eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52a8710b-6bfa-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024795/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z pkt 11.8. SWZ),
2) miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ na liście wszystkich postępowań lub wyszukując po numerze ogłoszenia BZP.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji. Formularze dostępne są również na miniPortalu.
3. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowe odwzorowania dokumentów oraz inne informacje składane są przez wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza do komunikacji (dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu) jako załączniki.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP zamieszczonej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego lub przekazania na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.75.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3.

1. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 10 do SWZ.
2. Obszar objęty realizacją zamówienia:
1) Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
2) Gmina Ostrów Wielkopolski,
3) Gmina Sośnie,
4) Gmina i Miasto Odolanów,
5) Gmina Sieroszewice,
6) Gmina Przygodzice,
7) Gmina i Miasto Raszków,
8) Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
9) Miasto i Gmina Mikstat.

POZOSTAŁE WYMAGANIA I INFORMACJE.
1. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie:
1) ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł,
2) posiadał zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga, aby bezpośrednia opieka nad zwierzętami (z wyłączeniem opieki weterynaryjnej) była wykonywana wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, a w przypadku udziału podwykonawcy przez podwykonawcę.
3. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby przeprowadził min. 5 akcji edukacyjnych mających na celu promowanie adopcji zwierząt ze schroniska, propagowanie postawy humanitarnego traktowania zwierząt i należytego dbania o nie, przypominanie o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, zachęcania właścicieli zwierząt do wykonywania szczepień przeciwko chorobom wirusowym oraz przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji, które przyczyniają się do zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych (psów i kotów).
4. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji wyłapywania zwierząt z obszaru objętego przedmiotem zamówienia, nie był dłuższy niż 2 godziny od czasu zgłoszenia.
5. Zamawiający wymaga, aby obiekt schroniska był otwarty dla osób odwiedzających i współpracujących ze schroniskiem:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej w godz. 10:00 – 17:00,
2) w soboty, niedziele i święta przez cały rok (z wyjątkiem następujących dni: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie) w godzinach 10:00-15:00,
3) w Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilię, Boże Narodzenie w godzinach 9:00-12:00.
UWAGA: godziny otwarcia schroniska w dni robocze od poniedziałku do piątku stanowią kryterium wyboru oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę pracy ze zwierzętami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług przewiduje się udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, podobnych zamówień łącznie do 70 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: godziny otwarcia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt lub inną usługę polegającą na całodobowej opiece nad zwierzętami (tj. psami i kotami),
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:
- co najmniej dwoma aparatami telefonicznymi komórkowymi, które będą miały czynne numery telefonów umożliwiające całodobowy kontakt,
­- specjalistycznymi urządzeniami i środkami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt:
• klatka dla psów – co najmniej 2 szt. o wym. min. 106 cm dł. x 72 cm szer. x 80 cm wys.),
• klatka dla kotów – co najmniej 2 szt. o wym. min. 65 cm dł. x 65 cm szer. x 65 cm wys.),
• chwytaki na psy – co najmniej 2 szt.,
• kaganiec – co najmniej 2 szt.,
• smycz – co najmniej 2 szt.,
• rękawice ochronne – co najmniej 2 pary,
c) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:
­- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi i kierowania pojazdem przeznaczonym do transportu żywych zwierząt,
­- lekarzem weterynarii legitymującym się dyplomem lekarza weterynarii oraz czynnym zawodowo na stanowisku weterynarza w ciągu min. ostatnich 3 lat,
­- co najmniej 5 osobami, które będą zajmować się zwierzętami oraz posiadającymi doświadczenie w opiece nad zwierzętami (nie mogą to być te same osoby, co wymienione powyżej).
UWAGA:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców, przy czym musi on realizować usługę będące przedmiotem zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ (zgodnie z załącznikiem nr 6),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona usługa jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b SWZ (zgodnie z załącznikiem nr 7),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione urządzenie jest zasobem własnym, czy innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z urządzeń innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. c SWZ (zgodnie z załącznikiem nr 8),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione osoby stanowią zasób własny, czy innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia,
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W związku z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
1) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
2) wystąpienia w trakcie realizacji umowy zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) gdy nastąpi zmiana lub ustalenie nowej wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących usługi lub usług należących do przedmiotu umowy, w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości stawki podatku VAT,
4) gdy nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach zawartej umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę.
2. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem). Zasady waloryzacji wynagrodzenia:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia w drodze porozumienia stron.
2) Podstawą waloryzacji jest zmiana wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem).
3) Waloryzacja może mieć miejsce jedynie wówczas, jeżeli zmiana wskaźnika określonego w pkt 2 ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” osiągnie 15% w stosunku do poziomu obowiązującego w dniu złożenia oferty.
4) Waloryzacja może nastąpić o nie więcej niż 5% wynagrodzenia za okres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę.
5) Waloryzacja powodująca zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia przyjętego w umowie może być dokonana na wniosek Zamawiającego, lub Wykonawcy, zgłoszony pisemnie, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach obowiązywania umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
6) Każda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoją korzyść.
7) Nowe wynagrodzenie będzie obowiązywało od daty złożenia wniosku, wskazanego w pkt 5.
8) W przypadku braku porozumienia co do wynagrodzenia lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, strony mogą umowę rozwiązać za porozumieniem stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
9) Zastrzega się, iż w okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe wynagrodzenie.
10) Okres wypowiedzenia liczy się od miesiąca następnego, w którym wypowiedzenie nastąpiło.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.