eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOOgłoszenie z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046830 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Przetargów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000144733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hugo Kołłątaja 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-332

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.mir.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowy Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72948936-ada8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stałydostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;12.2.Komputerklasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV2GHZ, jeden zsystemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowszewersje;12.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej wnajnowszej wersji wprzypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;12.4. Włączona obsługaJavaScript;12.5.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.13.Zamawiającyzgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanychdanych tj. plikówo wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,csv, jpg, jpeg, tif,tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,gz, gzip, 7z, html,xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,XMLenc.14. Zamawiającyzgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na tematkodowania i czasu odbiorudanych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej izapisany, widoczny jest wSystemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwośćotworzenia pliku dostępna jestdopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminuotwarcia ofert.15. Oznaczenieczasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłemczasu.16. Oświadczenia, wnioski,zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego,uważa się za dokumenty złożone wterminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przedupływem tego terminu (godziny pracyZamawiającego: 7.30-15.30 w dni robocze). Za datę wpływuoświadczeń, wniosków, zawiadomień orazinformacji przekazywanym za pośrednictwem Platformy, zadatę wpływu oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ichzłożenia/wysłania na Platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu w MIR-PIB. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB oraz uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz o art. 74 ustawy Pzp;.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Jeśli zaś postępowanie o zamówienie publiczne jest realizowane w ramach projektu finansowanego z zewnętrznych źródeł (programów unijnych, krajowych, umów dwustronnych), to okres przechowywania danych osobowych i dokumentacji określony jest w umowach o dofinansowanie, wytycznych danego programu lub instytucji finansującej. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.8. Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym - profilowaniu. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/11/FZP/FI/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 4 zadania. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, ilości poszczególnego asortymentu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz rzeczowo-cenowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ2. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres i wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji przedstawiono w poniższej tabeli:Lp Nazwa Zamówienia podstawowe Opcja1 komputer przenośny biurowy 6 62 komputer przenośny wydajny 3 33 komputer PC 2 24 Dysk SSD 240GB 6 65 Dysk SSD 2TB 1 16 stacja dokująca 1 17 monitor 28" 2 28 monitor 34" 1 19 bateria do laptopa 1 110 mysz 6 611 hub usb 3 312 pianka czyszcząca 3 313 gaz czyszczący 6 614 kabel hdmi 8 815 zasilacz uniwersalny 2 216 Access Point 10 1017 RJ45 100 10018 podstawka chłodząca 2 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres i wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji przedstawiono w poniższej tabeli:Lp Nazwa Zamówienia podstawowe Opcja1 komputer przenośny biurowy 6 62 komputer przenośny wydajny 3 33 komputer PC 2 24 Dysk SSD 240GB 6 65 Dysk SSD 2TB 1 16 stacja dokująca 1 17 monitor 28" 2 28 monitor 34" 1 19 bateria do laptopa 1 110 mysz 6 611 hub usb 3 312 pianka czyszcząca 3 313 gaz czyszczący 6 614 kabel hdmi 8 815 zasilacz uniwersalny 2 216 Access Point 10 1017 RJ45 100 10018 podstawka chłodząca 2 23. Zamawiający będzie udzielać zamówień w ramach prawa opcji do 100% w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania Zamawiającego na sprzęt objęty niniejszym postępowaniem w związku z bieżącą działalnością Zamawiającego w tym zmian stanu zatrudnienia Zamawiającego, zmian w zakresie pracy zdalnej pracowników, realizacji projektów, realizacji zleceń zewnętrznych oraz dysponowania środkami finansowymi na realizację zamówienia objętego prawem opcji.4. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane bezpośrednio po wykorzystaniu poszczególnych pozycji zamówienia podstawowego.5. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w ramach prawa opcji w pełnym zakresie tj. w liczbach podanych w tabeli powyżej. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem przed zamówieniem.8. Ilość podana w załączniku nr 2, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż o 30 % ilości w przypadku zmniejszenia zamawianej ilości

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Mając na uwadze zapisy art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w formie aneksu podpisanego przez obie strony w następujących okolicznościach:1) zmiana terminów realizacji dostaw cząstkowych w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy Zamawiający uzna w szczególności siłę wyższą. W przypadku wystąpienia jednej z wymienionych okoliczności o których mowa w § 6 ust. 1 termin realizacji może ulec przesunięciu o czas trwania zdarzenia.2) zmiany dotyczącej dostarczanego sprzętu lub jego elementu (w tym oprogramowania) na sprzęt (element, oprogramowanie) o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą jak ustalona w umowie i na identycznych lub lepszych warunkach gwarancji jak określone w umowie, w sytuacji gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert) lub czasowej niedostępności na rynku, co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta lub innym dokumentem, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,3) zmiany numerów katalogowych asortymentu będącego przedmiotem umowy,4) zmiany nazw handlowych asortymentu będącego przedmiotem umowy,5) zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu w ramach poszczególnych pozycji, załącznika 2 w dostosowaniu do bieżącego zapotrzebowania pod warunkiem nieprzekroczenia wartości brutto umowy, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4,6) zmiana cen brutto w stosunku do podanych w załączniku nr 2 (opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy) w okoliczności zmiany wysokości podatku od towarów i usług, pod warunkiem zachowania stawek wynagrodzenia netto,7) zmiana danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy,8) zmiana danych Zamawiającego,9) zmiana osób nadzorujących realizację umowy, o których mowa w § 4 ust. 8.10) inne zmiany przewidziane w ustawie Pzp w szczególności z art. 455 ustawy Pzp.2. W sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt 1) Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności przedłoży wniosek o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-13

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.