.2.5.) Wartość części: 8165,55 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania zamówienia z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego zgodnie z formularzami cenowymi. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień opcjonalnych (prawo opcji) polegających na: wznowieniu, zwiększeniu zamówienia podstawowego tzn.: ilościowe zwiększenie zamówienia podstawowego w danej części polegającego na zleceniu usług wyszczególnionych w zamówieniu podstawowym o maksymalnie 40% wartości zamówienia podstawowego.3. Okoliczności skorzystania z opcji: a) Zamawiający może dokonać uruchomienia opcji w jednym lub kilku zamówieniach, których łączna wartość nie może przekroczyć maksymalnej wartości opcji.b) Termin realizacji opcji nie może być dłuższy niż termin obowiązywania umowy –zgodnie z zasadami opisanymi w istotnych postanowieniach umowy/ wzorze umowy.c) Warunkiem uruchomienia/zlecenia opcji, jest posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację części zamówienia objętej opcją, poprawne, terminowe wykonywanie zamówienia podstawowego przez Wykonawcę. d) Zamawiający zaznacza, że prawo opcji jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego.e) Zamawiający oświadcza, że niedopuszczalnym jest przekroczenie ustanowionego (maksymalnego) zakresu prawa opcji oraz, że może być ono uruchomione wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. f) Część zamówienia wykonana w ramach prawa opcji rozliczona będzie oddzielną fakturą zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie dla zamówienia podstawowego (dotyczy poszczególnych pozycji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 3. Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość - Ocena próbek

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 3. Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:Dla część I:- jednej usługi (rozumianej jako oddzielna umowa) dotyczącej usługi poligraficznej polegającej na druku materiałów reklamowych, promocyjnych, broszur, katalogów lub publikacji o wartości minimum 10 000,00 zł brutto, Dla część II: trzech usług (rozumianych jako oddzielne umowy) dotyczącej usługi poligraficznej polegającej na druku broszur, katalogów lub publikacji o wartości minimum: 2 000,00zł brutto każda.Dla część III: jednej usługi (rozumianej jako oddzielna umowa) dotyczącej usługi poligraficznej polegającej na druku materiałów reklamowych, promocyjnych, broszur, katalogów lub publikacji o wartości minimum 3 000,00 zł brutto,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; - zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

c) Dotyczy części I - III - przedmiotowe środki dowodowe w zakresie próbek oferowanych przedmiotów zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożona próbka składała się z:  w części I – z jednego próbnego wydruku certyfikatu ze szkolenia według załączonego wzoru. Próbka powinna być wykonana na oferowanym do realizacji zamówienia przez wykonawcę papierze. Zamawiający dopuszcza jako próbkę przedłożenie dyplomu/certyfikatu opracowanego na potrzeby innego zamawiającego pod warunkiem, że próbka będzie wykonana na oferowanym i spełniającym warunki opisu zamówienia papierze.  w części II – jednego tytułu i była wydrukowana w ciągu ostatnich trzech lat (tj. 3 lat przed upływem terminu składania ofert). Próbka powinna zawierać materiał graficzny, ilustracje, wydrukowane na papierze 80-90 g/m2 z oprawą miękką klejoną okładka karton 230-300 g/m2.  w części III - z jednego próbnego wydruku pozycji nr 1c, 4, 7, 8, 14, 19 opisu przedmiotu zamówienia/zestawienia asortymentowo-wartościowego według załączonego wzoru. Próbka powinna być wykonana na oferowanym do realizacji zamówienia przez wykonawcę papierze oraz spełniać wymagania określone dla danej pozycji. Zamawiający dopuszcza jako próbkę przedłożenie równoważnych pozycji asortymentowych opracowanych na potrzeby innego zamawiającego pod warunkiem, że próbki będą spełniać warunki opisu zamówienia w danej pozycji asortymentowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) ofertę składa (oraz podpisuje) pełnomocnik (np. Lider Konsorcjum) w imieniu wszystkich Wykonawców, 3) stosowne pełnomocnictwo w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub kopii poświadczonej notarialnie opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. Wykonawców określonych w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp), zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 59 ustawy Pzp).Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 4) Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający jako Załącznik do SWZ zamieścił PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, który określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach unormowania zawartego w art. 455 ustawy Pzp.3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych, wymagająca jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.5. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/awf_wroc.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 12:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie w części I jest finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Aktywny powrót do szkoły - realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie dolnośląskim i opolskim.Celem głównym projektu jest przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć ruchowych w ramach walki ze skutkami pandemii oraz promocja i wdrażanie regularnej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w części I, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zamawiający informuje, że środki przewidziane na część I postępowania są środkami celowymi, tzn. mogą stanowić zabezpieczenie finansowe tyko w ramach wskazanej części
2021-05-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.