eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywcza › Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.Zaprojektuj IWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.Krzywcza OrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpoluOgłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031163 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.ZaprojektujIWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.KrzywczaOrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywcza

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900393

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krzywcza 36

1.4.2.) Miejscowość: Krzywcza

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-755

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 16/671-14-86

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krzywcza.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031163

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00030568/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
19.13. Tajemnica przedsiębiorstwa:Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.19.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.19.14 Wycofanie złożonej oferty Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. W tym celu należy postępować zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy dostępnej na Platformie. Wykonawca po upływie składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofania ofert.19.14.1 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1320) z wyjątkiem osób tzw. samozatrudnionych w szczególności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także geodetów, geologów (posiadających wiadomości specjalne)

Po zmianie:
19.13. Tajemnica przedsiębiorstwa:Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.19.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.19.14 Wycofanie złożonej oferty Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. W tym celu należy postępować zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy dostępnej na Platformie. Wykonawca po upływie składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofania ofert.19.14.1 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.-Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1320) z wyjątkiem osób tzw. samozatrudnionych w szczególności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także geodetów, geologów (posiadających wiadomości specjalne)- Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający ustala wymagane wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: A. 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – dla Części 1 -PEŁNNA NAZWA ZADANIA ZNAJDUJĄCA SIĘ W SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:„Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza” oraz Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-27 09:00

Po zmianie:
2021-04-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-27 09:15

Po zmianie:
2021-04-28 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-05-26

Po zmianie:
2021-05-27

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.