eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytno do/z placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytno do/z placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.szczytno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytno do/z placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c81600c1-723d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020310/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dowóz uczniów do szkół – transport specjalny dla uczniów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno.
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/login. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ugszczytno@ug.szczytno.pl lub kamilasamsel@ug.szczytno.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email ugszczytno@ug.szczytno.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno; tel. (89) 62 32 580, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Szczytno jest Pan Kamil Maliszewski, kontakt: e-mail: iodo@ug.szczytno.pl, tel. (89) 62 32 583;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.PFZ.271.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Transport będzie się odbywał w dni zajęć szkolnych, 5 razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych.
Dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia to ok. 187 dni. W przypadku zmian dni, w których odbywać się będą zajęcia lekcyjne nastąpi zmiana dni, w których wykonywane będą przejazdy.
Na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym ilość kilometrów wykonywanego przewozu dzieci wynosi około 490 km dziennie. Zamawiający informuje, iż wskazana ilość kilometrów na danej trasie przyjęta została w celu ustalenia wartości oferty i porównania złożonych ofert. Ilość ta może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci lub zmian placówek oświatowych. Rozliczenie z tytułu wykonania niniejszego zamówienia nastąpi na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych kilometrów.
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych powinna być wykonana środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu Drogowego, wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalne oznakowanie, umożliwiającymi transport wózków inwalidzkich (troje dzieci jest na wózkach inwalidzkich), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa oraz w nisko usytuowane wejście do pojazdu. Minimalna ilość pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia – 3, minimalna ilość miejsc w pojeździe – 7.
Usługa powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia.
W przypadku awarii środka transportowego wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, spełniający wyżej wskazane wymagania w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. Na każdej trasie należy zapewnić opiekuna dzieci dowożonych. Opiekunowie winni być wyposażeni, co najmniej w kamizelki odblaskowe w celu poprawienia bezpieczeństwa. Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa w czasie przejazdu) od momentu odbioru dzieci od opiekuna prawnego, w czasie przewozu a także w czasie przejścia z pojazdu do szkoły lub placówki i ze szkoły lub placówki do pojazdu aż do chwili przekazania go opiekunowi prawnemu. Przewożone dzieci mogą samotnie udawać się z pojazdu do domu tylko w przypadku zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunem dowożonych dzieci może być jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ukończony kurs w tym zakresie oraz zaświadczenie o stanie zdrowia, które pozwala na pracę w tym zawodzie. Zamawiający określa następujące wymagania wobec opiekunów i kierowców (osób skierowanych do obsługi zamówienia):
a) osoba jest pełnoletnia;
b) nie jest umieszczona w Rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016r. (Dz.U. z 2020r. poz. 152) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
Do obowiązków opiekuna należy:
1) Dopilnowanie, aby uczniowie w trakcie jazdy zajmowali miejsca siedzące w pojeździe i zachowywali się w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu i zdrowiu,
2) Odprowadzanie uczniów z pojazdu miejsca umówionego z pracownikiem szkoły,
3) Sprawdzenie po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd oraz bezpieczne przeprowadzenie ich na drugą stronę ulicy- jeżeli wystąpi taka konieczność,
4) Zgłoszenie dyrektorowi szkoły wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego zachowania uczniów przewożonych w pojeździe,
5) Opieka nad przewożonymi uczniami w przypadku awarii pojazdu i zapewnienie im opieki do czasu przyjazdu pojazdu zastępczego.

Przewiduje się przewóz 28 osób. Liczba przewożonych dzieci może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w czasie realizacji zamówienia. Przewiduje się opcję w zakresie 20% tj. 28+20%=33,6. Co daje możliwą zmianę o ok. 5-6 osób w skali roku.

Godziny przewozu dzieci (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas) zostaną ustalone bezpośrednio między wykonawcą a opiekunem dziecka.
Adresy szkół i przedszkoli:
1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie, ul. Kętrzyńskiego 6;
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, ul. Janusza Korczaka 4;
3) Ponadlokalne Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne w Szczytnie, ul. Pasymska 21A.
Dowóz/Powrót osób:
1) do/z Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie, do/z miejscowości:
osoba, Korpele – 1 osoba.
2) do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie, do/z miejscowości: Szymany – 3 osoby, Nowiny – 2 osoby, Leśny Dwór – 3 osoby, Korpele – 1 osoba, Romany – 2 osoby, Dębówko – 1 osoba, Lipowiec – 2 osoby, Gawrzyjałki – 2 osoby, Olszyny – 2 osoby, Płozy – 1 osoba, Rudka – 2 osoby.

3) do/z Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego w Szczytnie, do/z miejscowości: Lipowa Góra Wschodnia – 1 osoba, Marksewo – 1 osoba, Zielonka – 1 osoba, Olszyny – 1 osoba, Płozy – 1 osoba, Lipowiec – 1 osoba.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym ilość kilometrów wykonywanego przewozu dzieci wynosi około 490 km dziennie. Ilość ta może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci lub zmian placówek oświatowych.
Przewiduje się przewóz 28 osób. Liczba przewożonych dzieci może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w czasie realizacji zamówienia. Przewiduje się opcję w zakresie 20% tj. 28+20%=33,6. Co daje możliwą zmianę o ok. 5-6 osób w skali roku.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych
w art. 112 ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy pzp dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201), ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
2) zdolności technicznej i zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, jednej usługi o wartości co najmniej 50 000 zł brutto polegającej na dowożeniu dzieci niepełnosprawnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) w zakresie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada przynajmniej trzy środki transportu (minimalna ilość miejsc w pojeździe – 7) będące własnością lub w dyspozycji Wykonawcy; pojazdy powinny być konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201),
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu - załącznik nr 5 do SWZ);
3) wykaz narzędzi – wykaz środków transportu- co najmniej 3 pojazdy z minimalną ilością miejsc w pojeździe – 7) (wzór wykazu - załącznik nr 6 do SWZ);
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do zawarcia umowy w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.