eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywcza › Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.Zaprojektuj IWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.Krzywcza OrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpoluOgłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030568 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.ZaprojektujIWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.KrzywczaOrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywcza 36

1.5.2.) Miejscowość: Krzywcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-755

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16/671-14-86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krzywcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.ZaprojektujIWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.KrzywczaOrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4470eb9a-9970-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007795/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza do konkretnego wykonawcy.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.\20.8. Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).20.12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.20.13. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 30.2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36, w imieniu której działa Urząd Gminy Krzywcza reprezentowana przez Wójta Gminy Krzywcza. 30.3. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie pod numerem 16 671 14 86 lub przy pomocy poczty e-mail: sekretariat@krzywcza.pl30.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza” oraz Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu prowadzonym w trybie podstawowym30.4.1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp, 30.4.2. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,30.4.3. Niezależnie od postanowień zawartych powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,30.4.4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,30.4.5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;30.4.6. Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;30.4.7. Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 30.4.8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SGI.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa zadania p.n.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza”oraz Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu. Realizowane w ramach projektu„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu”.12.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ (CZĘŚĆ I) oraz załączniku . Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy– załącznik nr 7 do SWZ (CZĘŚĆ I), 12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących -załącznik nr 7 do SWZ- Etap I 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 79 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza (projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót wraz z kosztorysami w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowę;) - Etap II1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza w tym dostawia, montaż i uruchomienie 79 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę biologicznych oczyszczalni ścieków z instalacjami doziemnymi kanalizacji sanitarnej odprowadzającymi ścieki grawitacyjnie lub ciśnieniowo z istniejącego budynku wraz z dostosowaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku do współpracy z projektowaną oczyszczalnią. Zakres robót obejmuje również odprowadzenie ścieków oczyszczonych do zbiorników buforowych, studni chłonnych lub cieków wodnych wraz z zasilaniem elektrycznym oczyszczalni, przepompowni, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji i powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena (koszt) 60%2. Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi 40% Razem 100%24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. CENA – 60%Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%Cena oferty badanejOferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.24.3. PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI ( gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji)Wykonawca deklaruje, o jaki okres wydłuży gwarancję w formularzu oferty. Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 36 miesięcy.Zamawiający, oceniając warunki gwarancji i rękojmi, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja w stosunku do minimalnie wymaganego okresu 36 miesięcy gwarancjiOkres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja i rękojmia 0 0 pktZaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy5 miesięcy 5 pktZaznaczając wydłużenie o „5”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 41 miesięcy 10 miesięcy 15 pktZaznaczając wydłużenie o „15”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 46 miesięcy15 miesięcy 25 pktZaznaczając wydłużenie o „15”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 51 miesięcy24 miesiące 40 pktZaznaczając wydłużenie o „24”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 60 miesięcyZamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona w tym zaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40) Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formułyP = PC + Gn Gdzie:PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,Gn – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi”Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI”Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena (koszt) 60%2. Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi 40% Razem 100%24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. CENA – 60%Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%Cena oferty badanejOferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.24.3. PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI ( gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji)Wykonawca deklaruje, o jaki okres wydłuży gwarancję w formularzu oferty. Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 36 miesięcy.Zamawiający, oceniając warunki gwarancji i rękojmi, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja w stosunku do minimalnie wymaganego okresu 36 miesięcy gwarancjiOkres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja i rękojmia 0 0 pktZaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy5 miesięcy 5 pktZaznaczając wydłużenie o „5”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 41 miesięcy 10 miesięcy 15 pktZaznaczając wydłużenie o „15”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 46 miesięcy15 miesięcy 25 pktZaznaczając wydłużenie o „15”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 51 miesięcy24 miesiące 40 pktZaznaczając wydłużenie o „24”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 60 miesięcyZamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona w tym zaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40) Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formułyP = PC + Gn Gdzie:PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,Gn – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi”Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI”Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PEŁNA NAZWA ZADANIA p.n.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza”oraz Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu. Realizowane w ramach projektu„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu”.12.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja zostały zawarte w załączniku 8a do SWZ (CZĘŚĆ II). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy– załącznik nr 7a do SWZ (CZĘŚĆ II)12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących -załącznik nr 7 a do SWZb) CZĘŚĆ 2. „Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena (koszt) 60%2. Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi 40% Razem 100%24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. CENA – 60%Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%Cena oferty badanejOferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.24.3. PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI ( gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji)Wykonawca deklaruje, o jaki okres wydłuży gwarancję w formularzu oferty. Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 36 miesięcy.Zamawiający, oceniając warunki gwarancji i rękojmi, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja w stosunku do minimalnie wymaganego okresu 36 miesięcy gwarancjiOkres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja i rękojmia 0 0 pktZaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy5 miesięcy 5 pktZaznaczając wydłużenie o „5”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 41 miesięcy 10 miesięcy 15 pktZaznaczając wydłużenie o „15”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 46 miesięcy15 miesięcy 25 pktZaznaczając wydłużenie o „15”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 51 miesięcy24 miesiące 40 pktZaznaczając wydłużenie o „24”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 60 miesięcyZamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona w tym zaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40) Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formułyP = PC + Gn Gdzie:PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,Gn – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi”Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI”Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena (koszt) 60%2. Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi 40% Razem 100%24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. CENA – 60%Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%Cena oferty badanejOferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.24.3. PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI ( gdzie okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji)Wykonawca deklaruje, o jaki okres wydłuży gwarancję w formularzu oferty. Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 36 miesięcy.Zamawiający, oceniając warunki gwarancji i rękojmi, weźmie pod uwagę okres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja w stosunku do minimalnie wymaganego okresu 36 miesięcy gwarancjiOkres, o jaki zostanie wydłużona gwarancja i rękojmia 0 0 pktZaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy5 miesięcy 5 pktZaznaczając wydłużenie o „5”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 41 miesięcy 10 miesięcy 15 pktZaznaczając wydłużenie o „15”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 46 miesięcy15 miesięcy 25 pktZaznaczając wydłużenie o „15”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 51 miesięcy24 miesiące 40 pktZaznaczając wydłużenie o „24”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 60 miesięcyZamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona w tym zaznaczając wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40) Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formułyP = PC + Gn Gdzie:PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,Gn – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji/ rękojmi”Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI/ RĘKOJMI”Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej : a) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości.*W przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.- W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą łącznie spełniać warunek.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:a) (DLA CZĘŚCI I)Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje Projektanta w zakresie branży sieci i instalacji sanitarnych, która:posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,- posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako Projektant branży sieci i instalacji sanitarnych- brała udział w pracach projektowych polegających na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla inwestycji, polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie 40 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uruchomieniem w ramach jednego przedsięwzięcia i wartości projektowej inwestycji minimum 1 000 000,00 zł. bruttob) (DLA CZĘŚCI I)Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje Projektanta w zakresie branży sieci i instalacji elektrycznych, która:posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, -- posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako Projektant w zakresie branży sieci i instalacji elektrycznych(DLA CZĘŚCI I)c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - kierowała minimum jedną budową przez cały okres realizowanej inwestycji tzn. od momentu przekazania placu budowy do podpisania protokołu odbioru końcowego, polegającą na na budowie, przebudowie lub rozbudowie 40 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uruchomieniem w ramach jednego przedsięwzięcia i wartości zrealizowanej inwestycji minimum 1 000 000,00 zł. brutto - posiada minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy w zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych(DLA CZĘŚCI II)d) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - posiada minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy w zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych(DLA CZĘŚCI I i CZĘŚCI II)e) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. -- posiada minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót w zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,16. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 (obligatoryjne) oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 (fakultatywne) 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.2.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć (DLA CZĘŚCI I i CZĘŚCI II):a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, określonych w rozdziale 15 pkt 15.1. ppkt 4 niniejszej SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ),18.2.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (DLA CZĘŚCI I)a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,3. OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)4. OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy)5. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy). 8. WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami; (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów.6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ (CZĘŚĆ I) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7a do SWZ (CZĘŚĆ II)Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ (CZĘŚĆ I) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7a do SWZ (CZĘŚĆ II)Zakres zmian dotyczy m.in. Wynagrodzenie określone w umowie, Terminu realizacji zadnia ustalonego w umowie, Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.6. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika budowy. Zamawiający może dokonać zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdym czasie, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia, okoliczności związanych z wpływem COVID-19 na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku:a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy;nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego; zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego; wystąpienia robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia, ) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny wniosek do drugiej strony. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

19.13. Tajemnica przedsiębiorstwa:Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.19.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.19.14 Wycofanie złożonej oferty Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. W tym celu należy postępować zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy dostępnej na Platformie. Wykonawca po upływie składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofania ofert.19.14.1 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.-Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1320) z wyjątkiem osób tzw. samozatrudnionych w szczególności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także geodetów, geologów (posiadających wiadomości specjalne)- Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający ustala wymagane wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: A. 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – dla Części 1 -PEŁNNA NAZWA ZADANIA ZNAJDUJĄCA SIĘ W SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:„Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza” oraz Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu.
2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.