eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Naprawy pojazdów służbowych dla 4 jednostek powiatowych Policji garnizonu łódzkiego.Ogłoszenie z dnia 2022-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawy pojazdów służbowych dla 4 jednostek powiatowych Policji garnizonu łódzkiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470754976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutomierska 108/112

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-048

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ld.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawy pojazdów służbowych dla 4 jednostek powiatowych Policji garnizonu łódzkiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61b5799a-739f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00014930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011261/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Naprawy pojazdów służbowych KWP w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.2. W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową -https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej2.Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.3. W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby
uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zampub@ld.policja.gov.pl. Adres
url.https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają:Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej ( dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy
(dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). 2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program AdobeAcrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.3.Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
sumarycznej wielkości 500 MB. 4.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.5.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.6.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.7.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.8.Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania
podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.podpis zaufany -
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-spraweprzezinternet/ profilzaufanyipodpis- zaufanypodpis osobisty- https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpisosobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:
a) Wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawy pojazdów służbowych dla 4 jednostek powiatowych Policji garnizonu łódzkiego – FZ-2380/49/21/SS prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) W przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji
w Łodzi,
b) Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie
z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie.
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-2380/49/21/SS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy pojazdów służbowych Policji KPP Łódź-Wschód w Koluszkach:
BMW 330i 2017, FIAT DUCATO 2008-2009, HYUNDAI i-20 2014-2015, HYUNDAI i-30 2019, KIA CEE’D 2008-2018, KIA VENGA 2014, OPEL ASTRA 2018, OPEL INSIGNIA 2013, SKODA RAPID 2014, SKODA YETI 2016, VW TRANSPORTER T-6 2016 i 2021.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usług zostały określone w załączniku Nr 3 do SWZ stanowiącym wzór umowy.
3. Przez pojęcie naprawy rozumie się czynności związane z usunięciem usterki, powstałej w wyniku bieżącej eksploatacji lub w wyniku awarii, przywracające pełną sprawność techniczną i eksploatacyjną samochodu.
4. Z napraw wyłączone zostają czynności i usługi związane z:
1) Przeglądami technicznymi wynikającymi z przebiegu lub czasu eksploatacji pojazdu
2) Powypadkowymi pracami blacharsko-lakierniczymi
3) Instalacją łączności i sprzętem audio – video
4) Zakupem ogumienia
5) Wymianą olejów i płynów eksploatacyjnych
6) Wymianą filtrów oleju, paliwa i powietrza
7) Kosmetyką pojazdu
5. Miejscem wykonywania usługi musi być stacja obsługi znajdująca się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby jednostki Policji.
6. Odległość będzie weryfikowana w oparciu o wyszukiwarkę internetową https://www.google.pl/maps, w zakładce wyznaczanie trasy - jazda samochodem od siedziby jednostki Policji, na rzecz której będą wykonywane usługi, do zakładu naprawczego wskazanego przez Wykonawcę.
7. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek:
Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 62 F
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28A
8. Przedmiotem zamówienia będą tylko takie naprawy, których ogólny koszt (robocizna i materiały) w ramach jednego zlecenia nie przekracza:
- 1 107,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP w Pajęcznie i KPP w Wieruszowie,
- 861,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP Łódź Wschód w Koluszkach i KPP
w Pabianicach.
9. W przypadku dokonywania naprawy w samochodzie objętym gwarancją, dopuszczalne są tylko takie naprawy, które nie podlegają tej gwarancji lub nie spowodują jej utraty. Zapis ten nie dotyczy Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta naprawianego pojazdu.
10.Naprawy pojazdów muszą być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu.
11. W przypadku, gdy zakres czynności naprawczych obejmował będzie wykonanie próbnej jazdy testowej pojazdem, jazda taka odbędzie się wyłącznie za zgodą Zamawiającego w obecności użytkownika pojazdu.
12. Wykonawca będzie stosował normy czasowe za wykonane operacje, które nie mogą być większe od norm czasowych operacji naprawczych zawartych w aktualnym katalogu Infotech lub innym oprogramowaniu serwisowym zawierającym normy czasochłonności dla usług serwisu i naprawy pojazdów.
