eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Remonty nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie Gminy Kobylnica poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie w latach 2023-2024Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie Gminy Kobylnica poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie w latach 2023-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365696881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wodna 20 lokal 2

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (59) 841 59 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwkobylnica.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie Gminy Kobylnica poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie w latach 2023-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a444afc-8839-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037226/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Naprawa nawierzchni dróg gruntowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica .
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza,
awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@cuwkobylnica.pl . Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica reprezentowane przez Dyrektora, adres email: sekretariat@cuwkobylnica.pl, tel. 59 841 59 12;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem email: j.mielczarek@kobylnica.eu tel. 59 858 62 00 wew. 259;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
b) art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp;
4) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązane jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy w związku z realizacją zadań dot. realizacji niniejszego zamówienia publicznego;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt. 1 świadczące obsługę w tym prawną i informatyczną na rzecz Zamawiającego;
6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, a jeżeli czas trwania umowy jest dłuższy – okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.OZ.271.1.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu, naprawy nawierzchni dróg gruntowych poprzez ich mechaniczne profilowanie i zagęszczenie, na terenie gminy Kobylnica w latach 2023-2024.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) mechaniczne profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych równiarką samojezdną z dociskiem,
2) zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni walcem samojezdnym gumowym,
3) zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni walcem samojezdnym gumowo – metalowym wibracyjnym.
3. Szacunkowy obmiar godzin pracy sprzętu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w całym okresie realizacji zamówienia wynosi szacunkowo łącznie 1 600 maszynogodzin i obejmuje:
1) mechaniczne profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych równiarką samojezdną z dociskiem - 800 maszynogodzin,
2) zagęszczenie, utwardzenie wyprofilowanej nawierzchni walcem samojezdnym gumowym- 400 maszynogodzin,
3) zagęszczenie, utwardzenie wyprofilowanej nawierzchni walcem samojezdnym gumowo - metalowym wibracyjnym - 400 maszynogodzin.
4. Powyższe ilości godzin są ilościami szacunkowymi i podanymi w celu wyliczenia ceny oferty oraz mogą ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu pomiędzy poszczególnymi ilościami maszynogodzin, bez zmiany łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w umowie.
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa:
1) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ,
3) wykaz dróg objętych przedmiotem zamówienia, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom wg kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wprowadzenia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116):
Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał jedną lub dwie lub trzy roboty budowlane polegające na naprawie lub remoncie nawierzchni gruntowych dróg poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie o wartości łącznej brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) gdzie przez jedną robotę rozumie się roboty budowlane wykonywane na podstawie jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (Wykonawcy występujący wspólnie);
2. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu; Pełnomocnictwo składa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI ust. 13-14;
3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Pełnomocnictwo składa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI ust. 13-14;
4. w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 podmiotu udostępniającego oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego, przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
1) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
2) zmiana w zakresie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
4) zmiany są konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa mających związek z realizacją Umowy,
5) zmiany dotyczą terminów płatności i sposobu rozliczenia,
6) zmiany dotyczą okoliczności przewidzianych na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
7) terminu obowiązywania umowy, w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych –
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach opisanych w poniższych ustępach, przy czym przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno ich wzrost jak i obniżenie, względem ceny materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy (co oznacza, iż wynagrodzenie może ulec zarówno podwyższeniu, jak i obniżeniu).
5. Maksymalny wzrost ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustala się na poziomie 15% w stosunku do wartości oferty Wykonawcy, a początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień podpisania umowy.
6. Zmiana wynagrodzenia odbywać się będzie z uwzględnieniem wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. W efekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy nie może wzrosnąć łącznie o więcej niż 15 % w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.