eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › Zakup ciągników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup ciągników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 2A

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-204

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp-krasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-krasnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ciągników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fea94749-901a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00031604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527413

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP/7/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 406504,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą 2 sztuk ciągników rolniczych spełniających poniższe wymagania i parametry techniczne:
• Fabrycznie nowe, rok produkcji 2023;
• Silnik minimum czterocylindrowy, Diesel chłodzony cieczą, o mocy 68 do 75KM, o mocy znamionowej silnika określonej w świadectwie homologacji nie mniejszej niż 50 kW;
• Dopuszczalna masa całkowita - DMC ciągnika do 5100kg;
• Udźwig tylnego TUZ-a minimum 2.900kg, udźwig TUZ-a przedniego minimum 2.500kg;
• Podnośnik hydrauliczny sterowany mechanicznie;
• Trzy pary wyjść hydraulicznych z tyłu pojazdu, minimum dwie pary z przodu;
• Kolumna kierownicy regulowana;
• Wspomaganie kierownicy;
• Kabina wyposażona w fotel operatora i fotel pasażera, oraz wentylator wysokowydajny z regulacją prędkości;
• Pojazdy rejestrowane na 2 osoby;
• Fotel dla operatora regulowany pneumatycznie oraz z pasem bezpieczeństwa;
• Kabina klimatyzowana, wyposażona w radio i lusterka zewnętrzne na wysięgnikach teleskopowych oraz szyberdach;
• Ciągniki wyposażone w światło ostrzegawcze pomarańczowe, po 2 lampy LED w kolorze pomarańczowym, dwie z przodu i dwie z tyłu kabiny (na wysokości powyżej reflektorów roboczych);
• Ciągniki wyposażone w obciążniki z przodu o wadze minimum 140 kg, oraz w obciążniki kół tylnych;
• Ciągniki wyposażone w WOM tylny z dwoma prędkościami, oraz WOM przedni;
• Sterowanie WOM i TUZ-em z kabiny kierowcy- operatora;
• Ciągniki wyposażone z przodu w zaczep holowniczy, z tyłu w zaczep transportowy do przyczepy z szyną wielootworową, zaczep przesuwny i belkę dolną;
• Napęd ciągników na cztery koła, przedni napęd załączany z kabiny kierowcy;
• Ogumienie wymagane: Przód 320 do 380/70 R20 do 24; tył 420 do 480/70 R28 do 30;
• Błotniki przednie obrotowe, tylne poszerzane;
• Układ zawieszenia narzędzi, maszyn, sprzętu trzypunktowy z końcówkami hakowymi i śrubą centralną;
• Układ pneumatyczny na przyczepy ( 2+1);
• Oś przednia z blokadą dyferencjału;
• Maksymalna prędkość jazdy do 40km/h (dla ruchu drogowego);
• Skrzynia biegów 24+24 z rewersem mechanicznym zsynchronizowanym;
• Pompa hydrauliczna do hydrauliki zewnętrznej o wydajności minimum 50 L/min;
• Gwarancja na dwa ciągniki minimum 12 miesięcy od daty odbioru pojazdu;
• Instrukcja obsługi, katalog - wykaz części zamiennych opracowany w języku polskim;
• Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi pojazdów potwierdzone na piśmie dla minimum pięciu pracowników. Szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie kupującego w trakcie odbioru ciągników;
• Jeden Oferent zapewnia dostawę nowych ciągników rolniczych w ilości sztuk 2, tej samej marki;
• Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych;
• Dostawa ciągników przez Sprzedającego do wskazanego miejsca odbioru przez Kupującego będzie bezpłatna;
• Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1651) w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 483390,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 483390,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 483390,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 650124374

7.3.3) Ulica: Słowackiego 17

7.3.4) Miejscowość: Radymno

7.3.5) Kod pocztowy: 37-550

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 483390,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.