13. Liczba pojazdów podlegających usługom będzie zależna od gospodarki transportowej jednostek Policji oraz od ilości występujących awarii.
14. Zamawiający wymaga, aby części zamienne, które zostaną zamontowane w pojazdach były częściami nowymi, niedopuszczalne jest montowanie części używanych i pozyskanych z innych pojazdów.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru starych części i podzespołów wymienionych podczas wykonania usługi w terminie 14 dni od daty odbioru pojazdu. Po upływie powyższego okresu Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona ich utylizacji.
16. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 50 000,00 zł.
17. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją napraw pojazdów służbowych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 11 i § 13 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryteriów:
a) Cena brutto 1 roboczogodziny – waga 50% - zasada minimalizacji
b) Odległość zakładu naprawczego – waga 40% – zasada minimalizacji
c) Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT – waga 10% – zasada maksymalizacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość zakładu naprawczego

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy pojazdów służbowych Policji KPP w Pabianicach:
CITROEN BERLINGO 2016, FIAT BRAVO 2008-2009, FIAT DUCATO 2008-2010, HYUNDAI i-20 2018, HYUNDAI i-30 2019, HYUNDAI TUCSON 2020, KIA CEE’D 2008-2021, KIA SORENTO 2008, KIA VENGA 2014, OPEL ASTRA 2006, OPEL CORSA 2015, RENAULT MEGANE 2010, VW CADDY 2019, VW T-6 TRANSPORTER 2016 i 2021.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usług zostały określone w załączniku Nr 3 do SWZ stanowiącym wzór umowy.
3. Przez pojęcie naprawy rozumie się czynności związane z usunięciem usterki, powstałej w wyniku bieżącej eksploatacji lub w wyniku awarii, przywracające pełną sprawność techniczną i eksploatacyjną samochodu.
4. Z napraw wyłączone zostają czynności i usługi związane z:
1) Przeglądami technicznymi wynikającymi z przebiegu lub czasu eksploatacji pojazdu
2) Powypadkowymi pracami blacharsko-lakierniczymi
3) Instalacją łączności i sprzętem audio – video
4) Zakupem ogumienia
5) Wymianą olejów i płynów eksploatacyjnych
6) Wymianą filtrów oleju, paliwa i powietrza
7) Kosmetyką pojazdu
5. Miejscem wykonywania usługi musi być stacja obsługi znajdująca się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby jednostki Policji.
6. Odległość będzie weryfikowana w oparciu o wyszukiwarkę internetową https://www.google.pl/maps, w zakładce wyznaczanie trasy - jazda samochodem od siedziby jednostki Policji, na rzecz której będą wykonywane usługi, do zakładu naprawczego wskazanego przez Wykonawcę.
7. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek:
Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 62 F
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28A
8. Przedmiotem zamówienia będą tylko takie naprawy, których ogólny koszt (robocizna i materiały) w ramach jednego zlecenia nie przekracza:
- 1 107,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP w Pajęcznie i KPP w Wieruszowie,
- 861,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP Łódź Wschód w Koluszkach i KPP
w Pabianicach.
9. W przypadku dokonywania naprawy w samochodzie objętym gwarancją, dopuszczalne są tylko takie naprawy, które nie podlegają tej gwarancji lub nie spowodują jej utraty. Zapis ten nie dotyczy Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta naprawianego pojazdu.
10.Naprawy pojazdów muszą być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu.
11. W przypadku, gdy zakres czynności naprawczych obejmował będzie wykonanie próbnej jazdy testowej pojazdem, jazda taka odbędzie się wyłącznie za zgodą Zamawiającego w obecności użytkownika pojazdu.
12. Wykonawca będzie stosował normy czasowe za wykonane operacje, które nie mogą być większe od norm czasowych operacji naprawczych zawartych w aktualnym katalogu Infotech lub innym oprogramowaniu serwisowym zawierającym normy czasochłonności dla usług serwisu i naprawy pojazdów.
13. Liczba pojazdów podlegających usługom będzie zależna od gospodarki transportowej jednostek Policji oraz od ilości występujących awarii.
