eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytno do/z placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytno do/z placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.szczytno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytno do/z placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c81600c1-723d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020310/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dowóz uczniów do szkół – transport specjalny dla uczniów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473810/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.PFZ.271.33.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Transport będzie się odbywał w dni zajęć szkolnych, 5 razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych.
Dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia to ok. 187 dni. W przypadku zmian dni, w których odbywać się będą zajęcia lekcyjne nastąpi zmiana dni, w których wykonywane będą przejazdy.
Na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym ilość kilometrów wykonywanego przewozu dzieci wynosi około 490 km dziennie. Zamawiający informuje, iż wskazana ilość kilometrów na danej trasie przyjęta została w celu ustalenia wartości oferty i porównania złożonych ofert. Ilość ta może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci lub zmian placówek oświatowych. Rozliczenie z tytułu wykonania niniejszego zamówienia nastąpi na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych kilometrów.
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych powinna być wykonana środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu Drogowego, wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalne oznakowanie, umożliwiającymi transport wózków inwalidzkich (troje dzieci jest na wózkach inwalidzkich), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa oraz w nisko usytuowane wejście do pojazdu. Minimalna ilość pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia – 3, minimalna ilość miejsc w pojeździe – 7.
Usługa powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia.
W przypadku awarii środka transportowego wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, spełniający wyżej wskazane wymagania w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. Na każdej trasie należy zapewnić opiekuna dzieci dowożonych. Opiekunowie winni być wyposażeni, co najmniej w kamizelki odblaskowe w celu poprawienia bezpieczeństwa. Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa w czasie przejazdu) od momentu odbioru dzieci od opiekuna prawnego, w czasie przewozu a także w czasie przejścia z pojazdu do szkoły lub placówki i ze szkoły lub placówki do pojazdu aż do chwili przekazania go opiekunowi prawnemu. Przewożone dzieci mogą samotnie udawać się z pojazdu do domu tylko w przypadku zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunem dowożonych dzieci może być jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ukończony kurs w tym zakresie oraz zaświadczenie o stanie zdrowia, które pozwala na pracę w tym zawodzie. Zamawiający określa następujące wymagania wobec opiekunów i kierowców (osób skierowanych do obsługi zamówienia):
a) osoba jest pełnoletnia;
b) nie jest umieszczona w Rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016r. (Dz.U. z 2020r. poz. 152) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
Do obowiązków opiekuna należy:
1) Dopilnowanie, aby uczniowie w trakcie jazdy zajmowali miejsca siedzące w pojeździe i zachowywali się w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu i zdrowiu,
2) Odprowadzanie uczniów z pojazdu miejsca umówionego z pracownikiem szkoły,
3) Sprawdzenie po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd oraz bezpieczne przeprowadzenie ich na drugą stronę ulicy- jeżeli wystąpi taka konieczność,
4) Zgłoszenie dyrektorowi szkoły wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego zachowania uczniów przewożonych w pojeździe,
5) Opieka nad przewożonymi uczniami w przypadku awarii pojazdu i zapewnienie im opieki do czasu przyjazdu pojazdu zastępczego.

Przewiduje się przewóz 28 osób. Liczba przewożonych dzieci może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w czasie realizacji zamówienia. Przewiduje się opcję w zakresie 20% tj. 28+20%=33,6. Co daje możliwą zmianę o ok. 5-6 osób w skali roku.

Godziny przewozu dzieci (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas) zostaną ustalone bezpośrednio między wykonawcą a opiekunem dziecka.
Adresy szkół i przedszkoli:
1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie, ul. Kętrzyńskiego 6;
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, ul. Janusza Korczaka 4;
3) Ponadlokalne Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne w Szczytnie, ul. Pasymska 21A.
Dowóz/Powrót osób:
1) do/z Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie, do/z miejscowości:
osoba, Korpele – 1 osoba.
2) do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie, do/z miejscowości: Szymany – 3 osoby, Nowiny – 2 osoby, Leśny Dwór – 3 osoby, Korpele – 1 osoba, Romany – 2 osoby, Dębówko – 1 osoba, Lipowiec – 2 osoby, Gawrzyjałki – 2 osoby, Olszyny – 2 osoby, Płozy – 1 osoba, Rudka – 2 osoby.

3) do/z Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego w Szczytnie, do/z miejscowości: Lipowa Góra Wschodnia – 1 osoba, Marksewo – 1 osoba, Zielonka – 1 osoba, Olszyny – 1 osoba, Płozy – 1 osoba, Lipowiec – 1 osoba.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221744,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 262978,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221744,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MICH-BUS Przewóz Osób Michał wanowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451785834

7.3.3) Ulica: Tylkowo 44A

7.3.4) Miejscowość: Pasym

7.3.5) Kod pocztowy: 12-130

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221744,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.