eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzionków › Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz mebli do placówek oświatowych na terenie Gminy RadzionkówOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz mebli do placówek oświatowych na terenie Gminy Radzionków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIONKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Męczenników Oświęcimia 42

1.5.2.) Miejscowość: Radzionków

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-922

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radzionkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz mebli do placówek oświatowych na terenie Gminy Radzionków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff3f7f55-7918-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025268/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz mebli do placówek oświatowych na terenie Gminy Radzionków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

WIEM, UMIEM, ROZUMIEM - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie za pośrednictwem platformy przetargowej) zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej dostępnymi pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptowania regulaminu korzystania z Platformy przetargowej dostępnego pod adresem:
https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html.
2. Złożenie oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ. 3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie Platformy przetargowej Zamawiającego pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej – udziela dostawca tj. Logintrade S.A., z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-680) ul. Braniborska 2/10; dane kontaktowe: tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8:00 do 16:00. 5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w instrukcji obsługi Platformy przetargowej. 6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346,568,695,15717 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych. 7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. 8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych z siedzibą w Zakładzie Placówek Oświatowych, ul. Kużaja 19, 41-922 Radzionków.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Placówek Oświatowych w Radzionkowie jest Pan Adam Adamczyk, z którym może się Pani / Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: inspektor1@odocn.pl; tel.: 503 724 226.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz mebli do placówek oświatowych na terenie Gminy Radzionków”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74 w zw. z art. 266 oraz art. 291 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. . Zgłoszenie żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KP.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 81453,65 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych na terenie Gminy Radzionków: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie (Zadanie A dla części 1 i 2 ) oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie (Zadanie B dla części 1 i 2). 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Część 1 - Doposażenie sal dydaktycznych w sprzęt
komputerowy i multimedialny obejmuje następujące zadania: Zadanie A- Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie oraz Zadanie B - Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie.
Rozwiązania równoważne
1. Rozwiązania równoważne: Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. 2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „Wykaz materiałów równoważnych”, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Dokumenty stanowią przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp. 5. Brak załączenia „Wykazu materiałów równoważnych” stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, jest równoznaczny z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął pomoce dydaktyczne/asortyment o którym mowa w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. 6. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.

4.2.5.) Wartość części: 62767,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30216110-0 - Skanery komputerowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

39134000-0 - Meble komputerowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

48620000-0 - Systemy operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty brutto (60 % - 60 pkt), skrócenie terminu wykonania zamówienia (30% - 30pkt), Kryterium społeczne (10%-10 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do placówek oświatowych na terenie Gminy Radzionków: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie (Zadanie A dla części 1 i 2 ) oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie (Zadanie B dla części 1 i 2). 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Część 2 - Doposażenie sal dydaktycznych obejmuje następujące zadania: Zadanie A - Zakup, dostawa i montaż mebli w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie oraz Zadanie B - Zakup, dostawa i montaż mebli w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie.
Rozwiązania równoważne:
1. Rozwiązania równoważne: Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. 2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „Wykaz materiałów równoważnych”, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Dokumenty stanowią przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp. 5. Brak załączenia „Wykazu materiałów równoważnych” stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, jest równoznaczny z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął pomoce dydaktyczne/asortyment o którym mowa w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. 6. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.

4.2.5.) Wartość części: 18686,17 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39134000-0 - Meble komputerowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty brutto (60 % - 60 pkt), skrócenie terminu wykonania zamówienia (30% - 30pkt), Kryterium społeczne (10%-10 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu i nie żąda
składania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 2. Dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp zostały szczegółowo opisane w rozdziale XXIII ust. 5 pkt 5.4 SWZ). 3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 6. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane materiały spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy, lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

"Wykaz materiałów równoważnych”, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę. 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Na
formularzu oferty winno być jasno wskazane, iż oferta składana jest wspólnie – należy ujawnić wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. 6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ) składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia, co oznacza, że: 7.1 oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 7.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizatorami Projektu są: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Radzionkowie, 41-922 Radzionków, ul. ks. dr. Józefa Knosały 16 oraz 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie, 41-922 Radzionków, ul. Szymały 36 - jednostki budżetowe Gminy Radzionków, działające w imieniu i na rzecz Gminy Radzionków. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.