14. Zamawiający wymaga, aby części zamienne, które zostaną zamontowane w pojazdach były częściami nowymi, niedopuszczalne jest montowanie części używanych i pozyskanych z innych pojazdów.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru starych części i podzespołów wymienionych podczas wykonania usługi w terminie 14 dni od daty odbioru pojazdu. Po upływie powyższego okresu Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona ich utylizacji.
16. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 50 000,00 zł.
17. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją napraw pojazdów służbowych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 11 i § 13 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryteriów:
a) Cena brutto 1 roboczogodziny – waga 50% - zasada minimalizacji
b) Odległość zakładu naprawczego – waga 40% – zasada minimalizacji
c) Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT – waga 10% – zasada maksymalizacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość zakładu naprawczego

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy pojazdów służbowych Policji KPP w Pajęcznie:
CITROEN C3 2017, FIAT DUCATO 2009, HYUNDAI i-30 2019, ISUZU D-MAX 2015, KIA CEE’D 2012-2019,
KIA SPORTAGE 2014, OPEL ASTRA 2015, OPEL CORSA 2015, OPEL MOKKA 2017, RENAULT MEGANE 2010, SKODA YETI 2016, VW T-6 TRANSPORTER 2020 – 2021.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usług zostały określone w załączniku Nr 3 do SWZ stanowiącym wzór umowy.
3. Przez pojęcie naprawy rozumie się czynności związane z usunięciem usterki, powstałej w wyniku bieżącej eksploatacji lub w wyniku awarii, przywracające pełną sprawność techniczną i eksploatacyjną samochodu.
4. Z napraw wyłączone zostają czynności i usługi związane z:
1) Przeglądami technicznymi wynikającymi z przebiegu lub czasu eksploatacji pojazdu
2) Powypadkowymi pracami blacharsko-lakierniczymi
3) Instalacją łączności i sprzętem audio – video
4) Zakupem ogumienia
5) Wymianą olejów i płynów eksploatacyjnych
6) Wymianą filtrów oleju, paliwa i powietrza
7) Kosmetyką pojazdu
5. Miejscem wykonywania usługi musi być stacja obsługi znajdująca się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby jednostki Policji.
6. Odległość będzie weryfikowana w oparciu o wyszukiwarkę internetową https://www.google.pl/maps, w zakładce wyznaczanie trasy - jazda samochodem od siedziby jednostki Policji, na rzecz której będą wykonywane usługi, do zakładu naprawczego wskazanego przez Wykonawcę.
7. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek:
Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 62 F
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28A
8. Przedmiotem zamówienia będą tylko takie naprawy, których ogólny koszt (robocizna i materiały) w ramach jednego zlecenia nie przekracza:
- 1 107,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP w Pajęcznie i KPP w Wieruszowie,
- 861,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP Łódź Wschód w Koluszkach i KPP
w Pabianicach.
9. W przypadku dokonywania naprawy w samochodzie objętym gwarancją, dopuszczalne są tylko takie naprawy, które nie podlegają tej gwarancji lub nie spowodują jej utraty. Zapis ten nie dotyczy Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta naprawianego pojazdu.
10.Naprawy pojazdów muszą być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu.
11. W przypadku, gdy zakres czynności naprawczych obejmował będzie wykonanie próbnej jazdy testowej pojazdem, jazda taka odbędzie się wyłącznie za zgodą Zamawiającego w obecności użytkownika pojazdu.
12. Wykonawca będzie stosował normy czasowe za wykonane operacje, które nie mogą być większe od norm czasowych operacji naprawczych zawartych w aktualnym katalogu Infotech lub innym oprogramowaniu serwisowym zawierającym normy czasochłonności dla usług serwisu i naprawy pojazdów.
13. Liczba pojazdów podlegających usługom będzie zależna od gospodarki transportowej jednostek Policji oraz od ilości występujących awarii.
14. Zamawiający wymaga, aby części zamienne, które zostaną zamontowane w pojazdach były częściami nowymi, niedopuszczalne jest montowanie części używanych i pozyskanych z innych pojazdów.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru starych części i podzespołów wymienionych podczas wykonania usługi w terminie 14 dni od daty odbioru pojazdu. Po upływie powyższego okresu Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona ich utylizacji.
16. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 50 000,00 zł.
17. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją napraw pojazdów służbowych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 11 i § 13 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryteriów:
a) Cena brutto 1 roboczogodziny – waga 50% - zasada minimalizacji
b) Odległość zakładu naprawczego – waga 40% – zasada minimalizacji
c) Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT – waga 10% – zasada maksymalizacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość zakładu naprawczego

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy pojazdów służbowych Policji KPP w Wieruszowie:
DACIA DUSTER 2015, FIAT DUCATO 2009, HYUNDAI CONA 2019, KIA CEE’D 2009-2019, KIA VENGA 2014, OPEL ASTRA 2004, PEUGOUT-307 2005, RENAULT TRAFIC 2007, SKODA OCTAVIA 2001, VW T-6 TRANSPORTER 2019 - 2021.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usług zostały określone w załączniku Nr 3 do SWZ stanowiącym wzór umowy.
3. Przez pojęcie naprawy rozumie się czynności związane z usunięciem usterki, powstałej w wyniku bieżącej eksploatacji lub w wyniku awarii, przywracające pełną sprawność techniczną i eksploatacyjną samochodu.
4. Z napraw wyłączone zostają czynności i usługi związane z:
1) Przeglądami technicznymi wynikającymi z przebiegu lub czasu eksploatacji pojazdu
2) Powypadkowymi pracami blacharsko-lakierniczymi
3) Instalacją łączności i sprzętem audio – video
4) Zakupem ogumienia
5) Wymianą olejów i płynów eksploatacyjnych
6) Wymianą filtrów oleju, paliwa i powietrza
7) Kosmetyką pojazdu
5. Miejscem wykonywania usługi musi być stacja obsługi znajdująca się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby jednostki Policji.
6. Odległość będzie weryfikowana w oparciu o wyszukiwarkę internetową https://www.google.pl/maps, w zakładce wyznaczanie trasy - jazda samochodem od siedziby jednostki Policji, na rzecz której będą wykonywane usługi, do zakładu naprawczego wskazanego przez Wykonawcę.
7. Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek:
Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 62 F
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28A
8. Przedmiotem zamówienia będą tylko takie naprawy, których ogólny koszt (robocizna i materiały) w ramach jednego zlecenia nie przekracza:
- 1 107,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP w Pajęcznie i KPP w Wieruszowie,
- 861,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP Łódź Wschód w Koluszkach i KPP
w Pabianicach.
9. W przypadku dokonywania naprawy w samochodzie objętym gwarancją, dopuszczalne są tylko takie naprawy, które nie podlegają tej gwarancji lub nie spowodują jej utraty. Zapis ten nie dotyczy Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta naprawianego pojazdu.
10.Naprawy pojazdów muszą być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu.
11. W przypadku, gdy zakres czynności naprawczych obejmował będzie wykonanie próbnej jazdy testowej pojazdem, jazda taka odbędzie się wyłącznie za zgodą Zamawiającego w obecności użytkownika pojazdu.
12. Wykonawca będzie stosował normy czasowe za wykonane operacje, które nie mogą być większe od norm czasowych operacji naprawczych zawartych w aktualnym katalogu Infotech lub innym oprogramowaniu serwisowym zawierającym normy czasochłonności dla usług serwisu i naprawy pojazdów.
13. Liczba pojazdów podlegających usługom będzie zależna od gospodarki transportowej jednostek Policji oraz od ilości występujących awarii.
14. Zamawiający wymaga, aby części zamienne, które zostaną zamontowane w pojazdach były częściami nowymi, niedopuszczalne jest montowanie części używanych i pozyskanych z innych pojazdów.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru starych części i podzespołów wymienionych podczas wykonania usługi w terminie 14 dni od daty odbioru pojazdu. Po upływie powyższego okresu Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona ich utylizacji.
16. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 50 000,00 zł.
17. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją napraw pojazdów służbowych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.
18. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 11 i § 13 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryteriów:
a) Cena brutto 1 roboczogodziny – waga 50% - zasada minimalizacji
b) Odległość zakładu naprawczego – waga 40% – zasada minimalizacji
c) Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT – waga 10% – zasada maksymalizacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość zakładu naprawczego

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna, osoby fizyczne działające wspólnie/ składają:
-pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 uPzp);
-każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, o którym mowa w pkt. 11.1. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto we wzorze umowy- załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.