eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piecki › Modernizacja kotłowni w Pieckach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-06-18

Piecki: Modernizacja kotłowni w Pieckach
Numer ogłoszenia: 148812 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113888 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 742 10 52, faks 89 742 22 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłowni w Pieckach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji i rozbudowie istniejącej kotłowni, polegające na remoncie istniejącego kotła o mocy 1,0 MW (opalanego pelletem) oraz rozbudowie o jeden kocioł o mocy 1,0 MW, z wykorzystaniem zrębek drzewnych i pelletu jako paliwa Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ tj. dokumentacji projektowej oraz opisie zakresu prac remontowych istniejącego kotła o mocy 1,0 MW...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.12.50 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.22.30.00 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45.26.20.00 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.31.60.00 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.34.30.00 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45.35.10.00 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2229898,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2520325,20

  • Oferta z najniższą ceną: 2520325,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2684839,59

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.