eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywcza › Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.Zaprojektuj IWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.Krzywcza OrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpoluOgłoszenie z dnia 2021-05-21


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061682 z dnia 2021-05-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.Zaprojektuj
IWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.Krzywcza
OrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywcza 36

1.5.2.) Miejscowość: Krzywcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-755

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16/671-14-86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krzywcza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.Zaprojektuj
IWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.Krzywcza
OrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4470eb9a-9970-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007795/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030568/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SGI.271.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1591456,26 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa zadania

p.n.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza”
oraz Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku
świetlicy wiejskiej w Reczpolu.

Realizowane w ramach projektu
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu”.
12.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ (CZĘŚĆ I) oraz załączniku . Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy– załącznik nr 7 do SWZ (CZĘŚĆ I),
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących -załącznik nr 7 do SWZ
- Etap I
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 79 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza (projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót wraz z kosztorysami w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowę;)
- Etap II
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza w tym dostawia, montaż i uruchomienie 79 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę biologicznych oczyszczalni ścieków z instalacjami doziemnymi kanalizacji sanitarnej odprowadzającymi ścieki grawitacyjnie lub ciśnieniowo z istniejącego budynku wraz z dostosowaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku do współpracy z projektowaną oczyszczalnią. Zakres robót obejmuje również odprowadzenie ścieków oczyszczonych do zbiorników buforowych, studni chłonnych lub cieków wodnych wraz z zasilaniem elektrycznym oczyszczalni, przepompowni, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji i powykonawczej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 1538534,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PEŁNA NAZWA ZADANIA
p.n.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza”
oraz Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku
świetlicy wiejskiej w Reczpolu.

Realizowane w ramach projektu
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu”.
12.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja zostały zawarte w załączniku 8a do SWZ (CZĘŚĆ II). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy– załącznik nr 7a do SWZ (CZĘŚĆ II)
12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących -załącznik nr 7 a do SWZ
b) CZĘŚĆ 2. „Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.5.5.) Wartość części: 52922,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1280700,6

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1280700,6

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1280700,6

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOFIRMA Przemysław Gruszka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6612287160

7.3.3) Ulica: L.Waryńskiego 18a

7.3.4) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

7.3.5) Kod pocztowy: 27-400

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1280700,60

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-04-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca nie złożył żądanych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29520

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29520

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

2021-05-21 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.