eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu "Nowe perspektywy zawodowe" - II (z podziałem na 9 części)Ogłoszenie z dnia 2022-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu „Nowe perspektywy zawodowe” - II (z podziałem na 9 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070811913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademii Umiejętności 1a

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@cuw.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.bielsko-biala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.plhttps://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/df911cc7-d872-46d5-903e-c4d2bea43ac7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu „Nowe perspektywy zawodowe” - II (z podziałem na 9 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de570e82-4210-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00043322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000454/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu „Nowe perspektywy zawodowe” - II (z podziałem na 9 części)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Nowe perspektywy zawodowe” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266990/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.OM.261.6.2021.KS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tachimetr elektroniczny
(dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38200000-7 - Przyrządy geologiczne i geofizyczne

4.5.5.) Wartość części: 20343,90 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maszyna wytrzymałościowa do pracowni mechanicznej
(dla Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych I Mechanicznych Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38425500-5 - Aparaty do oceny wytrzymałości

4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Młot udarnościowy do pracowni mechanicznej
dla Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych I Mechanicznych Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 19105,69 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Twardościomierz ultradźwiękowy do pracowni mechanicznej
dla Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych I Mechanicznych Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 13414,63 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mikroskop metalograficzny odwrócony z oprogramowaniem do pracowni mechanicznej
dla Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych I Mechanicznych Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38513200-6 - Mikroskopy metalurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 13414,63 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Suwmiarka z czujnikiem zegarowym do pracowni mechanicznej
dla Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych I Mechanicznych Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 4308,94 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pomoce dydaktyczne do pracowni spedycyjnej
dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38561110-9 - Tachometry

48450000-7 - Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

4.5.5.) Wartość części: 25400,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pomoce dydaktyczne do pracowni nauki jazdy
dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34151000-0 - Symulatory jazdy

4.5.5.) Wartość części: 63800,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt komputerowy do pracowni mechanicznej
dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38520000-6 - Skanery

4.5.5.) Wartość części: 23700,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części nr 1 najwyżej oceniona została oferta Wykonawcy LUKRUM Kamil Bielecki,
ul. Mieszka I 6a, 82-500 Kwidzyn z ceną ofertową 39 800,00 zł brutto, która przekracza kwotę 25 023,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Abplanalp Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5210081409

7.3.3) Ulica: ul. Kostrzyńska 36

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-979

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W części nr 3 najwyżej oceniona została oferta Wykonawcy Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36,
02-979 Warszawa z ceną ofertową 30 000,00 zł brutto, która przekracza kwotę 23 500,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Abplanalp Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5210081409

7.3.3) Ulica: ul. Kostrzyńska 36

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-979

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Abplanalp Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5210081409

7.3.3) Ulica: ul. Kostrzyńska 36

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-979

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3075,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIOTR PACHCZYŃSKI PHU FAKTOR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7641012963

7.3.3) Ulica: ul. Jagiellońska 26

7.3.4) Miejscowość: Chodzież

7.3.5) Kod pocztowy: 64-800

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3075,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ po uchyleniu się od zawarcia umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszej części, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części nr 7 (po uchyleniu) najwyżej oceniona została oferta Wykonawcy LUKRUM Kamil Bielecki, ul. Mieszka I 6a, 82-500 Kwidzyn z ceną ofertową 84 000,00 zł brutto, która przekracza kwotę 31 242,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AST - Design Iwona Buczny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6112201037

7.3.3) Ulica: ul. Sarnia 25

7.3.4) Miejscowość: Karpacz

7.3.5) Kod pocztowy: 58-540

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 85 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: X3D Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8421781039

7.3.3) Ulica: Zaułek Drozdowy 2

7.3.4) Miejscowość: Bytów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.