eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym TomyśluOgłoszenie z dnia 2023-01-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368053149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Północ 25

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 614421061

1.5.8.) Numer faksu: 614425028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp3nt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp3nt.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/694108

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ef1238b-6b16-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00001664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018116/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454516/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP3NT.271.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 338547,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 1: MIĘSO I WĘDLINY
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy mięsa i wędlin. Dostawa mięsa i wędlin odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 3 do 4 razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 12:00.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 2 A

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 115353,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 2: NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 2 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy nabiału i produktów mleczarskich.
Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 5 razy w tygodniu.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 2 B

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 18285,19 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 3: WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 3 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy świeżych warzyw i owoców.
Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Częstotliwość dostawy min. 2 razy w tygodniu w godz. od 7.00 do 10.30.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 2 C

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 58362,11 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 4: PRODUKTY MROŻONE
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 4 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy mrożonych warzyw i owoców oraz ryb.
Dostawa owoców i warzyw mrożonych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Częstotliwość dostawy min. 2 razy w tygodniu w godz. od 7.00 do 10.30.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 2 D

4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 38682,99 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 5: PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 5 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy produktów ogólnospożywczych.
Dostawa artykułów ogólnospożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w tygodniu.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 2 E

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 40884,74 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 6: PRODUKTY SPOŻYWCZE SUCHE, GOTOWE
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 6 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy produktów spożywczych suchych.
Dostawa artykułów spożywczych suchych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w tygodniu.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 2 F

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 55967,76 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ nr 7: PIEROGI
Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 7 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy pierogów.
Dostawa pierogów odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w tygodniu.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 2 G

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 12725,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109734,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109734,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109734,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD RZEŹNICKO-WĘDLINIARSKI BŁACHOWIAK S.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880006859

7.3.4) Miejscowość: KOZIE LASKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109734,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-09 do 2024-01-08

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18323,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18323,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18323,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOP-TOMYŚL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880007847

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18323,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-09 do 2024-01-08

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36599,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42789,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36599,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARIA LAUFER "WARZYWKO"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881658162

7.3.4) Miejscowość: GLINNO

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36599,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-09 do 2024-01-08

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36688,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65293,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39503,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FARUTEX SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5921987110

7.3.4) Miejscowość: SZCZECIN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39503,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-09 do 2024-01-08

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38595,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38595,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38595,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AIT S.C. A.KOŚMICKI T.KRYSMALSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881974288

7.3.4) Miejscowość: WOLSZTYN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38595,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-09 do 2024-01-08

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89813,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89813,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89813,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DORADO CHŁODNIE SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372122193

7.3.4) Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89813,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-09 do 2024-01-08

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11232,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11232,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11232,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "SARA" KASYNO IRENEUSZ FILIPOWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9270102933

7.3.4) Miejscowość: SULECHÓW

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11232,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-09 do 2024-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.