eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bardo › Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie z pakietem szkoleniowym dla operatorów - postępowanie IIOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie z pakietem szkoleniowym dla operatorów - postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noworudzka 9a

1.5.2.) Miejscowość: Bardo

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-256

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bardo.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie z pakietem szkoleniowym dla operatorów - postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bac1d66-70a9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469366

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bardo-slaskie/zamowienia-publiczne2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest
dostępny pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.270.69.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej koparko-ładowarki na potrzeby Nadleśnictwa Bardo Śląskie do końca 2022 roku z pakietem szkoleniowym dla operatorów.
Zamawiający wymaga dostarczenia maszyny zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy (stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ) pod wskazany adres tj. ul. Przemysłowa 1, 57-256 Bardo o następujących cechach:

UKŁAD NAPĘDOWY:
 silnik wysokoprężny spełniający normy EU
 moc minimum nie mniejsza niż 80kW
 skrzynia biegów automatyczna
 blokada przedniego i tylnego mostu
 mosty zamknięte bezobsługowe
 napęd na 4 koła, minimum przednia oś skrętna
 opony wzmocnione pod względem niszczenia bieżnika i wytrzymałości na rozcięcia boczne (praca w trudnym terenie góry)
 rozmiar opon przód/tył jednakowy (np.: 28ʺ/28ʺ)
 instalacja elektryczna 12V

HYDRAULIKA:
 pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku
 ciśnienie maksymalne minimum 160 bar


RAMIĘ KOPARKOWE:
 rozsuwane teleskopowo, typu „banan”
 blokada transportowa wysięgnika i obrotu
 sterowanie za pomocą joysticków zintegrowanych z fotelem operatora
 głowica obrotowa 2x90 stopni
 szybkozłącze koparkowe
 łyżki kopiące (z zębami) o szerokości (tolerancja 20mm): 300mm, 600mm, 900mm
 łyżka skarpowa o szerokości 1500-1600mm hydraulicznie uchylna

RAMIĘ ŁADOWARKOWE:
 układ równoległego podnoszenia
 przycisk rozłączania napędu
 funkcja powrót do kopania
 układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy
 szybkozłącze hydrauliczne (dopuszcza się rozwiązanie równoważne sterowanie elektrohydrauliczne ramienia ładowarkowego)
 łyżka wielofunkcyjna z otwieraną szczęką o pojemności nie mniejszej niż 1 m3, wyposażony w zęby,

KABINA:
 certyfikowana ROPS/FOPS
 ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
 drzwi z obydwu stron
 odchylana kolumna kierownicy
 fotel zawieszony pneumatyczne
 2 lusterka zewnętrzne
 fabryczne radio z BluetoothPOZOSTAŁE:
 główne podzespoły maszyny (rama, silnik, skrzynia biegów, hydraulika) wykonane przez tego samego producenta
 tylne oświetlenie drogowe z metalowymi osłonami
 gumowe podkładki stabilizatorów
 błotniki przód i tył
 maszyna fabrycznie nowa, z seryjnej produkcji, niebędąca prototypem
 dystrybutor jest autoryzowanym przedstawicielem marki i posiada serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski
 gwarancja - minimum 24 miesięce na układ napędowy i hydraulikę maszyny
 przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji

OBOWIĄZKOWY PAKIET INSTRUKTAŻOWY:
 obsługa techniczna oraz szkolenie z obsługi funkcji koparko-ładowarki dla operatora w miejscu dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

43261000-0 - Koparki mechaniczne

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 dostawę polegające na dostawie fabryczne nowej koparko-ładowarki o wartości co najmniej 350 000,-zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostały zawarte w rozdziale 8 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostały zawarte w rozdziale 8 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
7 000,- zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Więcej informacji na temat wadium zawiera rozdział 11 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się.
Działając na podstawie art. 117 ust. 1 PZP, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 7.1 ppkt 4) lit a), Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców wykazał dostawy wymagane w treści tego warunku.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 4) lit a) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.