eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołczygłowy › Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminy Kołczygłowy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminy Kołczygłowy w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁCZYGŁOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słupska 56

1.5.2.) Miejscowość: Kołczygłowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-140

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598213231

1.5.8.) Numer faksu: 598213597

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@kolczyglowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolczyglowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91f67e39-6aa7-4c75-8934-8ae1fdd996b7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminy Kołczygłowy w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdb178f4-7230-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023640/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminy Kołczygłowy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na podstawie umowy powierzenia grantu Nr 3783/2022

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473380/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RII.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 15040,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminy Kołczygłowy w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
2. Realizacja zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i uruchomieniem urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) wraz z zestawem oryginalnych pełnowartościowych tonerów wyprodukowanych przez producenta oferowanego urządzenia. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Koszt dostawy urządzenia wraz z jego przygotowaniem do użytkowania należy uwzględnić w cenie urządzenia i nie powinien on stanowić odrębnej pozycji na dokumencie rozliczeniowym.
4. Dostarczany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE – jeżeli są wymagane).
5. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach:
1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności
2) Elastyczność w użytkowaniu
3) Proste i intuicyjne użytkowanie
4) Czytelna informacja
5) Tolerancja na błędy
6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku
7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
8) Percepcja równości
6. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zmawiającego tj. do Urzędu Gminy w Kołczygłowach 77-140 Kołczygłowy, ul. Słupska 56.
7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne sprzętu zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane dostawy stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres minimum 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający realizuje przedmiotową inwestycję na podstawie:
1) Dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na podstawie umowy powierzenia grantu Nr 3783/2/2022.
10. Rozwiązania równoważne:
1) W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów/źródła/szczególnego procesu który mógłby charakteryzować produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
3) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".
4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30121100-4 - Fotokopiarki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

30216110-0 - Skanery komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18204,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18204,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18204,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: S. Mokrosiński P. Witkowski GED s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190892809

7.3.3) Ulica: ul. Niepołomicka 43/U2

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18204,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.