eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bardo › Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie z pakietem szkoleniowym dla operatorów - postępowanie IIOgłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie z pakietem szkoleniowym dla operatorów - postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noworudzka 9a

1.5.2.) Miejscowość: Bardo

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-256

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bardo.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bardo-slaskie/zamowienia-publiczne2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie z pakietem szkoleniowym dla operatorów - postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bac1d66-70a9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469366/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZP.270.69.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej koparko-ładowarki na potrzeby Nadleśnictwa Bardo Śląskie do końca 2022 roku z pakietem szkoleniowym dla operatorów.
Zamawiający wymaga dostarczenia maszyny zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy (stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ) pod wskazany adres tj. ul. Przemysłowa 1, 57-256 Bardo o następujących cechach:

UKŁAD NAPĘDOWY:
 silnik wysokoprężny spełniający normy EU
 moc minimum nie mniejsza niż 80kW
 skrzynia biegów automatyczna
 blokada przedniego i tylnego mostu
 mosty zamknięte bezobsługowe
 napęd na 4 koła, minimum przednia oś skrętna
 opony wzmocnione pod względem niszczenia bieżnika i wytrzymałości na rozcięcia boczne (praca w trudnym terenie góry)
 rozmiar opon przód/tył jednakowy (np.: 28ʺ/28ʺ)
 instalacja elektryczna 12V

HYDRAULIKA:
 pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku
 ciśnienie maksymalne minimum 160 bar


RAMIĘ KOPARKOWE:
 rozsuwane teleskopowo, typu „banan”
 blokada transportowa wysięgnika i obrotu
 sterowanie za pomocą joysticków zintegrowanych z fotelem operatora
 głowica obrotowa 2x90 stopni
 szybkozłącze koparkowe
 łyżki kopiące (z zębami) o szerokości (tolerancja 20mm): 300mm, 600mm, 900mm
 łyżka skarpowa o szerokości 1500-1600mm hydraulicznie uchylna

RAMIĘ ŁADOWARKOWE:
 układ równoległego podnoszenia
 przycisk rozłączania napędu
 funkcja powrót do kopania
 układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy
 szybkozłącze hydrauliczne (dopuszcza się rozwiązanie równoważne sterowanie elektrohydrauliczne ramienia ładowarkowego)
 łyżka wielofunkcyjna z otwieraną szczęką o pojemności nie mniejszej niż 1 m3, wyposażony w zęby,

KABINA:
 certyfikowana ROPS/FOPS
 ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
 drzwi z obydwu stron
 odchylana kolumna kierownicy
 fotel zawieszony pneumatyczne
 2 lusterka zewnętrzne
 fabryczne radio z BluetoothPOZOSTAŁE:
 główne podzespoły maszyny (rama, silnik, skrzynia biegów, hydraulika) wykonane przez tego samego producenta
 tylne oświetlenie drogowe z metalowymi osłonami
 gumowe podkładki stabilizatorów
 błotniki przód i tył
 maszyna fabrycznie nowa, z seryjnej produkcji, niebędąca prototypem
 dystrybutor jest autoryzowanym przedstawicielem marki i posiada serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski
 gwarancja - minimum 24 miesięce na układ napędowy i hydraulikę maszyny
 przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji

OBOWIĄZKOWY PAKIET INSTRUKTAŻOWY:
 obsługa techniczna oraz szkolenie z obsługi funkcji koparko-ładowarki dla operatora w miejscu dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

43261000-0 - Koparki mechaniczne

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 803343,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 803343,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 803343,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7780022310

7.3.3) Ulica: ul. Modlińska 11

7.3.4) Miejscowość: Łomianki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-092

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 803343,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.