eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olszyna › Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych Dolnośląskiego Zespołu Szkół w BiedrzychowicachOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230915862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Biedrzychowice

1.5.2.) Miejscowość: Olszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-830

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757221570

1.5.8.) Numer faksu: 757221570

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzs@biedrzychowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzs.biedrzychowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9769930f-7922-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025503/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, skrzynka ePUAP Zamawiającego: /dzsbiedrzychowice/SkrytkaESP
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dzs@biedrzychowice.pl Przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia ofert lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na liście wszystkich postępowań w miniPortalu.
11. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż sposób polegający na użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazany w SWZ.
12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Maciej Baranowski- tel. 75 722 15 70, mail: dzs@biedrzychowice.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach, adres: Biedrzychowice 20,59-830 Olszyna, tel.: 75 722 1570, adres e-mail: dzs@biedrzychowice.pl
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tel. 75 722 15 70, e-mail: iodo@biedrzychowice.pl;

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZS.210.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy zobowiązany jest poinformować Podwykonawcę o zapisach niniejszego rozdziału oraz przedłożyć Zamawiającemu (Administratorowi) oświadczenie Podwykonawcy o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZS.210.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach w ilości:
- Kotłownia olejowa w budynku internatu, Biedrzychowice 82 w ilości 11 000 litrów
- Kotłownia olejowa w budynku administracyjno-mieszkalnym Biedrzychowice 20 w ilości 36 000 litrów
- Kotłownia olejowa w budynku hali sportowej Biedrzychowice 20 w ilości 16 000 litrów
- Kotłownia olejowa w budynku Centrum Praktyk Biedrzychowice 20 w ilości 12 000 litrów

Ogółem 75 000 litrów. Przewidywana średnia ilość dostaw w ciągu trwania umowy- 5; średnia wielkość jednej dostawy- 15 000 litrów

Olej opałowy powinien spełniać wymagania określone w Polskiej normie PN-C-96024: 2011:
– wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
– temperatura zapłonu - min. +56oC
– lepkość kinematyczna w temp. 20oC - 6,00 mm²/s
– skład frakcyjny:
do temperatury 250oC destyluje max. - 65 % (wyrażono ułamkiem objętościowym)
do temperatury 350oC destyluje min. - 85 % (wyrażono ułamkiem objętościowym)

– pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – 0,3 %
– zawartość siarki - max. 0,10 % (wyrażona ułamkiem masowym)
– pozostałość po spaleniu - max. 0,01 % (wyrażona ułamkiem masowym)
– temperatura płynięcia - nie wyższa niż -20oC
– gęstość w temperaturze 15oC - max. 860 kg/m3
– zawartość wody - max. 200 mg/kg
– zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg
– barwa czerwona.
Olej opałowy należy dostarczać cysternami samochodowymi, z zaplombowanymi komorami autocysterny, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/C-04024, wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym urządzeniem- „odmierzaczem” oraz drukarką umożliwiającą wydanie raportu (dowodu wydania) o ilości dostarczonego paliwa do kotłowni. Olej opałowy należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych.

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia zostały zawarte w
projekcie umowy dostawy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 246 ust. 2 Pzp Zamawiający dokona oceny ofert w
oparciu o kryterium ceny (wartość oferty brutto) o wadze 100 %.
2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie 5 dni ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w niniejszej
SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5 oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na sprzedaż paliw płynnych, w tym oleju
opałowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania– załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w tym lekkimi olejami opałowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego na ePUAP: /dzsbiedrzychowice/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.