eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › Zakup ciągników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w KraśnikuOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ciągników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 2A

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-204

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp-krasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-krasnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ciągników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fea94749-901a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem
Platformy znajdującej się pod adresem: https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3.Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt
8 niniejszego rozdziału: 3.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl .3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania”
zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło,
wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie 6
godzin, w związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 3.4. Po założeniu konta Wykonawca
ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się
datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. 5. Treść pytań (bez
ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ,
Zamawiający zamieści za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa, tel. +48 22 257 22 23 ; email:
oneplace@marketplanet.pl. 7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 7.1. Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES. 7.2.
Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego
dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 8.1. Stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 8.2. Komputer klasy PC lub MAC,
o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 8.3.
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 8.4. Włączona obsługa JavaScript; 8.5.
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku,reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, ul.Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik tel.(+48) 81 8264126, fax: (+48) 81 8251027, e-mail:
sekretariat@zdp-krasnik.pl; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup ciągników na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku"(oznaczenie sprawy: ZDP/7/TP/2023) prowadzonym w trybie podstawowym; 3) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm.),dalej „ustawa Pzp”; 4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5)obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 7) posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie
przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 9) odbiorcą
Pani/Pana
danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku oraz spółka
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na
której Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, działającą pod adresem: https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/7/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą 2 sztuk ciągników rolniczych spełniających poniższe wymagania i parametry techniczne:
• Fabrycznie nowe, rok produkcji 2023;
• Silnik minimum czterocylindrowy, Diesel chłodzony cieczą, o mocy 68 do 75KM, o mocy znamionowej silnika określonej w świadectwie homologacji nie mniejszej niż 50 kW;
• Dopuszczalna masa całkowita - DMC ciągnika do 5100kg;
• Udźwig tylnego TUZ-a minimum 2.900kg, udźwig TUZ-a przedniego minimum 2.500kg;
• Podnośnik hydrauliczny sterowany mechanicznie;
• Trzy pary wyjść hydraulicznych z tyłu pojazdu, minimum dwie pary z przodu;
• Kolumna kierownicy regulowana;
• Wspomaganie kierownicy;
• Kabina wyposażona w fotel operatora i fotel pasażera, oraz wentylator wysokowydajny z regulacją prędkości;
• Pojazdy rejestrowane na 2 osoby;
• Fotel dla operatora regulowany pneumatycznie oraz z pasem bezpieczeństwa;
• Kabina klimatyzowana, wyposażona w radio i lusterka zewnętrzne na wysięgnikach teleskopowych oraz szyberdach;
• Ciągniki wyposażone w światło ostrzegawcze pomarańczowe, po 2 lampy LED w kolorze pomarańczowym, dwie z przodu i dwie z tyłu kabiny (na wysokości powyżej reflektorów roboczych);
• Ciągniki wyposażone w obciążniki z przodu o wadze minimum 140 kg, oraz w obciążniki kół tylnych;
• Ciągniki wyposażone w WOM tylny z dwoma prędkościami, oraz WOM przedni;
• Sterowanie WOM i TUZ-em z kabiny kierowcy- operatora;
• Ciągniki wyposażone z przodu w zaczep holowniczy, z tyłu w zaczep transportowy do przyczepy z szyną wielootworową, zaczep przesuwny i belkę dolną;
• Napęd ciągników na cztery koła, przedni napęd załączany z kabiny kierowcy;
• Ogumienie wymagane: Przód 320 do 380/70 R20 do 24; tył 420 do 480/70 R28 do 30;
• Błotniki przednie obrotowe, tylne poszerzane;
• Układ zawieszenia narzędzi, maszyn, sprzętu trzypunktowy z końcówkami hakowymi i śrubą centralną;
• Układ pneumatyczny na przyczepy ( 2+1);
• Oś przednia z blokadą dyferencjału;
• Maksymalna prędkość jazdy do 40km/h (dla ruchu drogowego);
• Skrzynia biegów 24+24 z rewersem mechanicznym zsynchronizowanym;
• Pompa hydrauliczna do hydrauliki zewnętrznej o wydajności minimum 50 L/min;
• Gwarancja na dwa ciągniki minimum 12 miesięcy od daty odbioru pojazdu;
• Instrukcja obsługi, katalog - wykaz części zamiennych opracowany w języku polskim;
• Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi pojazdów potwierdzone na piśmie dla minimum pięciu pracowników. Szkolenie ma być przeprowadzone w siedzibie kupującego w trakcie odbioru ciągników;
• Jeden Oferent zapewnia dostawę nowych ciągników rolniczych w ilości sztuk 2, tej samej marki;
• Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych;
• Dostawa ciągników przez Sprzedającego do wskazanego miejsca odbioru przez Kupującego będzie bezpłatna;
• Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1651) w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych
ofert. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert wymienionych poniżej oraz sposób oceny zawarty jest w rozdziale 16 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
a)oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. b)w przypadku, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 do SWZ.
3.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie następującym:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu umowy,
b) zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.
c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,
d) zmiany formy organizacyjnej / prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.).
e) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
f) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl (zgodnie z wymaganiami w SWZ)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.