eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Dostawa 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach zadania pn. Zakup samochodu osobowego "Mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskimOgłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 9–cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach zadania pn. Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PŁOŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@powiat-plonski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plonski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 9–cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach zadania pn. Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c306601f-7524-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017457/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa 9–cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: :https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cp8x0t02ds
3) poczty elektronicznej: mrowinska@powiat-plonski.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa- klienta/regulamin.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: mrowinska@powiat-plonski.pl
7. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych, oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email mrowinska@powiat-plonski.pl
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Zmawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Rowińska –inspektor w Referacie Zamówień Publicznych,
e-mail: mrowinska@powiat-plonski.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXV. Obowiązek informacyjny
wynikający z art.13 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 9–cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich, wyposażonego w windę hydrauliczną, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim”.
2. Przedmiot zamówienia wg CPV:
34114300-2 Pojazdy opieki socjalnej
34114400-3 Minibusy
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Mikrobusa” zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do SWZ stanowiącego szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, zwanym dalej „samochodem” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, załącznikami do niej, oraz umową.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ww. programu oraz z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.
a) Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1:
b) jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 lub 2022 roku, kompletny wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z Umowy,
c) nie jest ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania),
d) jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego.
7. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy.
8. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
9. Zamawiający z uwagi na przedmiot zamówienia nie dokonuje podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
10. Jeżeli w SWZ lub załącznikach do niej w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostawy, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w SWZ lub załącznikach do niej, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
11. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, o której mowa w rozdziale XX pkt 1.
12. Zamawiający stawia minimalne wymagania w zakresie udzielanej gwarancji:
a) Mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych - Minimum 2 lata
b) Na powłokę lakierniczą - Minimum 2 lata
c) Na perforację korozyjną nadwozia - Minimum 8 lat

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu postępowaniu zastosuje następujące kryteria:
1) cena oferty – waga kryterium 60%
2)okres gwarancji mechanicznej – waga kryterium 20 %
3)okres gwarancji na powłokę lakierniczą – waga kryterium 10 %
4)okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia – waga kryterium 10 %
2. Informacja o sposobie oceny ofert:
1) Cena oferty 60% - 60 pkt (C)
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
2) Okres gwarancji mechanicznej (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych) 20% - 20 pkt (GM)
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana w następujący sposób:
Okres gwarancji 2 lata – 0 pkt.
Okres gwarancji 3 lata – 10 pkt.
Okres gwarancji 4 lata – 20 pkt.
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu oferty okresu gwarancji. Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Minimalny okres gwarancji w podanym kryterium wynosi 2 lata, maksymalny 4 lata.
W przypadku, gdy Wykonawca poda w Formularzu oferty okres dłuższy niż 4 lata, ocenie podlegać będzie okres 4 letni, natomiast do umowy zostanie wpisany zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i taki okres będzie obowiązywać w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca poda okres gwarancyjny krótszy niż 2 lata, oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 2 lata.
3) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą 10% - 10 pkt (GPL)
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana w następujący sposób:
Okres gwarancji 2 lata – 0 pkt.
Okres gwarancji 3 lata – 5 pkt.
Okres gwarancji 4 lata – 10 pkt.
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu oferty okresu gwarancji. Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Minimalny okres gwarancji w podanym kryterium wynosi 2 lata, maksymalny 4 lata.
W przypadku gdy Wykonawca poda w Formularzu oferty okres dłuższy niż 4 lata, ocenie podlegać będzie okres 4 letni, natomiast do umowy zostanie wpisany zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i taki okres będzie obowiązywać w umowie.
W przypadku gdy wykonawca poda okres gwarancyjny krótszy niż 2 lata, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 2 lata.
4) Okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia 10 % - 10 pkt (GPK)
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana w następujący sposób:
Okres gwarancji 8 lat – 0 pkt.
Okres gwarancji 9 lat – 5 pkt.
Okres gwarancji 10 lat – 10 pkt.
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu oferty okresu gwarancji. Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Minimalny okres gwarancji w podanym kryterium wynosi 8 lat, maksymalny 10 lat.
W przypadku, gdy Wykonawca poda w Formularzu oferty okres dłuższy niż 10 lat, ocenie podlegać będzie okres 10 letni, natomiast do umowy zostanie wpisany zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i taki okres będzie obowiązywać w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca poda okres gwarancyjny krótszy niż 8 lat, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 8 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na powłokę lakierniczą

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie.
2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
4. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SWZ:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie, za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności natury obiektywnej,
b) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia (np. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej). W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego,
c) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami.
d) W przypadku, gdy zmiany określone w pkt a) i c), inicjuje Wykonawca, jest on zobowiązany udowodnić tzn. udokumentować w formie pisemnej Zamawiającemu uzasadnienie proponowanej zmiany.
2) pozostałe zmiany:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.),
b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany,
3) forma pisemna pod rygorem nieważności.
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane, jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.
5. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.