eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3Ogłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52a8710b-6bfa-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024795/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457961/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.75.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3.

1. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 10 do SWZ.
2. Obszar objęty realizacją zamówienia:
1) Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
2) Gmina Ostrów Wielkopolski,
3) Gmina Sośnie,
4) Gmina i Miasto Odolanów,
5) Gmina Sieroszewice,
6) Gmina Przygodzice,
7) Gmina i Miasto Raszków,
8) Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
9) Miasto i Gmina Mikstat.

POZOSTAŁE WYMAGANIA I INFORMACJE.
1. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie:
1) ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł,
2) posiadał zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga, aby bezpośrednia opieka nad zwierzętami (z wyłączeniem opieki weterynaryjnej) była wykonywana wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, a w przypadku udziału podwykonawcy przez podwykonawcę.
3. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby przeprowadził min. 5 akcji edukacyjnych mających na celu promowanie adopcji zwierząt ze schroniska, propagowanie postawy humanitarnego traktowania zwierząt i należytego dbania o nie, przypominanie o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, zachęcania właścicieli zwierząt do wykonywania szczepień przeciwko chorobom wirusowym oraz przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji, które przyczyniają się do zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych (psów i kotów).
4. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji wyłapywania zwierząt z obszaru objętego przedmiotem zamówienia, nie był dłuższy niż 2 godziny od czasu zgłoszenia.
5. Zamawiający wymaga, aby obiekt schroniska był otwarty dla osób odwiedzających i współpracujących ze schroniskiem:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej w godz. 10:00 – 17:00,
2) w soboty, niedziele i święta przez cały rok (z wyjątkiem następujących dni: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie) w godzinach 10:00-15:00,
3) w Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilię, Boże Narodzenie w godzinach 9:00-12:00.
UWAGA: godziny otwarcia schroniska w dni robocze od poniedziałku do piątku stanowią kryterium wyboru oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę pracy ze zwierzętami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 600000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 949200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 600000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUHW STEFIX Stefan Wróbel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6220102361

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

usługi weterynaryjne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 600000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.